• Post published:29/05/2007
  • Post category:Lịch thi

JUN 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 30/06 14:00 17:30 Great Hall C0411M Year 2 Project Evaluation
2 30/06 10:00 10:45 Lab 1 C0412H Year 2 * T8: ASP.Net & Webforms Theory
3 12/06 08:00 08:45 Lab 1 C0503G Year 2 Test T5: Adv.Net Theory
4 15/06 07:30 09:30 Lab 1 C0503G Year 2 Test T6: Adv.Net Practical
5 19/06 20:00 20:45 Lab 1 C0508M Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
6 22/06 19:45 21:45 Lab 1 C0508M Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
7 08/06 20:00 20:30 Great Hall C0509M Year 2 Test T1: XML UML Theory
8 08/06 10:00 10:45 Lab 1 C0510H Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
9 09/06 09:30 11:30 Lab 1 C0510H Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
10 16/06 08:00 08:45 Lab 1 C0510PG Sem 2 Test T6: Winforms Theory
11 20/06 07:30 09:30 Lab 1 C0510PG Sem 2 Test T7: Winforms Practical
12 23/06 08:00 11:30 Great Hall C0511G Sem 2 Project Evaluation
13 09/06 14:00 17:30 Great Hall C0511K Sem 2 Project Evaluation
14 09/06 14:00 17:30 Great Hall C0512M Sem 2 Project Evaluation
15 21/06 18:00 18:45 Lab 1 C0602L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
16 25/06 17:45 19:45 Lab 1 C0602L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
17 12/06 10:00 10:45 Lab 1 C0605H Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
18 15/06 09:30 11:30 Lab 1 C0605H Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
19 07/06 18:00 18:45 Lab 1 C0605L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
20 09/06 17:45 19:45 Lab 1 C0605L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
21 09/06 08:00 11:30 Great Hall C0608H Sem 1 Project Evaluation
22 16/06 14:00 17:30 Great Hall C0608M Sem 1 Project Evaluation
23 05/06 18:00 18:45 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
24 08/06 17:45 19:45 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
25 29/06 18:00 18:45 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
26 26/06 08:00 08:45 Lab 1 C0703G Sem 1 Test T2: C Theory
27 27/06 07:30 09:30 Lab 1 C0703G Sem 1 Test T3: C Practical
28 01/06 20:00 20:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T1: CF Theory
29 02/06 17:45 19:45 Lab 1 Retake   ACCP 2003 (Retake)
30 16/06 08:00 11:30 Great Hall T0607H ITT Project Evaluation
31 18/06 14:00 17:30 Great Hall T0608L Sem 1 Project Evaluation
32 23/06 14:00 17:30 Great Hall T0609K ITT Project Evaluation
33 26/06 14:00 14:45 Great Hall T0610I ITT Test T6: SQL1 Theory
34 26/06 14:00 14:45 Great Hall T0611I ITT Test T4: HDJ & DWMX Theory
35 30/06 13:30 15:30 Lab 1 T0611I ITT Test T5: HDJ & DWMX Practical
36 13/06 20:00 20:45 Great Hall T0611M ITT Test T6: SQL1 Theory
37 08/06 18:00 18:45 Great Hall T0701L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
38 12/06 17:45 19:45 Lab 1 T0701L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
39 08/06 10:00 10:45 Great Hall T0702H Sem 1 Test T2: C Theory
40 12/06 09:30 11:30 Lab 1 T0702H Sem 1 Test T3: C Practical
41 25/06 18:00 18:45 Great Hall T0704L Sem 1 Test T2: C Theory
42 28/06 17:45 19:45 Lab 1 T0704L Sem 1 Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 01/06 17:30 18:15 Class 3 N0610L ACNA W2K3I- Test
2 01/06 17:45 19:45 Lab 2 C0607L Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
3 01/06 14:00 14:45 Class 1 T0704I Sem 1 Test T1: CF Theory
4 02/06 08:00 10:00 Lab 1 C0605G Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
5 02/06 19:45 21:45 Lab 1 C0603M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
6 04/06 12:00 18:00 ACNA Lab N0610L ACNA Final Practical
7 04/06 15:45 16:15 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T1: JSPS Theory
8 04/06 19:30 20:15 Class 3 N0705M ACNA CIT Test
9 05/06 19:30 20:15 Class 3 N0701M ACNA W2K3E- Test
10 05/06 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T2: C Theory
11 06/06 12:00 18:00 ACNA Lab N0610L ACNA Final Practical
12 06/06 17:45 18:30 Class 3 N0612L ACNA W2K3E- Test
13 07/06 13:00 15:30 Lab 3 N0701M ACNA W2K3E Practical- Test
14 07/06 15:45 17:45 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T2: JSPS Practical
15 08/06 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T3: C Practical
16 08/06 10:00 10:45 Class 1 C0609PH Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
17 08/06 13:00 15:30 Lab 3 N0612L ACNA W2K3E Practical – Test
18 08/06 15:45 17:45 Lab 1 Retake Sem 1 Test: HDJ & DWMX Practical(ITT+ACCP2005)
19 12/06 09:30 11:30 Lab 1 C0609PH Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
20 16/06 14:00 14:45 Class 1 T0610I Sem 3 Test T6: SQL 1 Theory
21 16/06 17:45 18:30 Lab 1 C0505L Sem 3 Test T4: Com+ Theory
22 16/06 08:00   Class 1 C0609G Sem 1 Project Evaluation
23 16/06 13:30   Class 1 C0609M Sem 1 Project Evaluation
24 19/06 08:00 08:45 Lab 1 C0611G Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
25 23/06 08:00   Class 1 C0512L Sem 2 Project Evaluation
26 25/06 10:00 10:45 Class 1 T0610H Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
27 26/06 19:45 20:30 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
28 27/06 09:30 11:30 Lab 1 T0610H Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
29 28/06 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
30 28/06 17:45 18:30 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
31 29/06 19:45 21:45 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
32 30/06 08:00   Class 1 C0610K Sem 1 Project Evaluation
33 30/06 10:00 10:45 Class 2 C0611PH Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory

 

Chú ý:  
  Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.

Lịch thi tháng 06/2007