Lịch thi tháng 04/2007

56 Nguyễn Chí Thanh 

APRIL 2007 EXAM SCHEDULE

Date
Start
Time
Finish Time
Location
Class
Sem
Exam Name
21/04
19:45
20:30
Lab 1
C0411M
Year 2
* T12: Web Services & Security Theory
18/04
10:00
10:45
Lab 1
C0412H
Year 2
* T6: VB.Net & Winforms Theory
21/04
10:00
12:00
Lab 3
Year 2
* T7: VB.NET & Winforms Practical
06/04
08:00
08:45
Lab 1
C0503G
Year 2
Test T2: ASP.Net Theory
10/04
08:00
10:00
Lab 1
Year 2
Test T3: ASP.Net Practical
07/04
14:00
17:30
Great Hall
C0508L
Sem 2
Project Evaluation
21/04
14:00
17:30
Great Hall
C0509M
Sem 2
Project Evaluation
19/04
10:00
10:45
Great Hall
C0510H
Year 2
Test T1: XML UML Theory
04/04
15:45
16:30
Lab 1
C0510K
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
04/04
08:00
08:45
Lab 1
C0510PG
Sem 2
Test T3: Java Simplified II Theory
07/04
08:00
10:00
Lab 1
Sem 2
Test T4: Java Simplified II Practical
02/04
08:00
08:45
Lab 1
C0511G
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
03/04
08:00
10:00
Lab 3
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
02/04
19:45
21:45
Lab 1
C0512M
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
09/04
17:45
18:30
Lab 1
C0602L
Sem 2
Test T3: Java Simplified II Theory
12/04
17:45
19:45
Lab 1
Sem 2
Test T4: Java Simplified II Practical
20/04
10:00
10:45
Lab 1
C0605H
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
24/04
10:00
12:00
Lab 1
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
25/04
17:45
18:30
Lab 1
C0605L
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
28/04
17:45
19:45
Lab 1
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
04/04
10:00
10:45
Lab 1
C0608H
Sem 1
Test T7: SQL2 Theory
07/04
10:00
12:00
Lab 1
Sem 1
Test T8: SQL2 Practical
30/04
19:45
20:30
Lab 1
C0701M
Sem 1
Test T2: C Theory
03/04
10:00
10:45
Great Hall
T0607H
ITT
Test T7: SQL2 Theory
07/04
10:00
12:00
Lab 1
ITT
Test T8: SQL2 Practical
04/04
10:00
10:45
Great Hall
T0609H
ITT
Test T4: HDJ & DWMX Theory
06/04
10:00
12:00
Lab 1
ITT
Test T5: HDJ & DWMX Practical
14/04
15:45
16:30
Great Hall
T0609K
ITT
Test T7: SQL2 Theory
18/04
15:45
17:45
Lab 1
ITT
Test T8: SQL2 Practical
03/04
17:45
19:45
Lab 1
T0701L
Sem 1
Test T3: C Practical
17/04
10:00
10:45
Great Hall
T0702H
Sem 1
Test T1: CF Theory

19 Nguyễn Trãi 

APRIL 2007 EXAM SCHEDULE

Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Class
Sem
Module
04/04
15:45
16:30
Lab 1
C0610K
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
07/04
13:30
Class 2
C0607M
Sem 1
Project Evaluation
11/04
10:00
10:45
Class 2
T0610H
Sem 2
Test T4: HDJ & DWMX Theory
11/04
19:45
20:30
Class 1
T0610M
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
11/04
17:45
18:30
Lab 1
C0610L
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
12/04
10:00
10:45
Class 1
C0609PH
Sem 1
Test T4: HDJ & DMWX Theory
13/04
10:00
12:00
Lab 1
C0609PH
Sem 1
Test T5: HDJ & DMWX Practical
13/04
10:00
12:00
Lab 2
T0610H
Sem 2
Test T5: HDJ & DWMX Practical
14/04
15:45
16:30
Class 1
Retake
CIT-W2K3E Test
14/04
15:45
17:45
Lab 3
Retake
C Practical(ITT-ACCP2005)
16/04
17:45
18:30
Lab 2
C0512L
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
16/04
08:00
08:45
Lab 1
C0609G
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
16/04
14:00
14:45
Class 2
T0612I
Sem 1
Test T2: C Theory
17/04
10:00
10:45
Lab 2
C0511H
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
17/04
19:45
20:30
Class 3
N0609M
ACNA
W2K3I- Test
18/04
08:00
08:45
Lab 1
C0605G
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
19/04
17:45
19:45
Lab 2
C0512L
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
19/04
08:00
10:00
Lab 1
C0609G
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
19/04
19:45
20:30
Lab 1
C0609M
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
20/04
13:30
15:30
Lab 1
T0612I
Sem 1
Test T3: C Practical
21/04
08:00
10:00
Lab 1
C0605G
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
21/04
12:00
18:00
ACNA Lab
N0609M
ACNA
Final Practical
21/04
13:30
Class 1
T0603H
Sem 3
Project Evaluation
21/04
13:30
Class 2
C0510M
Sem 2
Project Evaluation
23/04
19:45
20:30
Lab 1
C0611M
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
23/04
19:45
21:45
Lab 1
C0609M
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
24/04
12:00
18:00
ACNA Lab
N0609M
ACNA
Final Practical
25/04
17:45
18:30
Lab 3
C0505L
Sem 3
Test T4: Com+ Theory
26/04
19:45
21:45
Lab 1
C0611M
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
28/04
14:00
14:45
Class 2
T0610I
Sem 2
Test T4: HDJ & DWMX Theory
28/04
13:30
Class 2
T0608G
Sem 1
Project Evaluation
28/04
13:30
Class 2
C0608L
Sem 1
Project Evaluation
28/04
19:45
20:30
Lab 1
C0603M
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.