Retake4-Jun8:30Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
Retake5-Jun8:0010:00ACCP Practical
Retake11-Jun13:30ACNA Practical
Retake13-Jun8:30Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
Retake16-Jun8:0010:00ACCP Practical
Retake25-Jun8:0010:00ACCP Practical
Retake27-Jun13:30ACNA Practical