• Post category:Lịch thi

APRIL/2009 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1

01/04

17:45

19:45

Lab 3

A0709L

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

2

01/04

18:00

18:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

3

01/04

18:45

19:30

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

4

03/04

08:30

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

5

03/04

14:00

Class 1

FC’s

PHP ‘s Project Evaluation

6

03/04

17:45

19:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

7

03/04

18:00

18:45

Lab 2

C0612L

Year 2

Test T6: Com + Theory

8

03/04

19:45

21:45

Lab 4

C0608M

Year 2

Test T2: JSPs Practical

9

06/04

08:15

09:00

Lab 2

C0711G

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

10

06/04

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

11

06/04

16:00

16:45

Lab 1

C0711K

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

12

06/04

18:00

18:45

Lab 4

C0801L

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

13

06/04

Great Hall

Entry

Entry Exam

14

07/04

14:00

14:45

Class 2

T0811I

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

15

07/04

17:45

19:45

Lab 4

C0801L

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

16

08/04

14:00

14:45

Class 2

T0812I

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

17

09/04

08:00

10:00

Lab 2

C0711G

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

18

09/04

10:00

12:00

Lab 4

T0810H

Sem 1

Test T3: C Practical

19

09/04

15:45

17:45

Lab 1

C0711K

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

20

10/04

13:30

15:30

Lab 2

T0811I

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

21

10/04

13:30

15:30

Class 1

FC’s

Giảng thử

22

11/04

13:30

15:30

Lab 1

T0812I

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

23

11/04

16:00

16:45

Great Hall

A0709K

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

24

11/04

Great Hall

A0805L

Sem 1

Project Evaluation

25

11/04

Class 3

C0808L

Sem 1

Project Evaluation

26

11/04

Class 3

T0809H

Sem 1

Project Evaluation

27

13/04

10:15

11:00

Lab 1

C0810H

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

28

15/04

10:15

11:00

Lab 1

C0804H

Sem 2

Test T3: XML Theory

29

15/04

10:15

11:00

Great Hall

A0809H

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

30

15/04

10:15

11:00

Lab 2

C0608H

Year 2

Test T3: EJB2 & J2EE Theory

31

15/04

15:45

17:45

Great Hall

A0709K

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

32

15/04

18:00

18:45

Lab 2

C0611L

Year 2

Test T4: ADVN Theory

33

16/04

10:00

12:00

Lab 1

C0810H

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

34

17/04

14:00

Class 1

FC’s

Giảng thử

35

18/04

08:00

12:00

Great Hall

Retake

Project Evaluation

36

18/04

08:30

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

37

18/04

10:00

12:00

Great Hall

A0809H

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

38

18/04

10:00

12:00

Lab 2

C0608H

Year 2

Test T4: EJB2 & J2EE Practical

39

18/04

15:45

17:45

A0709K

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical (2)

40

18/04

17:45

19:45

Lab 2

C0611L

Year 2

Test T5: ADVN Practical

41

20/04

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

42

20/04

Great Hall

Entry

Entry Exam

43

23/04

16:00

16:45

Great Hall

A0810K

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

44

25/04

18:00

18:45

Class 3

A0709L

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

45

27/04

15:45

17:45

Great Hall

A0810K

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

46

27/04

16:00

16:45

Lab 1

C0711K

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

47

27/04

20:00

20:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

48

28/04

18:00

18:45

Lab 2

C0612L

Year 2

Test T7: Web Services and Security in .Net

49

29/04

15:45

17:45

Lab 1

C0711K

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

50

29/04

16:00

16:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T2: C Theory

51

29/04

17:45

19:45

Class 3

A0709L

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

52

29/04

19:45

21:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 3/4/2009 19:45 20:30 Lab1 A0808M Sem 1 Test 6: RDBMS Theory
2 3/4/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 7: Distributed Coputing in Java Practical
3 6/4/2009 19:45 20:30 Class 3 N0811M ACNA Test 2: W2K3E Theory
4 6/4/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0802M Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
5 7/4/2009 19:45 21:45 Lab1 A0808M Sem 1 Test 7: RDBMS Practical
6 8/4/2009 13:00 15:30 Lab  ACNA N0811M ACNA Test 3: W2K3E Practical
7 8/4/2009 10:00 10:45 Lab1 C0805H Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
8 9/4/2009 10:00 10:45 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 10:Advanced Programming in C# Theory
9 9/4/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0802M Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
10 9/4/2009 10:00 10:45 Class 3 N0810H ACNA Test 4: W2K3I Theory
11 9/4/2009 10:00 12:00 Lab1 C0805H Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
12 10/4/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
13 10/4/2009 13:00 15:30 ACNA Retake ACNA W2K3I Practical
14 11/4/2009 08:00 10:30 Lab ACNA N0810H ACNA Test 5: W2K3I Practical
15 13/4/2009 10:00 12:00 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 11: Advanced Programming in C# Practical
16 14/4/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
17 14/4/2009 10:00 10:45 Lab 2 T0809H Sem 1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
18 16/4/2009 17:45 18:30 Class 3 N0807L ACNA Test 8: ISA Theory
19 17/4/2009 10:00 12:00 Lab 2 T0809H Sem 1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
20 18/4/2009 13:30   Class 1 C0605L Sem 4 Project Evaluation
21 18/4/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 10:Advanced Programming in C# Theory
22 18/4/2009 13:00 15:30 ACNA N0807L ACNA Test 9: ISA Practical
23 20/4/2009 13:30   Class 1 Epit English Test English
24 22/4/2009 15:45 16:30 Lab1 A0809K Sem 1 Test 6: RDBMS Theory
25 22/4/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 11: Advanced Programming in C# Practical
26 23/4/2009 17:45 19:45 Lab 1 Retake Sem 1 HDJ & DW8 Practical
27 24/4/2009 17:45 19:45 Lab 1 Retake   Java & .Net Practical
28 24/4/2009 17:45 18:30 Class 3 N0808L ACNA Test 6: E2K3M Theory
29 24/4/2009 10:00 10:45 Class 1 T0809H Sem 1 Test English
30 25/4/2009 17:45 18:30 Lab1 A0711L Sem2 Test 6: Distributed Computing in Java Theory
31 25/4/2009 15:45 17:45 Lab1 A0809K Sem 1 Test 7: RDBMS Practical
32 25/4/2009 19:45 20:30 Class 3 N0902M ACNA Test 1: CIT Theory
33 27/4/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 8: Programming in C# Theory
34 27/4/2009 13:00 15:30 Lab ACNA N0808L ACNA Test 7: E2K3M Practical
35 27/4/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0610L Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
36 28/4/2009 10:00 10:45 Lab 2 C0609PH Sem 4 Test 1: JSPS Theory
37 29/4/2009 17:45 19:45 Lab1 A0711L Sem2 Test 7: Distributed Coputing in Java Practical
38 29/4/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0610L Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
39 29/4/2009 13:00 15:30 ACNA Retake ACNA W2K3I, E2K3M Practical
40 30/4/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 9: Programming in C# Practical
41 30/4/2009 08:00 08:45 Class 3 N0809G ACNA Test 8: ISA Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.