Lịch thi tháng 05/2007

MAY 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Class
Sem 
Exam Name
12/05
14:00
17:30
Great Hall
C0405L
Year 2
Project Evaluation
19/05
14:00
17:30
Great Hall
C0410L
Year 2
Project Evaluation
23/05
18:00
18:45
Lab 1
C0412L
Year 2
* T8: ASP.Net & Webforms Theory
26/05
17:45
19:45
Lab 1
C0412L
Year 2
* T9: ASP.Net & Webforms Practical
03/05
19:45
20:30
Great Hall
C0508M
Year 2
Test T1: XML UML Theory
16/05
16:00
16:45
Lab 1
C0510K
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
19/05
15:45
17:45
Lab 2
C0510K
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
19/05
08:15
09:00
Lab 1
C0510PG
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
20/05
14:00
17:30
Great Hall
C0511K
Sem 2
Project Evaluation
24/05
18:00
18:45
Lab 1
C0602L
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
02/05
10:15
11:00
Lab 1
C0605H
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
04/05
10:00
12:00
Lab 1
C0605H
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
02/05
17:45
19:45
Lab 1
C0605L
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Theory
05/05
17:45
19:45
Lab 1
C0605L
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
26/05
08:00
11:30
Great Hall
C0608H
Sem 1
Project Evaluation
12/05
14:00
17:30
Great Hall
C0608M
Sem 1
Project Evaluation
29/05
18:00
18:45
Lab 1
C0612L
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
03/05
20:00
20:45
Lab 1
C0701M
Sem 1
Test T2: C Theory
07/05
19:45
21:45
Lab 1
C0701M
Sem 1
Test T3: C Practical
08/05
08:15
09:00
Lab 1
C0703G
Sem 1
Test T1: CF Theory
11/05
17:45
19:45
Lab 1
Retake
Year 1
Retake of ACCP / ITT 2003
19/05
14:00
17:30
Great Hall
T0608L
Sem 1
Project Evaluation
11/05
10:15
11:00
Great Hall
T0609H
ITT
Test T6: SQL1 Theory
21/05
14:00
14:45
Great Hall
T0609I
ITT
Test T7: SQL2 Theory
25/05
13:30
15:30
Lab 1
T0609I
ITT
Test T8: SQL2 Practical
22/05
14:00
14:45
Great Hall
T0610I
ITT
Test T4: HDJ & DWMX Theory
26/05
13:30
15:30
Lab 1
T0610I
ITT
Test T5: HDJ & DWMX Practical
16/05
19:45
20:30
Great Hall
T0611M
ITT
Test T4: HDJ & DWMX Theory
19/05
19:45
21:45
Lab 1
T0611M
ITT
Test T5: HDJ & DWMX Practical
07/05
18:00
18:45
Great Hall
T0704L
Sem 1
Test T1: CF Theory

 

19 Nguyễn Trãi

Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Batch
Semestre
Module
02/05
15:45
16:30
Lab 2
C0610K
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
03/05
19:45
21:45
Lab 1
C0611M
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
03/05
14:00
14:45
Class 2
T0610I
Sem 2
Test T4: HDJ & DWMX Theory
05/05
13:30
15:30
Lab 1
T0610I
Sem 2
Test T5: HDJ & DWMX Practical
05/05
08:00
Class 2
T0608G
Sem 1
Project Evaluation
05/05
13:30
Class 2
C0408G
Year 2
Project Evaluation
05/05
15:45
00/01
Lab 2
C0610K
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
09/05
17:45
18:30
Lab 3
C0505L
Sem 3
Test T5: Adv.Net Theory
11/05
10:00
10:45
Class 1
C0609PH
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
12/05
17:45
19:45
Lab 3
C0505L
Sem 3
Test T6: Adv.Net Practical
12/05
19:45
20:30
Class 1
T0610M
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
12/05
13:30
Class 2
C0410L
Year 2
Project Evaluation
16/05
19:45
20:30
Class 3
N0704M
ACNA
CIT Test
16/05
19:45
21:45
Lab 1
T0610M
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
18/05
10:00
10:45
Class 2
T0610H
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
18/05
10:00
10:45
Class 1
C0611PH
Sem 1
Test T4: HDJ & DMWX Theory
19/05
17:45
18:30
Lab 1
C0610L
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
19/05
10:00
12:00
Lab 1
C0611PH
Sem 1
Test T5: HDJ & DMWX Practical
21/05
10:00
10:45
Lab 2
C0511H
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
22/05
15:45
16:15
Lab 1
C0509K
Sem 3
Test T2: ASP.Net Theory
22/05
10:00
12:00
Lab 2
C0511H
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
23/05
17:45
19:45
Lab 1
C0610L
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
24/05
19:45
20:30
Lab 1
C0611M
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
25/05
15:45
17:45
Lab 1
C0509K
Sem 3
Test T3: ASP.Net Practical
25/05
08:00
08:45
Lab 1
C0611G
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
25/05
17:45
18:30
Lab 2
C0607L
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
26/05
17:45
18:30
Class 3
N0611L
ACNA
W2K3E- Test
26/05
19:45
20:30
Class 3
N0701M
ACNA
W2K3E- Test
28/05
17:30
18:15
Class 3
N0610L
ACNA
W2K3I- Test
29/05
08:00
10:00
Lab 1
C0611G
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
29/05
17:45
19:45
Lab 2
C0607L
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
29/05
13:00
15:00
ACNA Lab
N0611L
ACNA
W2K3E Practical – Test
29/05
13:00
15:00
Lab 3
N0701M
ACNA
W2K3E Practical- Test
30/05
12:00
18:00
ACNA Lab
N0610L
ACNA
Final Practical
30/05
08:00
8:45
Lab 1
C0605G
Sem 2
Test T3: Java Simplified II Theory
30/05
19:45
20:30
Lab 1
C0603M
Sem 2
Test T6: Winforms Theory

 

Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.