• Post category:Lịch thi

Bộ phận đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 9/2015. Các bạn chú ý cập nhật thông tin đầy đủ

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
256 A1307L 12-Sep 13:30 Class Sem3 eProject Sem III
262 A1410L 16-Sep 17:45 Lab Sem1 SQL Theory
285 A1410L 18-Sep 17:45 Lab Sem1 SQL Practical
246 C1301QI 4-Sep ? Lab HV Sem3 WCF Theory
250 C1301QI 7-Sep ? Lab HV Sem3 WCF Practical
251 C1401QG 7-Sep ? Lab HV Sem2 XML Theory
255 C1404I 12-Sep 13:30 Lab Sem3 AWSAD1 Theory
261 C1404I 15-Sep 13:30 Lab Sem3 AWSAD1 Practical
271 C1404I 29-Sep 13:30 Lab Sem3 AWSAD2 Theory
248 C1408G 8-Sep 8:00 Lab ACCP PCS Theory
252 C1408G 10-Sep 7:30 Lab ACCP PCS Practical
254A C1410G 11-Sep 9:30 Lab Sem2 Java 2 Theory
260A C1410G 14-Sep 9:30 Lab Sem2 Java 2 Practical
263 N1410L 17-Sep 19:45 Lab ACNA ACNA 2K3M Theory
265 N1410L 19-Sep ??? Lab ACNA ACNA 2K3M Practical
272 N1506L 30-Sep 17:45 Lab ACNA ACNA 2K3I Theory
247 Retake 4-Sep 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
253 Retake 8-Sep 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
257 Retake 12-Sep 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
258 Retake 14-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
266 Retake 19-Sep 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
269 Retake 25-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
275A Retake -K5 1-Sep 7:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 3)
276A Retake -K5 1-Sep 9:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 3)
277 Retake -K5 9-Sep 7:30 Lab-HV Sem3 WF1 Theory (lần 2)
278 Retake -K5 9-Sep 9:30 Lab-HV Sem3 WF1 Practical (lần 2)
281 Retake -K5 17-Sep 7:30 Lab-HV Sem3 WF2 Theory (lần 1)
282 Retake -K5 17-Sep 9:30 Lab-HV Sem3 WF2 Practical (lần 1)
286 Retake -K5 25-Sep 7:30 Lab-HV Sem3 Web 1 Theory (lần 1)
287 Retake -K5 25-Sep 9:30 Lab-HV Sem3 Web 1 Practical (lần 1)
290 Retake -K5 30-Sep 7:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Theory (lần 1)
291 Retake -K5 30-Sep 9:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Practical (lần 1)
279 Retake -K6 10-Sep 13:30 Lab-HV Sem1 SQLTheory (lần 1)
280 Retake -K6 10-Sep 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 1)
283 Retake -K6 17-Sep 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ Theory (lần 1)
284 Retake -K6 17-Sep 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ Practical (lần 1)
288 Retake -K6 29-Sep 13:30 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 4)
289 Retake -K6 29-Sep 15:30 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 4)
267 T1505G 23-Sep 7:30 Class Sem1 ePIT

 

PHÒNG ĐÀO TẠO!