• Post category:Lịch thi

56 Nguyễn Chí Thanh

JANUARY 2007 EXAM SCHEDULE

Date Start Time Finish Time Location Class Sem  Exam Name
04/01 17:45 18:30 Lab 1 C0405L Year 2 * T12: Web Services & Security Theory
18/01 17:45 18:30 Lab 1 C0410L Year 2 * T10: Advanced.Net Theory
22/01 17:45 19:45 Lab 3 Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
10/01 19:45 20:30 Lab 1 C0411M Year 2 * T8: ASP.NET & Webforms Theory
13/01 19:45 21:45 Lab 1 Year 2 * T9: ASP.Net & Webforms Practical
12/01 10:00 10:45 Lab 1 C0412H Year 2 * T4: Core XML Theory
12/01 17:45 18:30 Lab 1 C0412L Year 2 * T5: Intro.Net & C# Theory
20/01 08:00 11:30 Great Hall C0507G Sem 2 Project Evaluation
03/01 17:45 19:45 Lab 3 C0508L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
02/01 19:45 20:30 Lab 1 C0509M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
30/01 19:45 20:30 Lab 1 Sem 2 Test T6: Winforms Theory
27/01 15:45 16:30 Lab 1 C0510K Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
31/01 15:45 17:45 Lab 1 Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
09/01 08:00 08:45 Lab 1 C0511G Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
12/01 08:00 10:00 Lab 1 Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
29/01 15:45 16:30 Lab 1 C0511K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
04/01 19:45 20:30 Lab 1 C0512M Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
08/01 19:45 21:45 Lab 1 Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
17/01 10:00 10:45 Lab 1 C0608H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
20/01 10:00 12:00 Lab 1 Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
09/01 19:45 20:30 Lab 1 C0608M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
12/01 19:45 21:45 Lab 1 Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
19/01 17:45 18:30 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T1: CF Theory
05/01 17:45 19:45 Lab 1 Retake Sem 1 Year 1 (ACCP 2003)
12/01 17:45 19:45 Lab 1 Sem 1 Year 1 (ACCP 2003)
20/01 08:00 11:30 Great Hall T0512H ITT Project Evaluation
08/01 10:00 10:45 Great Hall T0607H HK2 Test T4: HDJ & DWMX Theory
12/01 10:00 12:00 Lab 1 HK2 Test T5: HDJ & DWMX Practical
17/01 17:45 18:30 Great Hall T0608L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
20/01 17:45 19:45 Lab 1 Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
30/01 14:00 14:45 Great Hall T0610I ITT Test T2: C Theory
06/01 19:45 20:30 Great Hall T0611M ITT Test T1: CF Theory

 

19 Nguyễn Trãi

ACADEMIC PLAN FOR 01/2007

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 02/01 20:30 21:15 Lab 3 C0510M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
2 02/01 19:45 20:30 Lab 1 C0607M Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
3 03/01 17:45 19:45 Lab 1 C0610L Sem 1 Test T3: C Practical
4 04/01 14:00 14:45 Class 2 T0610I Sem 2 Test T2: C Theory
5 06/01 13:30 15:30 Lab 1 T0610I Sem 2 Test T3: C Practical
6 06/01 13:30   Class 2 T0604L Sem 1 Project Evaluation
7 09/01 10:00 10:45 Lab 1 C0511H Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
8 10/01 08:00 08:45 Lab 3 C0408G Year 2 * T10: Advanced.Net Theory
9 10/01 17:45 18:30 Lab 3 C0505L Sem 3 Test T1: XML Theory
10 12/01 08:00 08:45 Lab 1 C0611G Sem 1 Test T1: CF Theory
11 12/01 09:30 11:30 Lab 1 C0511H Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
12 13/01 08:00 10:00 Lab 3 C0408G Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
13 13/01 14:00   class 1 C0605G Sem 1 Project Evaluation
14 13/01 14:00   Class 1 C0506M Sem 2 Project Evaluation
15 15/01 17:45 18:30 Class 3 N0612L ACNA CIT-Test
16 15/01 10:00 10:45 Class 1 C0609PH Sem 1 Test T2: C Theory
17 17/01 15:45 16:30 Lab 3 C0411K Year 2       Test T5: Adv.Net Theory
18 18/01 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
19 19/01 17:45 18:30 Lab 1 C0410L Year 2 * T10: Advanced.Net Theory
20 19/01 09:30 11:30 Lab 1 C0609PH Sem 1 Test T3: C Practical
21 20/01 19:30 20:15 Class 3 N0609M ACNA W2K3E- Test
22 20/01 15:45 17:45 Lab 3 C0411K Year 2 Test T6: Adv.Net Practical
23 22/01 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
24 22/01 08:00 08:45 Class 2 T0608G Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
25 23/01 17:45 19:45 Lab 1 C0410L Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
26 25/01 17:45 19:45 Lab 1 C0512L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
27 27/01 14:00   Class 2 C0509K Sem 2 Project Evaluation
28 30/01 19:45 20:30 Lab 1 C0510M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
29 30/01 20:30 21:15 Lab 2 C0607M Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
30 30/01 10:00 10:45 Class 1 T0603H Sem 3 Test T7: SQL 2 Theory
31 31/01 19:30 20:15 Class 3 N0606M ACNA W2K3I- Test
32 31/01 19:45 20:30 Lab 1 C0603M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory

 

Chú ý :
  * Đối với học viên thi lại:
   – Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  * Đối với các lớp bảo vệ Project:
   – Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
   – Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
   – Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.