• Post published:17/06/2014
  • Post category:Lịch thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Kỳ học Môn
7-Jul 8:15   Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA
17-Jul 8:15   Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
19-Jul 13:30   Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
22-Jul 13:30   Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA
25-Jul 8:15   Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
28-Jul 13:30   Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA

 

Lịch thi lại tháng 7/2014