Lịch thi tháng 05/2009

May/2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT

Exam
Code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1

106

04/05

08:00

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

2

110

05/05

08:00

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

3

110

05/05

17:30

19:30

Class 1

Entry

Entry Exam

4

101B

07/05

16:00

16:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T2: C Theory

5

111

08/05

08:00

08:45

Lab 1

C0811G

Sem 1

Test T1: CF Theory

6

112

08/05

18:00

18:45

Lab 4

C0801L

Sem 2

Test T3: XML Theory

7

115

09/05

08:00

11:30

T0809G

Sem 1

Project Evaluation

8

115

09/05

08:00

11:30

T0809G

Sem 1

Project Evaluation

9

113

09/05

10:00

10:45

Lab 1

C0712H

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

10

107A

11/05

15:45

17:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T3: C Practical

11

108A

11/05

18:00

18:45

Lab 1

C0903L

Sem 1

Test T1: CF Theory

12

116

13/05

09:30

11:30

Lab 1

C0712H

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

13

114A

13/05

16:00

16:45

Lab 4

A0709K

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

14

118

14/05

18:00

18:45

Lab 1

T0810L

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

15

119

14/05

20:00

20:45

Lab 1

C0811M

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

16

120

15/05

09:45

10:30

Lab 1

A0811H

Sem 1

Test T2: C Theory

17

152

15/05

13:30

15:30

FCs

Giảng thử

18

151

16/05

13:30

17:30

Retake

Project Evaluation

19

122

16/05

14:00

14:45

Class 2

T0812I

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

20

117A

16/05

15:45

17:45

Lab 4

A0709K

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

21

123

18/05

08:00

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

22

125

18/05

17:45

19:45

Lab 1

T0810L

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

23

126

18/05

18:00

18:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test  T1: Windows Forms with C# Theory

24

127

18/05

19:45

21:45

Lab 1

C0811M

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

25

128

19/05

09:30

11:30

Lab 1

A0811H

Sem 1

Test T3: C Practical

26

129

19/05

18:00

18:45

Lab 4

A0810L

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

27

130

20/05

08:00

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

28

132

20/05

09:45

10:30

Lab 2

C0608H

Year 2

Test T5: XMJ & XMWSJ Theory

29

133

20/05

13:30

15:30

Lab 1

T0812I

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

30

130

20/05

17:30

20:00

Great Hall

Entry

Entry Exam

31

135

21/05

09:45

10:30

Lab 1

C0810H

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

32

136

21/05

17:45

19:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

33

137

22/05

17:45

19:45

Lab 4

A0810L

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

34

138

22/05

20:00

21:00

Lab 1

A0902M

Sem 1

Test E1: English

35

139

22/05

20:00

20:45

Lab 1

C0608M

Year 2

Test T3: EJB2 & J2EE Theory

36

142

23/05

09:30

11:30

Lab 2

C0608H

Year 2

Test T6: XMJ & XMWSJ Practical

37

131A

23/05

09:45

10:30

Lab 4

A0809H

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

38

143

23/05

13:30

15:30

Class 4

C0809M

Sem 1

Project Evaluation (1)

39

143

23/05

15:30

17:30

Class 4

C0809M

Sem 1

Project Evaluation (2)

40

134B

25/05

08:00

08:45

Lab 2

C0711G

Sem 2

Test T6: Distributed Computing in Java Theory

41

145

25/05

09:30

11:30

Lab 1

C0810H

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

42

153

26/05

09:45

10:30

Lab 1

C0810H

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory (2)

43

144

26/05

19:45

21:45

Lab 1

C0608M

Year 2

Test T4: EJB2 & J2EE Practical

44

141A

27/05

09:30

11:30

Lab 4

A0809H

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

45

146

27/05

18:00

18:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T1: Java Theory

46

140A

28/05

07:30

09:30

Lab 2

C0711G

Sem 2

Test T7: Distributed Computing in Java Practical

47

148

29/05

09:45

10:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test  T1: Windows Forms with C# Theory

48

121B

29/05

14:00

14:45

Class 1

T0902I

Sem 1

Test T2: C Theory

49

150

30/05

17:45

19:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T2: Java Practical

 

19 Nguyễn Trãi

STT

Exam
code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

90

6/5/2009

17:45

18:30

Lab 2

C0710L

Sem 2

Distributed Computing in Java Theory Retake

2

81C

7/5/2009

07:30

08:15

Class 3

N0809G

ACNA

Test 8: ISA Theory

3

92

9/5/2009

08:00

 

Class 1

A0805H

Sem 1

Project Evaluation

4

82C

9/5/2009

7:30

10:00

ACNA

N0809G

ACNA

Test 9: ISA Practical

5

76A

12/5/2009

09:30

10:15

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 1: JSPS Theory

6

91A

14/5/2009

09:30

10:15

Lab1

C0805H

Sem 2

Test 3: XML Theory

7

93

14/5/2009

13:00

15:30

ACNA

Retake

ACNA

W2K3E, W2K3I Practical

8

94

15/5/2009

09:30

11:30

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 2: JSPS Practical

9

95

15/5/2009

17:45

18:30

Lab 2

C0710L

Sem 2

Test 8: Programming in C# Theory

10

96

15/5/2009

07:30

08:15

Lab 2

C0609G

Sem 4

Test 5: XMJ & XMWSJ Theory

11

97

16/5/2009

17:45

19:45

Lab 3

Retake

sem 1

HDJ & DW Practical 

12

98

19/5/2009

07:30

09:30

Lab 2

C0609G

Sem 4

Test 6: XMWSJ Practical

13

99

19/5/2009

17:45

19:45

Lab 2

C0710L

Sem 2

Test 9: Programming in C# Practical

14

100

20/5/2009

17:45

18:30

Class 1

Retake

 

Theory Retake

15

101

21/5/2009

9:30

10:15

Class 3

N0810H

ACNA

Test 6: E2K3M Theory

16

102

21/5/2009

19:45

20:30

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 8: Programming in C# Theory

17

103

21/5/2009

19:45

20:30

Lab2

C0611M

Sem 4

Test 1: JSPS Theory

18

105

22/5/2009

17:45

19:45

Lab 3

Retake

 

Java Practical

19

120

22/5/2009

17:45

18:30

Class 3

Retake

ACNA

Theory Retake

20

106

23/5/2009

07:30

10:00

Lab ACNA

N0810H

ACNA

Test 7: E2K3M Practical

21

107

23/5/2009

13:30

 

 

T0808L

sem 1

Project Evaluation

22

108

23/5/2009

08:00

 

 

C0809G

Sem 1

Project Evaluation

23

109

23/5/2009

15:45

16:30

Lab 2

C0807K

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

24

104A

25/5/2009

07:30

08:15

Lab 1

C0710PG

Sem2

Test 10:Advanced Programming in C# Theory

25

111

25/5/2009

19:45

21:45

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 9: Programming in C# Practical

26

112

25/5/2009

17:45

18:30

Class 3

N0808L

ACNA

Test 8: ISA Theory

27

113

25/5/2009

19:45

21:45

Lab2

C0611M

Sem 4

Test 2: JSPS Practical

28

110A

27/5/2009

09:30

10:15

 

T0809H

Sem1 

Test 6: RDBMS Theory

29

115

27/5/2009

13:00

15:30

ACNA

N0808L

ACNA

Test 9: ISA Practical

30

116

27/5/2009

15:45

17:45

Lab 2

C0807K

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

31

114A

28/5/2009

07:30

09:30

Lab 1

C0710PG

Sem2

Test 11: Advanced Programming in C# Practical

32

118

28/5/2009

09:30

10:15

Lab 1

C0710H

Sem 2

Test 6: Distributed Computing in Java Theory

33

119

29/5/2009

17:45

19:45

Lab 3

Retake

 

.Net Practical

34

117A

30/5/2009

09:30

11:30

 

T0809H

Sem1 

Test 7: RDBMS Practical

35

121

30/5/2009

13:00

15:30

ACNA

Retake

ACNA

W2K3E, W2K3I Practical

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.