Lich thi học viên tháng 6/2010

                                                    Academics Plan for JUNE 2010
               
56 Nguyễn Chí Thanh      
               
    Mã
 kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
247A 15/6/10 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
217A 3/6/10 17:45 19:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
223A 5/6/10 18:00 18:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
243 9/6/10 17:45 19:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
250 12/6/10 08:30 11:30 Great Hall A0810K   eProject Evaluation
248 11/6/10 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
255 15/6/10 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
234 4/6/10 10:15 10:45 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
241 8/6/10 09:30 11:30 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
232 1/6/10 20:00 21:00 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T1: Java Theory
236 4/6/10 19:45 21:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T2: Java Practical
282 19/6/10 08:00 09:00 Lab 1 A0909G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
283 23/6/10 07:30 09:30 Lab 1 A0909G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
224A 2/6/10 19:45 21:45 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
287 3/6/10 19:45 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory (2)
260 19/6/10 08:00 11:30   A0910G Sem 1 Project Evaluation
235 4/6/10 10:15 11:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
242 8/6/10 09:30 11:30 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
245 10/6/10 17:45 18:30 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
254 14/6/10 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
244 10/6/10 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
252A 15/6/10 07:30 09:30 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
219B 2/6/10 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
238 5/6/10 08:30 11:30 Class 3 C0810H   eProject Evaluation
238 5/6/10 08:30 11:30 Class 4 C0810H
& Retake
  eProject Evaluation
218A 4/6/10 08:15 09:15 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T1: Java Theory
240 8/6/10 07:30 09:30 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T2: Java Practical
258 17/6/10 16:00 16:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
264 21/6/10 15:45 17:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
276 5/6/10 07:15 09:15 HV C0901QI HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Practical
246 11/6/10 14:00 14:45 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
249 12/6/10 13:30 15:30 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
253 14/6/10 14:00 14:45 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
257 16/6/10 13:30 15:30 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
277 5/6/10 13:15 15:15 HV C0902QK HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Practical
210B 7/6/10 18:00 19:00 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T1: Java Theory
216B 10/6/10 17:45 19:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T2: Java Practical
278 5/6/10 09:30 11:30 HV C0903QG HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Practical
279 4/6/10 14:30 16:30 HV C0904QH HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Practical
280 5/6/10 15:30 17:30 HV C0905QG HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Practical
233 3/6/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
237 5/6/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
237 5/6/10 14:00 16:00 Great Hall Entry   Entry Exam
261A 23/6/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
263A 25/6/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
275A 4/6/10 13:30 14:30 HV HVKTQS HV-Sem 1 Retake: HDJ & DW8 Theory
288 11/6/10 07:30 08:30 HV HVKTQS HV-Sem 1 Retake: CF Theory
289 11/6/10 08:30 09:30 HV HVKTQS HV-Sem 1 Retake: C Theory
239 7/6/10 15:45 19:45   Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
256 15/6/10 19:45 21:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
270A 17/6/10 17:45 19:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
259 18/6/10 17:45 19:45   Retake   Các môn thực hành Java , .Net
274A 21/6/10 19:45 21:45   Retake   Các môn thực hành Java , .Net
265 22/6/10 15:45 19:45   Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
251 12/6/10 13:30 17:30 Great Hall T0910I Sem 1 Project Evaluation
262B 18/6/10 10:15 11:00 Class 3 T0912H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
267A 19/6/10 09:30 11:30 Lab 3 T0912H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
281 12/6/10 14:00 14:45 Class 3 T1005I Sem 1 Test T1: CF Theory
19 Nguyễn Trãi         
113 1/6/10 19:45 20:30 Lab 3 C0905M sem 2 Test T3: XML by Example
114 1/6/10 17:45 18:30 Lab 1 A0905L sem 2 Test T3: XML by Example
115 2/6/10 07:30 10:00 Lab ACNA N0912G ACNA Test T3: W2K3E Practical
116 3/6/10 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T8: Programming Web
Services in .Net + AFSS Practical
117 4/6/10 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
118 5/6/10 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
119 7/6/10 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
120 9/6/10 09:30 10:15 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
121 9/6/10 09:30 10:15 Class 3 N0910H ACNA Test T6: E2K3M Theory
122 10/6/10 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
123 11/6/10 07:30 10:00 ACNA 2 N0910H ACNA Test T7: E2K3M Practical
124 12/6/10 09:30 11:30 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
140 12/6/10