NgàyBắt đầuMôn
10-Sep15:30Các môn thực hành ACCP
15-Sep9:30Các môn thực hành ACCP
15-Sep8:00Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
22-Sep13:30Các môn thực hành ACNA
25-Sep8:00Các môn thực hành ACCP
29-Sep15:30Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English