• Post category:Lịch thi
                                                    Lịch thi Tháng 7/ 2010
56 Nguyễn Chí Thanh      
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
325 5/7/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
271A 5/7/10 09:30 10:15 Class 3 T1003H Sem 1 Test T2: C Theory
326 6/7/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
285A 6/7/10 15:45 16:30 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
266A 7/7/10 07:30 08:15 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
273A 7/7/10 09:30 11:30 Lab 3 T1003H Sem 1 Test T3: C Practical
286A 7/7/10 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
284A 8/7/10 09:30 10:30 Class 3 T0912H Sem 1 Test E1: English
290A 10/7/10 07:30 11:30 Great Hall C0810L Sem 2 eProject Evaluation
291A 10/7/10 07:30 11:30 Great Hall C0811M Sem 2 eProject Evaluation
269A 10/7/10 07:30 09:30 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
292 10/7/10 07:30 08:15 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T3: WAJS Theory
293 10/7/10 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
330 13/7/10 08:00 10:00 HV Retake – C0905QG   C Practical
329 13/7/10 14:00 16:00 HV Retake – C0901QI   C Practical
268B 13/7/10 17:45 18:30 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
332 14/7/10 07:30 09:30 HV Retake – C0903QG   C Practical
333 14/7/10 09:45 11:45 HV Retake – C0904QH   C Practical
331 14/7/10 14:00 16:00 HV Retake – C0902QK   C Practical
295 14/7/10 15:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
334 15/7/10 08:30 09:15 HV Retake – HV   CF Theory
335 15/7/10 09:30 10:15 HV Retake – HV   C Theory
272B 16/7/10 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
324A 17/7/10 07:30 11:30 Great Hall C0706L Sem 4 eProject Evaluation
297 17/7/10 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Java, .Net
298 17/7/10 19:45 20:30 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T2: C Theory
294A 19/7/10 17:45 18:30 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
299 19/7/10 17:45 18:30 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
300 20/7/10 15:45 16:45 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
301 21/7/10 14:00 14:45 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
302 21/7/10 15:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
303 21/7/10 19:45 21:45 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T3: C Practical
304 22/7/10 15:45 17:45 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
296A 22/7/10 17:45 19:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
306 23/7/10 19:45 20:30 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
327 24/7/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
307 24/7/10 13:30 15:30 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
308 24/7/10 15:45 16:30 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T3: WAJS Theory
309 24/7/10 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Java, .Net
328 26/7/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
311 26/7/10 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
312 27/7/10 07:30 08:15 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
314 27/7/10 19:45 21:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
315 28/7/10 07:30 08:15 Lab 1 A0909G Sem 2 Test T3: XML Theory
316 28/7/10 09:30 10:15 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
317 28/7/10 09:30 10:15 Class 3 T0912H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
319 29/7/10 17:45 18:30 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
320 30/7/10 07:30 09:30 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
305A 30/7/10 17:45 18:30 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T4: EJB Theory
321 31/7/10 07:30 11:30 Great Hall A0909M Sem 1 Project Evaluation
322 31/7/10 09:30 11:30 Lab 3 T0912H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
323 31/7/10 09:30 11:30 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
310B 31/7/10 17:45 18:30 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
19 Nguyễn Trãi         
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Kỳ thi
134A 6/7/10 19:45 20:30 Lab 3 C0905M sem 2 Test T4: SQL server Database Objects
135A 8/7/10 17:45 18:30 Lab 1 A0905L sem 2 Test T4: SQL server Database Objects
133A 9/7/10 09:30 10:15 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
138A 9/7/10 19:45 21:45 Lab 3 C0905M sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
139A 9/7/10 17:45 19:45 Lab 1 A0905L sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
136A 10/7/10 13:00     C0809H Sem 2 Project Evaluation
145 13/7/10 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T2: C Theory
146 14/7/10 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T3: C Practical
137B 15/7/10 09:30 11:30 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
147 16/7/10 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T4: EJB Theory
148 16/7/10 07:30 08:15 Lab 1 C0710PG  Sem 4 Test T3: WAJS Theory
149 16/7/10 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
150 17/7/10 09:30 10:15 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
151 17/7/10 13:00   Class 1 C0908L Sem 1 Project Evaluation
152 17/7/10 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
176 17/7/10 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
177 17/7/10 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
178 17/7/10 14:00 17:00 Class 1 Entry   Entry Exam
155 20/7/10 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T5: EJB Practical
156 20/7/10 19:45 20:30   A0808M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
154 A 21/7/10 09:30 10:15 Class 3 N0910H ACNA Test T8: ISA Theory
157 21/7/10 09:30 11:30 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
159A 23/7/10 07:30 10:00 ACNA 2 N0910H ACNA Test T9: ISA Practical
164 23/7/10 19:45 21:45   A0808M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
153A 24/7/10 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA practical
161 24/7/10 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
165 24/7/10 19:45 20:30 Lab 2 C0709M Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
166 24/7/10 13:00   Class 1 T0911I Sem 1 Project Evaluation
168 24/7/10 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
175 24/7/10 07:30 08:15 Class 3 T1006G Sem 1 Test T1: CF Theory
158A 26/7/10 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T4: W2K3I Theory
169 26/7/10 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
163A 27/7/10 09:30 10:15 Class 3 N1007H ACNA Test T1: CIT Theory
162A 28/7/10 13:00 15:30 Lab ACNA N0910M ACNA Test T5: W2K3I Practical
170 28/7/10 19:45 21:45 Lab 2 C0709M Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
171 29/7/10 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
172 29/7/10 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net Practical ( ACCPi7.1)
173 30/7/10 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP 2003, ACCP2005 & ACNA Theory