Lịch thi học viên Tháng 6 / 2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh 
299 04/06 08:00   HV HVKTQS-K1 Sem 2 XML Theory
300 04/06 09:00   HV HVKTQS-K1 Sem 2 XML Theory
258 06/06 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
259 06/06 08:30   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
261 08/06 07:30 08:15 Lab C0810H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
262 09/06 17:45 19:45 Lab Retake   C Practical
252B 10/06 15:45 16:30 Class T1011K Sem 1 Test E1: English
260A 10/06 19:45 20:30 Lab C1004M Sem 2 Test T1: Java Theory
303 11/06 07:30   HV HVKTQS-K2 Sem 1 C Practical
266 11/06 08:00   Class C0912H Sem 2 eProject Evaluation
267 11/06 08:00   Class A0811H Sem 3 eProject Evaluation
302 11/06 09:30   HV HVKTQS-K2 Sem 1 C Theory, C Practical, CF Theory
268 11/06 13:30   Class C0908M Sem 2 eProject Evaluation
269 11/06 13:30   Class A0909M Sem 2 eProject Evaluation
263 11/06 15:45 16:30 Class T1011K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
264 11/06 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
265A 11/06 19:45 21:45 Lab C1004M Sem 2 Test T2: Java Practical
270 13/06 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành .Net (Sem 2 & Sem 3)
274A 14/06 07:30 08:15 Lab C1008G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
318 14/06 08:30   HV C0904QH Sem 3 Test T1: WF Theory
275A 14/06 09:30 10:15 Lab C1009H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
317 14/06 09:30   HV C0903QG Sem 3 Test T1: WF Theory
319 14/06 13:30   HV C0905QG Sem 3 Test T1: WF Theory
316 14/06 14:30   HV C0902QK Sem 3 Test T1: WF Theory
315 14/06 15:30   HV C0901QI Sem 3 Test T1: WF Theory
279 14/06 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL (Sem 1 & Sem 2)
323 15/06 07:30   HV C0904QH Sem 3 Test T2: WF Practical
322 15/06 09:30   HV C0903QG Sem 3 Test T2: WF Practical
324 15/06 13:30   HV C0905QG Sem 3 Test T2: WF Practical
321 15/06 15:00   HV C0902QK Sem 3 Test T2: WF Practical
307 15/06 15:45 17:45 Lab T1011K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
320 15/06 17:00   HV C0901QI Sem 3 Test T2: WF Practical
273 15/06 17:45 19:45 Lab C1008L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
281A 17/06 07:30 09:30 Lab C1008G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
282A 17/06 09:30 11:30 Lab C1009H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
276 17/06 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
182C 18/06 09:30 10:15 Lab C1003H Sem 2 Test T3: XML Theory
331 18/06 10:00   Class Retake Sem 1 Project Evaluation
286A 18/06 13:30 14:15 Lab C1008I Sem 2 Test T3: XML Theory
306 18/06 13:30   Class C0810L Sem 3 eProject Evaluation
280 20/06 17:45 19:45 Lab Retake Sem 2 & 4 Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)
283 21/06 13:30 15:30 Lab C1005I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
284 21/06 17:45 19:45 Lab Retake Sem 1 HDJ Practical
285 22/06 09:30 10:15 Lab A0809H Sem 4 Test T4: EJB Theory
287 23/06 17:45 19:45 Lab Retake Sem 1 & 2 Các môn thực hành SQL (Sem 1 & Sem 2)
271B 24/06 07:30 08:15 Lab C0906G Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
325 24/06 08:00   HV C1003QH Sem 1 HDJ Theory
326 24/06 09:00   HV C1001QG Sem 1 HDJ Theory
327 24/06 10:00   HV C1002QG Sem 1 HDJ Theory
288 24/06 17:45 19:45 Lab Retake Sem 2 & 3 Các môn thực hành .Net (Sem 2 & Sem 3)
278B 25/06 07:30 09:30 Lab C0906G Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
289 25/06 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
290 25/06 09:30 11:30 Lab A0809H Sem 4 Test T5: EJB Practical
291 25/06 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
304 25/06 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 ACS Theory
305 25/06 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 ACS Practical
328 28/06 07:30   HV C1003QH Sem 1 HDJ Practical
329 28/06 09:30   HV C1001QG Sem 1 HDJ Practical
330 28/06 13:00   HV C1002QG Sem 1 HDJ Practical
291 25/06 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
304 25/06 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 ACS Theory
305 25/06 ???   HV HVKTQS-K1 Sem 2 ACS Practical
292 27/06 07:30 08:15 Lab A0909G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
293 27/06 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
294 27/06 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
328 28/06 07:30   HV C1003QH Sem 1 HDJ Practical
308 28/06 09:30 10:15 Lab C1003H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
19 Nguyễn Trãi 
182 02/06 19:45 20:30 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T3: XML Theory
171A 02/06 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
183 03/06 19:45 21:45 Lab 1 C0905M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
184 08/06 09:30 10:15 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
185 08/06 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
186 11/06 09:30 11:30 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
187 11/06 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
188 13/06 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết ACCPi7.1
189 15/06 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 của India
190 15/06 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
191 15/06 17:45 18:30 Lab 1 C0808L Sem 4 Test T4: EJB Theory
192 17/06 07:30 08:15 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T3: XML Theory
193 17/06 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
194 18/06 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T3: XML Theory
195 18/06 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 4 Test T5: EJB Practical
196 18/06 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
214 18/06 13:00   Class 1 C0908L Sem 2 Project Evaluation
197 20/06 19:45 20:30 Lab ACNA N1008M ACNA Test T6: E2K3M Theory
198 20/06 15:45 16:30 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T4: SQL server Database Theory
199 22/06 13:30 16:00 Lab ACNA N1008M ACNA Test T7: E2K3M Practical
200 22/06 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 1 Test T2: C Theory
201 22/06 15:45 17:45 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
202 23/06 07:30 08:15 Lab ACNA N1007G ACNA Test T8: ISA Theory
203 24/06 07:30 08:15 Lab 2 C1006G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
211 25/06 08:00   Lab 1 C0805H Sem 4 Project Evaluation
212 25/06 08:00   Lab 1 A0805H Sem 4 Project Evaluation
204 25/06 07:30 10:00 Lab ACNA N1007G ACNA Test T9: ISA Practical
205 25/06 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 1 Test T3: C Practical
206 25/06 15:45 16:30 Class 2 T1102K Sem 1 Test T2: C Theory
207 27/06 07:30 09:30 Lab 2 C1006G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
209 29/06 15:45 17:45 Lab 1 T1102K Sem 1 Test T3: C Practical
210 30/06 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T6: DCJ Theory