• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 6 update. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
215A A1510M 18-Jun 19:30 Lab Sem1 Project PHP
254 A1510M 25-Jun 17:30 Lab Sem2 XML Theory
191A A1603M 1-Jun 19:30 Class Sem1 ePIT
218 A1603M 14-Jun 19:30 Lab Sem1 C Theory
222 A1603M 17-Jun 19:30 Lab Sem1 C Practical
113A C1401QG 18-Jun   Class Sem2 Project Java
226 C1401QG 24-Jun   Lab HV Sem4 WEBENT Theory
230 C1401QG 27-Jun   Lab HV Sem4 WEBENT Practical
204 C1410G 2-Jun 8:00 Lab Sem4 XMJ Theory
208 C1410G 4-Jun 8:00 Lab Sem4 XMJ Practical
220 C1410G 16-Jun 8:00 Lab Sem4 XMJ & WEBSERV Theory
223 C1410G 18-Jun 8:00 Lab Sem4 XMJ & WEBSERV Practical
205 C1501QK 2-Jun ? Lab-HV Sem1 HDJ & DW Theory
210 C1501QK 6-Jun ? Lab-HV Sem1 HDJ & DW Practical
229 C1501QK 27-Jun ? Lab-HV Sem1 SQL Theory
231 C1501QK 28-Jun ? Lab-HV Sem1 SQL Practical
213B C1505G 17-Jun 8:00 Lab Sem2 DCJ Theory
214B C1505G 20-Jun 8:00 Lab Sem2 DBSJ Theory
217B C1505G 22-Jun 8:00 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
253 C1509I 24-Jun 13:30 Lab Sem2 XML Theory
207 Retake 3-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
212 Retake 7-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
221 Retake 16-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
224 Retake 18-Jun 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
225 Retake 20-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
227 Retake 24-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
232 Retake -K5 2-Jun 10:00 Lab HV Sem3 WF2 Theory 
233 Retake -K5 2-Jun 8:00 Lab HV Sem3 WF2 Practical 
234 Retake -K5 9-Jun 10:00 Lab HV Sem2 XMJ Theory (lần 4)
235 Retake -K5 9-Jun 8:00 Lab HV Sem2 XMJ Practical (lần 4)
236 Retake -K5 9-Jun 10:00 Lab HV Sem3 WCC Theory (lần 4)
237 Retake -K5 28-Jun 8:00 Lab HV Sem4 XMJ Theory (lần 5)
238 Retake -K5 28-Jun 10:00 Lab HV Sem4 XMJ Practical (lần 5)
239 Retake -K6 2-Jun 10:00 Lab HV Sem2 DCJ Theory (lần 5)
240 Retake -K6 2-Jun 8:00 Lab HV Sem2 DCJ Practical (lần 5)
241 Retake -K6 9-Jun 10:00 Lab HV Sem2 PCS Theory (lần 5)
242 Retake -K6 9-Jun 8:00 Lab HV Sem2 PCS Practical (lần 5)
243 Retake -K6 16-Jun 10:00 Lab HV Sem3 WSAD#1 Theory (lần 3)
244 Retake -K6 16-Jun 8:00 Lab HV Sem3 WSAD#1 Practical (lần 3)
245 Retake -K6 23-Jun 8:00 Lab HV Sem3 AWSAD#2 Theory (lần 1)
246 Retake -K6 23-Jun 10:00 Lab HV Sem3 AWSAD#2 Practical (lần 1)
247 Retake -K6 28-Jun 8:00 Lab HV Sem3 WAD Practical (lần 1)
248 Retake -K6 28-Jun 10:00 Lab HV Sem3 WAD Theory (lần 1)
249 Retake -K7 16-Jun 10:00 Lab HV Sem1 C Theory (lần 2)
250 Retake -K7 16-Jun 8:00 Lab HV Sem1 C Practical (lần 2)
251 Retake -K7 23-Jun 8:00 Lab HV Sem1 C Theory (lần 3)
252 Retake -K7 23-Jun 10:00 Lab HV Sem1 C Practical (lần 3)
216A T1509I 18-Jun 14:00 Class Sem1 Project PHP
203 T1601G 1-Jun 8:00 Lab Sem1 C Theory
206 T1601G 3-Jun   Class Sem1 ePIT
209 T1601G 4-Jun 8:00 Lab Sem1 C Practical

 PHÒNG ĐÀO TẠO!