Lịch thi học viên Tháng 8 / 2011

127 Nguyễn Chí Thanh

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
386 02/08 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T3: XML Theory
387 02/08 09:30 10:15 19NT C1009H Sem 2 Test T3: XML Theory
356A 03/08 07:30 08:15 19NT C0906G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
388 03/08 13:30 15:30 19NT C1005I Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
392 04/08 09:30 10:15 19NT C1009H Sem 2 Test T1: Java Theory
358A 04/08 15:45 17:45 19NT C0909K Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
393 05/08 09:30 10:15 19NT C1003H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
389A 05/08 ???   HV HVKTQS – K1 Sem 2 PCS Theory
390A 05/08 ???   HV HVKTQS – K1 Sem 2 PCS Practical
394 06/08 07:30 09:30 19NT C0906G Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
395 06/08 09:30 11:30 19NT C1009H Sem 2 Test T2: Java Practical
424 08/08 08:00   HV C1002QG Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
425 08/08 09:15   HV C1003QH Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
426 08/08 10:30   HV C1001QG Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
427 09/08 07:30   HV C1002QG Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
397 09/08 09:30 11:30 19NT C1003H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
428 09/08 10:00   HV C1003QH Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
429 09/08 14:00   HV C1001QG Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
396A 13/08 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T1: Java Theory
440 13/08 08:00   HV HVKTQS Học lại C Theory
441 13/08 09:30   HV HVKTQS Học lại C Practical
400 13/08 19:45 20:30 19NT C1004M Sem 2 Test T3: XML Theory
442 15/08 19:45 20:45 19NT A1103M Sem 1 Test E1: English
398A 16/08 07:30 09:30 19NT C1008G Sem 2 Test T2: Java Practical
401 17/08 07:30 08:15 19NT C0810H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
399A 17/08 09:30 10:15 19NT A0809H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
430 17/08 09:30   19NT Retake Sem 2,4 Các môn Java
403 17/08 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
444 17/08     HV HVKTQS Học lại Test T6: RDBMS Theory
445 17/08     HV HVKTQS Học lại Test T7: RDBMS Practical
431 18/08 09:30   19NT Retake Sem 2,3 Các môn .Net
432 19/08 09:30   19NT Retake Sem 1 Các môn C, HDJ
404 19/08 09:30 10:15 19NT A0811H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
405 20/08 07:30 09:30 19NT C0810H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
402A 20/08 09:30 11:30 19NT A0809H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
433 20/08 09:30   19NT Retake Sem 1,2 Các môn SQL
406 20/08 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
434 22/08 08:30   19NT Retake Sem 1,2,3,4 Các môn lý thuyết (HNA & India)
407 22/08 19:45 20:30 19NT C0811M Sem 4 Test T4: EJB Theory
408 23/08 09:30 11:30 19NT A0811H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
409 23/08 13:30 14:15 19NT C1008I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
435 23/08 15:45   19NT Retake Sem 2,4 Các môn Java
436 24/08 15:45   19NT Retake Sem 2,3 Các môn .Net
410 24/08 15:45 16:30 19NT C0909K Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
411 25/08 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 2 Test T3: XML Theory
412 25/08 08:30   19NT Entry   Tuyển sinh đầu vào
437 25/08 15:45   19NT Retake Sem 1 Các môn C, HDJ
413 25/08 19:45 21:45 19NT C0811M Sem 4 Test T5: EJB Practical
415 26/08 13:30 15:30 19NT C1008I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
438 26/08 15:45   19NT Retake Sem 1,2 Các môn SQL
416 26/08 17:45 18:30 19NT A0810L Sem 4 Test T4: EJB Theory
418 27/08 07:30   19NT T1011K Sem 1 Project Evaluation
417 27/08 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 2 Test T1: Java Theory
439 27/08 08:30   19NT Retake Sem 1,2,3,4 Các môn lý thuyết (HNA & India)
419 27/08 15:45 17:45 19NT C0909K Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
420 29/08 07:30 08:15 19NT A0909G Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
443 29/08 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 1 Test T1: CF Theory
421 30/08 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 2 Test T2: Java Practical
422 30/08 07:30 08:15 19NT A0910G Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
423 30/08 17:45 19:45 19NT A0810L Sem 4

Test T5: EJB Practical