Lịch thi tháng 03/2007

56 Nguyễn Chí Thanh 

ACADEMIC PLAN FOR 03/2007

Date
Start
Time
Finish Time
Location
Class
Sem
Exam Name
12/03
17:45
18:30
Lab 1
C0410L
Year 2
* T12: Web Services & Security Theory
21/03
19:45
20:30
Lab 1
C0411M
Year 2
* T10: Advanced.Net Theory
24/03
19:45
21:45
Lab 1
Year 2
* T11: Advanced.Net Practical
20/03
17:45
18:30
Lab 1
C0412L
Year 2
* T6: VB.Net & Winforms Theory
23/03
17:45
19:45
Lab 3
Year 2
* T7: VB.NET & Winforms Practical
21/03
19:45
20:30
Great Hall
C0506M
Year 2
Test T1: XML UML Theory
17/03
14:00
17:30
Great Hall
C0508L
Sem 2
Project Evaluation
17/03
14:00
17:30
Great Hall
C0508M
Sem 2
Project Evaluation
17/03
08:00
11:30
Great Hall
C0510H
Sem 2
Project Evaluation
24/03
15:45
16:30
Lab 1
C0510K
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
02/03
08:00
08:45
Lab 1
C0511G
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
17/03
15:45
16:30
Lab 1
C0511K
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
19/03
15:45
17:45
Lab 1
Sem 2
Test T7: Winforms Practical
29/03
19:45
20:30
Lab 1
C0512M
Sem 2
Test T6: Winforms Theory
08/03
17:45
18:30
Lab 1
C0602L
Sem 2
Test T1: Java Simplified I Theory
10/03
17:45
19:45
Lab 1
Sem 2
Test T2: Java Simplified I Practical
03/03
10:00
10:45
Lab 1
C0608H
Sem 1
Test T6: SQL1 Theory
31/03
10:00
10:45
Lab 1
Sem 1
Test T7: SQL2 Theory
20/03
19:45
20:30
Lab 1
C0608M
Sem 1
Test T7: SQL2 Theory
23/03
19:45
21:45
Lab 1
Sem 1
Test T8: SQL2 Practical
20/03
17:45
18:30
Lab 1
C0612L
Sem 1
Test T2: C Theory
23/03
17:45
19:45
Lab 1
Sem 1
Test T3: C Practical
15/03
19:45
20:30
Lab 1
C0701M
Sem 1
Test T1: CF Theory
23/03
17:45
18:30
Great Hall
T0608L
Sem 1
Test T7: SQL2 Theory
27/03
17:45
19:45
Lab 1
Sem 1
Test T8: SQL2 Practical
28/03
10:00
10:45
Great Hall
T0609H
ITT
Test T4: HDJ & DWMX Theory
30/03
10:00
12:00
Lab 1
ITT
Test T5: HDJ & DWMX Practical
05/03
14:00
14:45
Great Hall
T0609I
ITT
Test T4: HDJ & DWMX Theory
09/03
13:30
15:30
Lab 1
ITT
Test T5: HDJ & DWMX Practical
17/03
15:45
16:30
Great Hall
T0609K
ITT
Test T6: SQL1 Theory
17/03
14:00
14:45
Great Hall
T0611I
ITT
Test T2: C Theory
20/03
13:30
15:30
Lab 1
ITT
Test T3: C Practical
07/03
19:45
20:30
Great Hall
T0611M
ITT
Test T2: C Theory
10/03
19:45
21:45
Lab 1
ITT
Test T3: C Practical
27/03
17:45
18:30
Great Hall
T0701L
Sem 1
Test T2: C Theory
30/03
17:45
19:45
Lab 1
Sem 1
Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi  

ACADEMIC PLAN FOR 03/2007

No
Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Batch
Semestre
Module
1
01/03
17:45
18:30
Lab 1
C0608L
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
2
01/03
19:45
21:45
Lab 1
C0609M
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
3
01/03
10:00
10:45
Class 1
C0611PH
Sem 1
Test T2: C Theory
4
03/03
10:00
12:00
Lab 1
C0611PH
Sem 1
Test T3: C Practical
5
05/03
17:45
19:45
Lab 1
C0608L
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
6
06/03
17:45
18:30
Lab 1
C0410L
Year 2
* T12: Web Services+Security in Net
7
06/03
10:00
10:45
Lab 2
C0511H
Sem 2
Test T3: Java Simplified II Theory
8
08/03
08:00
08:45
Class 2
T0608G
Sem 1
Test T7: SQL 2 Theory
9
08/03
10:00
12:00
Lab 2
C0511H
Sem 2
Test T4: Java Simplified II Practical
10
10/03
15:45
16:30
Lab 1
C0610K
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
11
12/03
08:00
08:45
Lab 1
T0608G
Sem 1
Test T8: SQL 2 Practical
12
13/03
08:00
08:45
Lab 1
C0611G
Sem 1
Test T2: C Theory
13
14/03
17:30
18:15
Class 1
N0610L
ACNA
W2K3E- Test
14
14/03
15:45
17:45
Lab 1
C0610K
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
15
15/03
17:45
18:30
Lab 1
C0512L
Sem 2
Test T5: .Net & C# Theory
16
16/03
19:45
20:30
Class 3
N0606M
ACNA
W2K3I- Test
17
16/03
8:00
10:00
Lab 1
C0611G
Sem 1
      Test T3: C Practical
18
17/03
15:45
16:30
Lab 3
C0411K
Year 2
Test T4: Com+ Theory
19
17/03
19:45
20:30
Class 1
T0610M
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
20
17/03
18:30
19:15
Lab 3
C0505L
Sem 3
Test T2: ASP.Net Theory
21
17/03
17:45
18:30
Lab 1
C0610L
Sem 1
Test T4: HDJ & DWMX Theory
22
19/03
12:00
18:00
ACNA Lab
N0606M
ACNA
Final Practical
23
19/03
08:00
08:45
Lab 1
C0609G
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
24
21/03
19:45
21:45
Lab 1
T0610M
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
25
21/03
12:00
18:00
ACNA Lab
N0606M
ACNA
Final Practical
26
21/03
17:45
19:45
Lab 3
C0505L
Sem 3
Test T3: ASP.Net Practical
27
21/03
17:45
19:45
Lab 1
C0610L
Sem 1
Test T5: HDJ & DWMX Practical
28
22/03
19:45
20:30
Lab 1
C0609M
Sem 1
Test T6: SQL 1 Theory
29
24/03
19:45
20:30
Lab 1
C0603M
Sem 2
Test T3: Java Simplified II Theory
30
28/03
19:45
21:45
Lab 1
C0603M
Sem 2
Test T4: Java Simplified II Practical
Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.