• Post category:Lịch thi

Jun 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 14/06 14:00 17:30 Class 3 A0709K Sem 1 Project Evaluation
2 28/06 14:00 17:30 Class 3 A0709L Sem 1 Project Evaluation
3 21/06 18:00 18:30 19NT A0803L Sem 1 Test T2: C Theory
4 25/06 17:45 19:45 19NT A0803L Sem 1 Test T3: C Practical
5 05/06 20:00 20:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
6 09/06 19:45 21:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
7 25/06 10:00 10:45 Lab 2 C0608H Year 2 Test T2: ASPN Theory
8 28/06 09:30 11:30 Lab 2 C0608H Year 2 Test T3: ASPN Practical
9 14/06 14:00 17:30 Class 3 C0610K Sem 2 Project Evaluation
10 07/06 10:00 10:45 Lab 1 C0611H Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
11 23/06 10:00 10:45 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
12 26/06 09:30 11:30 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
13 14/06 08:00 08:45 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
14 18/06 07:30 09:30 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
15 19/06 18:00 18:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
16 23/06 17:45 19:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
17 17/06 20:00 20:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
18 20/06 19:45 21:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
19 07/06 18:00 19:10 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T1: Java Theory
20 11/06 17:45 19:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T2: Java Practical
21 27/06 08:00 09:10 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T1: Java Theory
22 28/06 07:30 09:30 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T2: Java Practical
23 07/06 14:00 17:30 Class 3 C0709L Sem 1 Project Evaluation
24 05/06 08:30 11:00 Class 2 Entry   June 2008 Entry Exam
25 05/06 08:30 11:00 Class 3 Entry   June 2008 Entry Exam
26 05/06 17:30 20:00 Class 3 Entry   June 2008 Entry Exam
27 20/06 08:30 11:00 Class 3 Entry   June 2008 Entry Exam
28 13/06 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
29 27/06 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
30 14/06 14:00 17:30 Class 3 T0709K Sem 1 Project Evaluation
31 14/06 14:00 17:30 Class 3 T0710K Sem 1 Project Evaluation
32 02/06 13:30 15:30 Lab 2 T0711I ITT Test T5: HDJ & DW8 Practical (1)
33 02/06 13:30 15:30 Lab 3 T0711I ITT Test T5: HDJ & DW8 Practical (2)

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 03/06 10:00 10:45 Class 1 A0711H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
2 03/06 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
3 03/06 08:30 09:30 Class 1 Thi thử đầu vào
4 03/06 08:00 10:30 Lab ACNAI N0711H ACNA W2K3I Practical- Test
5 03/06 15:45 16:30 Class 1 A0709K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
6 04/06 10:00 10:45 Class 2 T0712H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
7 05/06 13:30 15:30 Lab 1 T0709I Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
8 06/06 09:30 11:30 Class 1 A0711H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
9 06/06 17:45 19:45 Class 1 A0711L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
10 06/06 15:45 17:45 Class 1 A0709K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
11 07/06 08:00 08:45 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
12 07/06 10:00 12:00 Lab 2 T0712H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
13 07/06 13:30 Class 1 C0611M Sem 2 Project Evaluation
14 07/06 08:00 Class 1 T0709H Sem 2 Project Evaluation
15 07/06 13:30 Class 1 C0506M Sem 4 Project Evaluation
16 09/06 17:45 18:30 Class 3 N0802L ACNA W2K3E- Test
17 10/06 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T6: Com+ Theory
18 10/06 08:00 08:45 Class 1 C0609G Sem 3 Test T1: XML- UML Theory
19 11/06 07:30 09:30 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
20 11/06 19:45 20:30 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T8: RDBMS Theory
21 11/06 13:00 15:30 Lab ACNA N0802L ACNA W2K3E Practical- Test
22 12/06 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
23 13/06 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T3: XML Theory
24 13/06 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
25 14/06 19:45 20:30 Class 3 N0712M ACNA W2K3I- Test
26 14/06 19:45 21:45 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T9: RDBMS Practical
27 14/06 17:45 18:30 Class 1 C0610L Sem 3 Test T1: XML- UML Theory
28 17/06 13:00 15:30 Lab ACNA N0712M ACNA W2K3I Practical- Test
29 17/06 10:00 10:45 Class 2 T0710H Sem 2 Test T6: RDBMS Theory
30 18/06 8:30 9:30 Class 1 Thi thử đầu vào
31 20/06 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
32 21/06 09:30 11:30 Lab 1 T0710H Sem 2 Test T7: RDBMS Practical
33 24/06 15:45 16:30 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T6: Winforms Theory
34 24/06 19:45 21:45 Lab 1 C0609M Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
35 24/06 19:45 20:30 Class 3 N0804M ACNA W2K3E- Test
36 25/06 19:45 20:30 Lab 2 C0603M Sem 4 Test T1: JSPS Theory
37 26/06 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
38 26/06 13:00 15:30 Lab ACNA N0804M ACNA W2K3E Practical- Test
39 27/06 15:45 17:45 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T7: Winforms Practical
40 28/06 10:00 10:45 Class 3 N0711H ACNA E2K3M- Test
41 28/06 19:45 21:45 Lab 2 C0603M Sem 4 Test T2: JSPS Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.