• Post category:Lịch thi
276A C1212L 3-Sep 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T5: Advanced Java I Theory
275A A1307L 4-Sep 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T8: PCS Theory
279 Entry 5-Sep 8:30 Class ACCP GMAT, English
277 A1307L 5-Sep 17:30 19:30 Lab Sem2 Test T9: PCS Practical
278 C1201QG 5-Sep HV Sem3 Test T9: WCF Theory
281 C1212L 6-Sep 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T6: Advanced Java II Theory
284 C1208H 8-Sep 8:00 8:15 Lab Sem4 Test T1: WPSJ Theory
282 C1201QG 8-Sep HV Sem3 Test T10: WCF Practical
286 C1208H 10-Sep 7:30 9:30 Lab Sem4 Test T2: WPSJ Practical
287 Retake 10-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
280 N1404L 10-Sep 17:30 18:15 Class 1 ACNA 2K8E Theory
285 C1212L 10-Sep 17:30 19:30 Lab Sem2 Test T7: Advanced Java Practical
291 Retake-Khóa 5 11-Sep 8:00 HV ACCP C Practical (lần 3)
290 Retake-Khóa 5 11-Sep 10:00 HV ACCP C Theory (lần 3)
288 Retake-Khóa 4 11-Sep 13:15 HV ACCP PCS Practical (lần 4)
289 Retake-Khóa 4 11-Sep 15:30 HV ACCP PCS Theory (lần 4)
283 N1404L 12-Sep 13:30 16:30 Lab ACNA ACNA 2K8E Practical
292 T1404I 12-Sep 13:30 15:00 Class Sem1 Test E1: English ePIT
293 C1109L 13-Sep 8:30 Class Sem4 eProject Sem4
296 Retake 15-Sep 8:00 Lab ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
294 Entry 15-Sep 8:30 Class ACCP GMAT, English
295 Retake 15-Sep 9:30 Lab ACCP, ACNA Các môn thực hành ACCP
298 C1211I 15-Sep 13:30 14:00 Lab Sem3 Test T7: Web II Theory
325 Retake 17-Sep 8:00 Class Sem1 Project Sem 1
297 C1211I 17-Sep 13:30 15:30 Lab Sem3 Test T8: Web II Practical
299 A1109L 17-Sep 17:30 18:15 Lab Sem4 Test T5: EJB Theory
300 Retake-Khóa 4 18-Sep 13:30 HV ACCP WF1 Practical (lần 3)
301 Retake-Khóa 4 18-Sep 15:30 HV ACCP WF1 Theory (lần 3)
303 Retake-Khóa 5 19-Sep 7:30 HV ACCP HDJ Practical (lần 1)
302 Retake-Khóa 5 19-Sep 10:00 HV ACCP HDJ Theory  (lần 1)
305 Retake-Khóa 4 20-Sep 8:00 HNA ACCP Bảo vệ lại ĐA  Sem 2
304 A1109L 20-Sep 17:30 19:30 Lab Sem4 Test T6: EJB Practical
307 C1208H 22-Sep 8:00 8:15 Lab Sem4 Test T3: WAJS Theory
308 Retake 22-Sep 13:30 Lab ACNA ACCP Các môn thực hành ACNA
306 A1403M 22-Sep 19:30 20:15 Lab Sem1 Test T5: DDSQL Theory
310 C1208H 24-Sep 7:30 9:30 Lab Sem4 Test T4: WAJS Practical
309 C1301QI 24-Sep HV Sem1 Test T6: DDSQL Theory
313 T1408G 25-Sep 8:00 8:45 Class Sem1 Test T1: C Theory
314 Retake 25-Sep 8:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
312 Entry 25-Sep 8:30 Class ACCP GMAT, English
315 Retake-Khóa 4 25-Sep 13:30 HV ACCP WF2 Practical (lần 1)
316 Retake-Khóa 4 25-Sep 15:30 HV ACCP WF2 Theory (lần 1)
311 A1403M 25-Sep 19:30 21:30 Lab Sem1 Test T6: DDSQL Practical
317 C1301QI 26-Sep HV Sem1 Test T7: DDSQL Practical
319 T1408G 27-Sep 8:00 10:00 Lab Sem1 Test T2: C Practical
318 C1309H 27-Sep 10:00 10:45 Lab Sem2 Test T9: PCS Theory
320 T1404I 29-Sep 13:30 14:15 Class Sem1 Test T5: DDSQL Theory
321 Retake 29-Sep 15:30 Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
322 C1309H 30-Sep 10:00 12:00 Lab Sem2 Test T9: PCS Practical
323 Retake-Khóa 4 30-Sep 13:30 HV ACCP Web1 Practical (lần 1)
324 Retake-Khóa 4 30-Sep 15:30 HV ACCP Web1Theory (lần 1)