• Post category:Lịch thi

MAR 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 01/03 10:15 11:00 Lab 1 C0611H Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
2 01/03 08:15 09:00 Lab 2 C0709G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
3 03/03 14:00 14:45 Class 2 T0708I ITT Test T4: HDJ & DWMX Theory
4 03/03 10:15 11:00 Lab 2 C0510P Year 2 Test T4: Adv.Net Theory
5 04/03 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
6 05/03 10:00 12:00 Lab 1 C0611H Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
7 05/03 08:00 10:00 Lab 2 C0709G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
8 05/03 20:00 20:45 Class 3 T0707M Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
9 06/03 10:00 12:00 Lab 2 C0510P Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
10 07/03 13:30 15:30 Lab 2 T0708I ITT Test T5: HDJ & DWMX Practical
11 07/03 16:00 16:45 Class 1 T0710K Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
12 08/03 20:00 20:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
13 08/03 19:45 21:45 Lab 3 T0707M Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
14 12/03 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
15 13/03 20:00 20:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
16 13/03 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP/ITT 2003,2005
17 14/03 19:45 21:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
18 15/03 14:00 17:30 Class 3 T0705L Sem 1 Project Evaluation
19 15/03 10:15 11:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
20 15/03 08:30 11:30 Class 3 C0608H Sem 2 Project Evaluation
21 19/03 10:00 12:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
22 21/03 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
23 21/03 14:00 14:45 Class 1 T0711I ITT Test T4: HDJ & DW8 Theory
24 22/03 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
25 23/03 13:30 15:30 Lab 1 T0711I ITT Test T5: HDJ & DW8 Practical
26 24/03 08:15 09:00 Class 1 T0710G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
27 25/03 16:00 16:45 Lab 3 C0610K Sem 2 Test T6: Winforms Theory
28 26/03 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
29 26/03 16:00 16:45 Class 2 T0709K Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
30 27/03 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP/ITT 2003,2005
31 27/03 08:00 10:00 Lab 1 T0710G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
32 28/03 15:45 17:45 Lab 3 C0610K Sem 2 Test T7: Winforms Practical
33 28/03 08:15 09:00 Lab 2 C0511G Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
34 29/03 14:00 17:30 Class 3 C0707K Sem 1 Project Evaluation
35 29/03 15:45 17:45 Lab 2 T0709K Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
36 29/03 14:00 17:30 Class 3 C0608M Sem 2 Project Evaluation
37 29/03 14:00 17:30 Class 3 C0706L Sem 1 Project Evaluation

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 01/03 19:45 20:30 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
2 01/03 10:00 10:45 Class 2 T0709H Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
3 03/03 08:30 09:30 Class2     Thi thử đầu vào
4 04/03 10:00 12:00 Class 1 A0711H Sem 1 Test T3: EPC Practical
5 04/03 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
6 04/03 15:45 17:45 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
7 05/03 19:45 20:30 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T2: C Theory
8 07/03 17:45 19:45 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
9 07/03 15:45 16:30 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
10 07/03 19:45 20:30 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
11 08/03 19:45 21:45 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T3: C Practical
12 10/03 15:45 16:30 Class 3 N0709K ACNA E2K3M- Test
13 11/03 19:45 20:30 Lab 3 C0709M Sem 1 Test T8: RDBMS Theory
14 11/03 15:45 17:45 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
15 11/03 19:45 21:45 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
16 12/03 08:00 08:45 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T8: RDBMS Theory
17 12/03 13:00 15:30 Lab ACNA N0709K ACNA E2K3M Practical – Test
18 14/03 10:00 10:45 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T6: Winforms Theory
19 14/03 19:45 21:45 Lab 3 C0709M Sem 1 Test T9: RDBMS Practical
20 15/03 08:00 10:00 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T9: RDBMS Practical
21 15/03 13:30   Class 1 C0609M Sem 2 Project Evaluation
22 15/03 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA W2K3I Practical – W2K3E Practical – E2K3M Practical
23 17/03 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
24 18/03 10:00 12:00 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T7: Winforms Practical
25 18/03 08:30 9:30 Class2     Thi thử đầu vào
26 18/03 14:00 14:45 Class 1 T0709I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
27 19/03 17:45 18:30 Class 3 N0708L ACNA E2K3M- Test
28 19/03 18:45 19:30 Class 3 N0802L ACNA CIT- Test
29 20/03 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
30 20/03 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
31 21/03 13:00 15:30 Lab ACNA N0708L ACNA E2K3M Practical – Test
32 21/03 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem 1 Test T2: C Theory
33 22/03 8:00 8:45 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T2: C Theory
34 22/03 13:30 15:30 Lab 1 T0709I Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
35 22/03 8:00   Class 1 C0609G Sem 2 Project Evaluation
36 24/03 17:45 18:30 Class 1 C0608L Sem 3 Test T1: XML- UML Theory
37 25/03 17:45 18:30 Class 3 N0709L ACNA W2K3I- Test
38 25/03 17:45 19:45 Class 1 A0711L Sem 1 Test T3: C Practical
39 26/03 10:00 10:45 Class 2 T0712H Sem 1 Test T2: C Theory
40 26/03 08:00 10:00 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T3: C Practical
41 27/03 13:00 15:30 Lab ACNA N0709L ACNA W2K3I Practical- Test
42 29/03 10:00 12:00 Lab 2 T0712H Sem 1 Test T3: C Practical
43 29/03 13:30   Class 1 C0610L Sem 2 Project Evaluation
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.