• Post category:Lịch thi

May 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 31/05 08:30 11:30 Class 3 C0503G Year 2 Project Evaluation
2 12/05 10:00 10:45 Lab 3 C0510P Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
3 13/05 08:00 08:45 Lab 2 C0511G Year 2 Test T1: JSPS Theory (1)
4 13/05 08:45 09:30 Lab 2 C0511G Year 2 Test T1: JSPS Theory (2)
5 16/05 07:30 09:30 Lab 2 C0511G Year 2 Test T2: JSPS Practical
6 31/05 07:30 09:30 Lab 2 C0511G Year 2 Test T2: JSPS Practical (2)
7 15/05 10:00 10:45 Class 3 C0608H Year 2 Test T1: XML UML Theory
8 24/05 13:30 17:00 Class 3 C0609PH Sem 2 Project Evaluation
9 28/05 20:00 20:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
10 31/05 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
11 02/05 17:45 19:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
12 26/05 10:00 10:45 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T3: XML Theory
13 21/05 08:00 08:45 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T3: XML Theory
14 26/05 18:00 18:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T3: XML Theory
15 23/05 20:00 20:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T3: XML Theory
16 03/05 08:00 11:30 Class 3 C0709G Sem 1 Project Evaluation
17 31/05 08:30 11:30 Class 3 C0710G Sem 1 Project Evaluation
18 17/05 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
19 21/05 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
20 05/05 08:30 11:00 Class 1 Entry   May 2008 Entry Exam
21 05/05 17:30 20:00 Class 1 Entry   May 2008 Entry Exam
22 20/05 08:30 11:00 Great Hall Entry   May 2008 Entry Exam
23 20/05 08:30 11:00 Great Hall Entry   May 2008 Entry Exam
24 20/05 18:00 20:10 Great Hall Entry   May 2008 Entry Exam
25 30/05 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
26 10/05 14:00 17:30 Class 3 T0707M Sem 1 Project Evaluation
27 19/05 14:00 14:45 Class 1 T0708I ITT Test T7: SQL2 Theory
28 21/05 13:30 15:30 Lab 1 T0708I ITT Test T8: SQL2 Practical
29 03/05 08:15 09:00 Class 1 T0710G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
30 05/05 08:00 10:00 Lab 1 T0710G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
31 28/05 14:00 14:45 Class 2 T0711I ITT Test T4: HDJ & DW8 Theory
32 30/05 13:30 15:30 Lab 2 T0711I ITT Test T5: HDJ & DW8 Practical
33 12/05 16:00 16:45 Class 1 T0711K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
34 15/05 15:45 17:45 Lab 1 T0711K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
35 15/05 18:00 18:45 Class 1 T0801L Sem 1 Test T2: C Theory
36 19/05 17:45 19:45 Lab 1 T0801L Sem 1 Test T3: C Practical
37 23/05 09:45 10:30 Class 2 T0804H Sem 1 Test T1: CF Theory

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 02/05 15:45 17:45 Class 1 A0709K Sem 1 Test EPC Practical- Retake
2 03/05 10:00 12:00 Lab 3 Asean Test Database _ Graphic + Powerpoint
3 03/05 13:30 16:00 Lab 3 Asean Test Web_PHP
4 03/05 17:45 19:45 Lab 3 Asean Test Word + Excel
5 03/05 08:30 09:30 Class2 Thi thử đầu vào
6 05/05 10:00 10:45 Class 3 N0710H ACNA E2K3M- Test
7 06/05 13:30 16:00 Lab 3 Asean Test Web_PHP
8 06/05 19:45 20:30 Class 1 C0609M Sem 3 Test T1: XML- UML Theory
9 07/05 08:00 10:30 Lab ACNA N0710H ACNA E2K3M Practical – Test
10 07/05 19:45 20:30 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
11 07/05 15:45 17:45 Lab 3 Asean Test Database _ Word
12 07/05 17:45 19:45 Lab 3 Asean Test Excel _ Graphic + Powerpoint
13 07/05 17:45 18:45 Class 1 A0803L Sem 1 Test T1: CF Theory
14 10/05 19:45 20:30 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
15 12/05 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
16 12/05 19:45 20:30 N0711M ACNA E2K3M- Test
17 13/05 10:00 10:45 Class 2 T0710H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
18 13/05 08:00 08:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T6: Winforms Theory
19 14/05 19:45 21:45 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
20 14/05 13:00 15:30 Lab ACNA N0711M ACNA E2K3M Practical – Test
21 15/05 17:45 18:30 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T1: JSPS Theory
22 15/05 17:45 19:45 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
23 15/05 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T1: Java Theory
24 16/05 15:45 17:45 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T2: Java Practical
25 16/05 08:00 10:00 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T7: Winforms Practical
26 17/05 13:00 15:30 Lab ACNA Retake W2K3E_W2K3I_E2K3M Practical
27 17/05 10:00 12:00 Lab 1 T0710H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
28 17/05 8:00 Class1 C0709G Sem 1 Project Evaluation
29 17/05 13:30 Class1 C0709M Sem 1 Project Evaluation
30 17/05 8:30 9:30 Class2 Thi thử đầu vào
31 19/05 17:45 19:45 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T2: JSPS Practical
32 20/05 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T3: XML Theory
33 20/05 15:45 17:45 Lab 1 Retake SQL Practical(ACCP2003+ACCP2005)
34 22/05 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T2: C Theory
35 23/05 15:45 16:30 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
36 24/05 13:30 Class 1 C0609PH Sem 2 Project Evaluation
37 26/05 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T3: C Practical
38 27/05 10:00 18:30 Class 1 A0711H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
39 27/05 10:00 10:45 Class 2 C0710PH Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
40 27/05 14:00 14:45 Class 2 C0710PI Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
41 28/05 17:45 18:30 Class 3 T0710L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
42 30/05 10:00 12:00 Class 1 A0711H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
43 30/05 10:00 12:00 Lab 1 C0710PH Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
44 30/05 13:30 15:30 Lab 1 C0710PI Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
45 31/05 8:00 8:45 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
46 31/05 10:00 10:45 Class 3 N0711H ACNA W2K3I- Test
47 31/05 14:00 14:45 Class 2 T0709I Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
48 31/05 10:00 10:45 Class 2 T0712H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
49 31/05 13:30 Class 1 C0611M Sem 2 Project Evaluation
50 31/05 8:00 Class 1 T0709H Sem 2 Project Evaluation
51 31/05 13:30 Class 1 C0506M Sem 4 Project Evaluation
52 31/05 17:45 18:30 Class 3 T0710L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.