• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 8/2015 để các bạn đăng ký dự thi:

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
227 A1408M 18-Aug 19:45 Lab Sem2 Java II Theory
230 A1408M 20-Aug 19:45 Lab Sem2 Java II Practical
215A A1410L 3-Aug 17:45 Lab Sem1 HDJ Theory
216A A1410L 5-Aug 17:45 Lab Sem1 HDJ Practical
241 C1404I 8-Aug 13:30 Lab Sem3 WSAD1 Theory
242 C1404I 11-Aug 13:30 Lab Sem3 WSAD1 Practical
243 C1404I 25-Aug 13:30 Lab Sem3 WSAD2 Theory
244 C1404I 27-Aug 13:30 Lab Sem3 WSAD2 Practical
220 C1408G 6-Aug 8:00 Lab Sem2 DCJ Theory
221 C1408G 8-Aug 8:00 Lab Sem2 DBSJ Theory
223 C1408G 10-Aug 7:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
237 C1410G 18-Aug 9:30 Lab Sem2 Java 1 Theory
238 C1410G 20-Aug 9:30 Lab Sem2 Java 1 Practical
229 N1410L 20-Aug 19:45 Lab ACNA ISA Theory
231 N1410L 22-Aug ??? Lab ACNA ACNA ISA Practical
234 N1506L 26-Aug 17:45 Lab ACNA 2K8E Theory
235 N1506L 29-Aug ??? Lab ACNA ACNA 2K8E Practical
236 Retake 4-Aug 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
222 Retake 8-Aug 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
224 Retake 12-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
226 Retake 15-Aug 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
228 Retake 19-Aug 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
233 Retake 25-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
239 T1505G 29-Aug 8:00 Lab Sem1 C Theory
240 T1505G 31-Aug 7:30 Lab Sem1 C Practical
             

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo