• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi tháng 5/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

136B

A1307L

7-May

13:30

Class

Sem4

Project J2EE

161

A1408M

6-May

19:45

Lab

Sem4

WPSJ Theory

163

A1408M

9-May

19:45

Lab

Sem4

WPSJ Practical

188

A1408M

26-May

19:45

Lab

Sem4

WAJS Theory

192

A1408M

30-May

19:45

Lab

Sem4

WAJS Practical

168

A1410L

13-May

17:45

Lab

Sem2

DCJ Theory

174

A1410L

14-May

17:45

Lab

Sem2

DBSJ Theory

178

A1410L

18-May

17:45

Lab

Sem2

DCJ & DBSJ Practical

191

A1603M

30-May

19:45

Lab

Sem1

English

129A

AD14L

7-May

13:30

Class

Mobi

Project Android

179

C1401QG

19-May

 

Lab-HV

Sem3

WAD Theory

181

C1401QG

20-May

 

Lab-HV

Sem3

WAD Practical

175

C1410G

15-May

8:00

Lab

Sem4

EJB Theory

182

C1410G

20-May

8:00

Lab

Sem4

EJB Practical

167

C1505G

13-May

8:00

Lab

Sem2

Java2 Theory

176

C1505G

16-May

8:00

Lab

Sem2

Java2 Practical

162

Retake

6-May

17:45

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

166

Retake

10-May

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

180

Retake

19-May

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

183

Retake

21-May

13:30

Lab ACNA

ACNA

Các môn thực hành ACNA

184

Retake

23-May

15:30

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

193

Retake

30-May

17:45

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

155

Retake-K5

5-May

15:30

Lab-HV

Sem4

EJB Theory (lần 4)

156

Retake-K5

5-May

13:30

Lab-HV

Sem4

EJB Practical (lần 4)

169

Retake-K5

13-May

15:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Theory (lần 3)

170

Retake-K5

13-May

13:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Practical (lần 3)

171

Retake-K5

13-May

15:30

Lab-HV

Sem4

WCC Theory (lần 3)

157

Retake-K6

5-May

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 6)

158

Retake-K6

5-May

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 6)

164

Retake-K6

9-May

15:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Theory (lần 4)

165

Retake-K6

9-May

13:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Practical (lần 4)

172

Retake-K6

13-May

15:30

Lab-HV

Sem2

PCS Theory (lần 4)

173

Retake-K6

13-May

13:30

Lab-HV

Sem2

PCS Practical (lần 4)

185

Retake-K6

23-May

15:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Theory (lần 2)

186

Retake-K6

23-May

13:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Practical (lần 2)

189

Retake-K6

26-May

8:00

Lab-HV

Sem3

WSAD#2 Theory (lần 1)

190

Retake-K6

26-May

10:00

Lab-HV

Sem3

WSAD#2 Practical (lần 1)

194

Retake-K6

31-May

8:00

Lab-HV

Sem3

AWSAD#1 Theory (lần 1)

195

Retake-K6

31-May

10:00

Lab-HV

Sem3

AWSAD#1 Practical (lần 1)

159

Retake-K7

5-May

8:00

Lab-HV

Sem1

C Theory (lần 1)

160

Retake-K7

5-May

10:00

Lab-HV

Sem1

C Practical (lần 1)

196

Retake-K7

31-May

8:00

Lab-HV

Sem1

C Theory (lần 2)

197

Retake-K7

31-May

10:00

Lab-HV

Sem1

C Practical (lần 2)

 

PHÒNG ĐÀO TẠO!