Lịch thi học viên Tháng 7/2011

56 Nguyễn Chí Thanh

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
310A 01/07 ???   Class C0901QI Sem 2 eProject Evaluation
311A 01/07 ???   Class C0902QK Sem 2 eProject Evaluation
312A 01/07 ???   Class C0903QG Sem 2 eProject Evaluation
313A 01/07 ???   Class C0904QH Sem 2 eProject Evaluation
314A 01/07 ???   Class C0905QG Sem 2 eProject Evaluation
333 02/07 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 PCS Theory
334 02/07 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 PCS Practical
359 05/07 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
308A 07/07 09:30 10:15 Lab C1003H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
294A 07/07 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
295A 08/07 17:45 18:30 Lab A0810L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
296A 08/07 19:45 20:30 Lab A0902M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
309A 11/07 09:30 11:30 Lab C1003H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
335 12/07 17:45 19:45 Lab A0810L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
298A 12/07 19:45 21:45 Lab C0811M Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
336 12/07 19:45 21:45 Lab A0902M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
292B 14/07 07:30 08:15 Lab A0909G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
343 14/07     HV C0901QI Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
345 14/07     HV C0902QK Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
343 14/07     HV C0903QG Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
342 14/07     HV C0904QH Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
344 14/07     HV C0905QG Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
293B 15/07 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
272C 15/07 13:30 14:15 Lab C1008I Sem 2 Test T1: Java Theory
347 15/07     HV C0901QI Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
348 15/07     HV C0902QK Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
347 15/07     HV C0903QG Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
346 15/07     HV C0904QH Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
349 15/07     HV C0905QG Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
338 16/07 07:30 08:15 Lab C0810H Sem 4 Test T4: EJB Theory
340 16/07 19:45 20:30 Lab C1004M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
341A 16/07       C0808L Sem 4 eProject Evaluation
361 16/07       A0805L Sem 4 eProject Evaluation
362 16/07       FC's   Giảng thử
297B 18/07 07:30 09:30 Lab A0909G Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
337A 19/07 07:30 09:30 Lab A0910G Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
277C 19/07 13:30 15:30 Lab C1008I Sem 2 Test T2: Java Practical
339A 20/07 07:30 08:15 Lab C1010G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
363 20/07 07:30 09:30 Lab C0810H Sem 4 Test T5: EJB Practical
364 20/07 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 2 Test T3: XML Theory
365 20/07 19:45 21:45 Lab C1004M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
366 21/07 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)
367 22/07 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
343A 23/07 07:30 09:30 Lab C1010G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
360 25/07 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
368 25/07 17:45 19:45 Lab Retake   C Practical
350 25/07 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
351 26/07 13:30 15:30 Lab C1005I Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
352 26/07 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
353 27/07 15:45 16:30 Lab C0909K Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
354 28/07 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết (India)
355 29/07 17:45 18:30 Lab A0810L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
356 30/07 07:30 08:15 Lab C0906G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
357 30/07 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
358 30/07 15:45 17:45 Lab C0909K Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical