• Post category:Lịch thi
224C N1402M 1-Aug 19:30 20:15 Class ACNA Test T4: 2K8I Theory
249 Entry 5-Aug 8:30 Class ACCP GMAT, English
250 Retake 5-Aug 8:15 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
225C N1402M 5-Aug 13:30 16:00 Lab ACNA Test T5: 2K8I Practical
251 A1109L 6-Aug 17:30 18:15 Lab Sem4 Test T3: WAJS Theory
252A C1309H 6-Aug 9:30 11:30 Lab Sem2 Test T5: Java II Practical
253 A1403M 7-Aug 19:30 20:15 Lab Sem1 Test T3: HDJ & DWCS5 Theory
248A C1309H 9-Aug 9:30 10:00 Lab Sem2 Test T4: Java II Theory
254 IP09L 9-Aug 8:00 12:00 Class iOS Project iOS
255 A1109L 9-Aug 17:30 19:30 Lab Sem4 Test T4: WAJS Practical
256 C1203L 9-Aug 13:30 17:30 Class Sem3 eProject Sem 3
226A C1309H 9-Aug 10:00 10:30 Lab Sem2 Test T2: Java I Theory
257 A1403M 11-Aug 19:30 21:30 Lab Sem1 Test T4: HDJ & DWCS5 Practical
258 Retake 12-Aug 15:30 Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
259 A1205M 15-Aug 19:30 20:15 Lab Sem3 Test T9: WCF Theory
260 Entry 15-Aug 8:30 Class ACCP GMAT, English
261 Retake 15-Aug 8:15 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
247A AD10L 16-Aug 13:30 17:30 Class Android Project Android
262 A1205M 19-Aug 19:30 21:30 Lab Sem3 Test T10: WCF Practical
263 Retake 19-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
264 C1211I 22-Aug 13:30 14:00 Lab Sem3 Test T5: Web I Theory
265 Retake 22-Aug 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
266 C1211I 23-Aug 13:30 15:30 Lab Sem3 Test T6: Web I Practical
267 T1404I 23-Aug 13:30 14:15 Class Sem1 Test T3: HDJ & DWCS5 Theory
268 Entry 25-Aug 8:30 Class ACCP GMAT, English
269 C1309H 25-Aug 9:30 10:00 Lab Sem2 Test T6: Advanced Java I Theory
270 Retake 25-Aug 8:15 Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
271 AD11L 26-Aug 17:30 Lab 1 Android Android I Theory
272 T1404I 27-Aug 13:30 15:30 Lab Sem1 Test T4: HDJ & DWCS5 Practical
273 C1309H 27-Aug 9:30 10:00 Lab Sem2 Test T7: Advanced Java II Theory
274 C1309H 29-Aug 9:30 11:30 Lab Sem2 Test T8: Advanced Java Practical
275 A1307L 29-Aug 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T8: PCS Theory
276 C1212L 30-Aug 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T5: Advanced Java I Theory