• Post category:Lịch thi
220A C1211I 3-Jul 13:30 14:00 Lab Sem3 Test T1: WF I Theory
221A C1211I 4-Jul 13:30 15:30 Lab Sem3 Test T2: WF I Practical
222 Entry 7-Jul 8:30 Class ACCP GMAT, English
223 Retake 7-Jul 8:15 Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA
226A C1309H 14-Jul 9:30 10:00 Lab Sem2 Test T2: Java I Theory
227 A1109L 16-Jul 19:30 20:00 Lab Sem4 Test T1: WPSJ Theory
228 C1309H 16-Jul 9:30 11:30 Lab Sem2 Test T3: Java I Practical
229 Entry 17-Jul 8:30 Class ACCP GMAT, English
230 Retake 17-Jul 8:15 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
231 A1205M 18-Jul 19:30 20:15 Lab Sem3 Test T7: Web II Theory
232 A1307L 18-Jul 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T3: Java II Theory
234 Retake 19-Jul 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
233A A1109L 21-Jul 19:30 21:30 Lab Sem4 Test T2: WPSJ Practical
235 C1109L 21-Jul 17:30 18:15 Lab Sem4 Test T7: XMJ Theory
236 A1205M 22-Jul 19:30 21:30 Lab Sem3 Test T8: Web II Practical
237 A1307L 22-Jul 17:30 19:30 Lab Sem2 Test T4: Java Practical
238 C1109L 22-Jul 17:30 18:15 Lab Sem4 Test T8: DWSJ Theory
239 Retake 22-Jul 13:30 Lab ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA
240 C1109L 24-Jul 17:30 19:30 Lab Sem4 Test T9: XMJ & DWSJ Practical
241 C1211I 25-Jul 13:30 14:00 Lab Sem3 Test T3: WF II Theory
242 Entry 25-Jul 8:30 Class ACCP GMAT, English
243 Retake 25-Jul 8:15 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
244 C1211I 26-Jul 13:30 15:30 Lab Sem3 Test T4: WF II Practical
245 Retake 28-Jul 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA