• Post category:Lịch thi

Lịch thi học viên tháng 6/2014

175 C1212L 4-Jun 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T2: Java I Theory
176 Retake 4-Jun 8:30 Lab ACCP & ACNA Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
177 Entry 5-Jun 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
178 Retake 5-Jun 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
179 Retake HV K3 5-Jun 13:15 HV ACCP XMJ Practical (lần 4)
180 Retake HV K3 5-Jun 15:30 HV ACCP XMJ Theory (lần 4)
181 A1205M 6-Jun 19:30 20:15 Lab Sem3 Test T5: Web I Theory
182 C1203L 6-Jun 17:30 18:15 Lab Sem3 Test T9: WCF Theory
183 C1201QG 6-Jun HV Sem3 Test T5: Web I Theory
184 C1208H 7-Jun 7:00 12:00 Class Sem3 eProject Sem 3
185 C1201QG 9-Jun HV Sem3 Test T6: Web I Practical
186 A1205M 10-Jun 19:30 21:30 Lab Sem3 Test T6: Web I Practical
187 C1203L 10-Jun 17:30 19:30 Lab Sem3 Test T10: WCF Practical
188 C1109L 10-Jun 17:30 18:15 Lab Sem4 Test T5: EJB Theory
189 T1404I 11-Jun 13:30 14:15 Class Sem1 Test T1: C Theory
190 Retake 11-Jun 13:30 ACNA Lab ACNA ACNA Practical
191 Retake HV K4 12-Jun 13:15 HV ACCP PCS Practical (lần 3)
192 Retake HV K4 12-Jun 15:30 HV ACCP PCS Theory (lần 3)
193 Retake HV K5 12-Jun 8:00 HV ACCP CF Theory (lần 4)
194 C1109L 13-Jun 17:30 19:30 Lab Sem4 Test T6: EJB Practical
195 T1404I 13-Jun 13:30 15:30 Lab Sem1 Test T2: C Practical
196 Retake 13-Jun 8:30 Lab ACCP & ACNA Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
197 Entry 16-Jun 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
198 Retake 16-Jun 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
199 Retake HV K5 18-Jun 10:00 HV ACCP C Theory (lần 2)
200 Retake HV K5 18-Jun 8:00 HV ACCP C Practical (lần 2)
201 Retake HV K3 19-Jun 13:15 HV ACCP WCC Theory (lần 4)
202 Retake HV K4 19-Jun 13:30 HV ACCP DCJ Practical (lần 5)
203 Retake HV K4 19-Jun 15:30 HV ACCP DCJ Theory (lần 5)
204 A1307L 20-Jun 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T2: Java I Theory
205 Retake HV K3 21-Jun 8:00 Class ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 4
206 Retake HV K4 21-Jun 8:00 Class ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 2
207 C1301QI 24-Jun HV Sem1 Test T4: HDJ & DWCS5 Theory
208 Entry 25-Jun 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
209 C1212L 25-Jun 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T3: Java II Theory
210 Retake 25-Jun 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
211 C1301QI 26-Jun HV Sem1 Test T5: HDJ & DWCS5 Practical
212 Retake HV K4 26-Jun 13:30 HV ACCP WF1 Practical (lần 2)
213 Retake HV K4 26-Jun 15:30 HV ACCP WF1 Theory (lần 2)
214 Retake 27-Jun 13:30 ACNA Lab ACNA ACNA Practical
215 C1212L 28-Jun 17:30 19:30 Lab Sem2 Test T4: Java Practical