• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 5/2016 update. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
136B A1307L 7-May 13:30 Class Sem4 Project J2EE
161 A1408M 6-May 19:45 Lab Sem4 WPSJ Theory
163 A1408M 9-May 19:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
188 A1408M 26-May 19:45 Lab Sem4 WAJS Theory
192 A1408M 30-May 19:45 Lab Sem4 WAJS Practical
168A A1410L 21-May 17:45 Lab Sem2 DCJ Theory
174A A1410L 23-May 17:45 Lab Sem2 DBSJ Theory
178A A1410L 25-May 17:45 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
191 A1603M 30-May 19:30 Lab Sem1 English
129A AD14L 7-May 17:45 Class Mobi Project Android
179 C1401QG 17-May   Lab-HV Sem3 WAD Theory
181 C1401QG 19-May   Lab-HV Sem3 WAD Practical
200 C1401QG 30-May   Lab HV Sem4 INSE Theory
175A C1410G 19-May 8:00 Lab Sem4 EJB Theory
182A C1410G 21-May 8:00 Lab Sem4 EJB Practical
167 C1505G 13-May 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory
176 C1505G 16-May 8:00 Lab Sem2 Java2 Practical
199 N1603L 25-May 17:45 Lab Lab 2 CIT
162 Retake 6-May 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
166 Retake 10-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
180 Retake 19-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
183 Retake 21-May 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
184 Retake 23-May 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
193 Retake 30-May 17:45 Lab ACNA Các môn thực hành ACCP
155 Retake-K5 5-May 15:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 4)
156 Retake-K5 5-May 13:30 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 4)
169 Retake-K5 13-May 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 3)
170 Retake-K5 13-May 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 3)
171 Retake-K5 13-May 15:30 Lab-HV Sem4 WCC Theory (lần 3)
157 Retake-K6 5-May 15:30 Lab-HV Sem2 JAVA2 Theory (lần 6)
158 Retake-K6 5-May 13:30 Lab-HV Sem2 JAVA2 Practical (lần 6)
164 Retake-K6 9-May 15:30 Lab-HV Sem2 DCJ Theory (lần 4)
165 Retake-K6 9-May 13:30 Lab-HV Sem2 DCJ Practical (lần 4)
172 Retake-K6 13-May 15:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 4)
173 Retake-K6 13-May 13:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 4)
185 Retake-K6 23-May 15:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Theory (lần 2)
186 Retake-K6 23-May 13:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Practical (lần 2)
189 Retake-K6 26-May 8:00 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Theory (lần 1)
190 Retake-K6 26-May 10:00 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Practical (lần 1)
194 Retake-K6 31-May 8:00 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Theory (lần 1)
195 Retake-K6 31-May 10:00 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Practical (lần 1)
159 Retake-K7 5-May 8:00 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 1)
160 Retake-K7 5-May 10:00 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 1)
196 Retake-K7 31-May 8:00 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 2)
197 Retake-K7 31-May 10:00 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 2)

PHÒNG ĐÀO TẠO!