• Post category:Lịch thi
Mã kỳ Ngày Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
272 3-May-2013 2013/5 13:30 15:30 Lab T1211I ACCP TEST T3: C Practical
245A 3-May-2013 2013/5 17:45 19:45 Lab C1109L sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
273 4-May-2013 2013/5 13:00 A1205M sem 1 Project Evaluation
304 4-May-2013 2013/5 8:30 10:40 Class Entry GMAT & English
242A 4-May-2013 2013/5 19:45 21:45 Lab A1103M sem 3 TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
239 6-May-2013 2013/5 15:45 16:30 Lab C1106K sem 3 TEST T5: Web Programming 1 Theory
305 6-May-2013 2013/5 8:30 10:40 Class Entry GMAT & English
274 7-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Retake ACCP C, HDJ.SQL Practical
246 8-May-2013 2013/5 15:45 17:45 Lab C1106K sem 3 TEST T6: Web Programming 1  Practical
275 8-May-2013 2013/5 17:45 18:30 Lab C1101L sem 3 TEST T3: ASP.NET Theory
276 8-May-2013 2013/5 19:45 20:30 Lab C1207M sem 1 TEST T6: DDSQL Theory                             
327 8-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV DCJ&DSJ Practical (lần 4)
329 8-May-2013 2013/5 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV DCJ&DSJ Theory (lần 4)
278 9-May-2013 2013/5 13:30 14:15 Lab Retake Lý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
305 9-May-2013 2013/5 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV AASP Practical ( lần 5)
307 9-May-2013 2013/5 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV AASP Theory ( lần 5)
309 9-May-2013 2013/5 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV CF Theory (lần 3)
280 11-May-2013 2013/5 17:45 19:45 Lab C1101L sem 3 TEST T4: ASP.NET Practical
281 11-May-2013 2013/5 19:45 21:45 Lab C1207M sem 1 TEST T7: DDSQL Practical
282 13-May-2013 2013/5 17:45 18:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
247A 14-May-2013 2013/5 17:45 18:15 Lab C1203L sem 2 TEST T3: Java II Theory
283 15-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Retake ACCP Java & .NET Practical
306 15-May-2013 2013/5 8:30 10:40 Class Entry GMAT & English
331 15-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV JAVA&GAJ Practical (lần 5)
333 15-May-2013 2013/5 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV JAVA&GAJ Theory (lần 5)
277A 15-May-2013 2013/5 17:45 18:30 Class N1207L ACNA TEST T4: W2K3I Theory
284 16-May-2013 2013/5 8:30 11:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
311 16-May-2013 2013/5 13:00 15:00 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV XMJ Practical (lần 1)
313 16-May-2013 2013/5 15:00 15:45 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV XMJ Theory (lần 1)
340 16-May-2013 2013/5 10:00 10:45 Lab C1207H sem 2 TEST T1: XML Theory
285 17-May-2013 2013/5 13:30 14:15 Lab C1204I sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
175B 17-May-2013 2013/5 17:45 19:45 Lab C1203L sem 2 TEST T4: Java Practical
279A 17-May-2013 2013/5 8:30 11:00 Lab ACNA N1207L ACNA TEST T5: W2K3I Practical
286 18-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Retake ACCP C, HDJ.SQL Practical
287 20-May-2013 2013/5 13:30 14:15 Lab C1204I sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
288 21-May-2013 2013/5 19:45 20:15 Lab C1004M sem 4 TEST T6: XMJ & DWSJ Theory
289 21-May-2013 2013/5 19:45 20:15 Lab C1010M sem 4 TEST T1: WPSJ Theory
290 22-May-2013 2013/5 17:45 18:30 Lab A1005L sem 2 TEST T6: XMJ & DWSJ Theory
291 22-May-2013 2013/5 13:30 15:30 Lab C1204I sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
335 22-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV PCS Practical (lần 3)
337 22-May-2013 2013/5 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV PCS Theory (lần 3)
292 23-May-2013 2013/5 8:00 8:45 Lab Retake Lý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
315 23-May-2013 2013/5 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WPSJ Practical ( lần 5)
317 23-May-2013 2013/5 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WPSJ Theory ( lần 5)
319 23-May-2013 2013/5 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WAJS Theory ( lần 5)
293 24-May-2013 2013/5 19:45 21:45 Lab C1010M sem 4 TEST T2: WPSJ Practical
295A 24-May-2013 2013/5 19:45 21:45 Lab C1004M sem 4 TEST T7: XMJ & DWSJ Practical
294 25-May-2013 2013/5 17:45 19:45 Lab A1005L sem 2 TEST T7: XMJ & DWSJ Practical
307 25-May-2013 2013/5 8:30 10:40 Class Entry GMAT & English
325 25-May-2013 2013/5 Class Khóa 1 (HL) + Khóa 2,3 HV Bảo vệ lại ĐA sem 1,2
339 25-May-2013 2013/5 Class Khóa 3 HV Bảo vệ lại ĐA Sem 1
296 27-May-2013 2013/5 8:00 8:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
297 29-May-2013 2013/5 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Java & .NET Practical
298 30-May-2013 2013/5 14:00 14:45 Lab K3CDA01 HV WEB1 Theory
299 30-May-2013 2013/5 15:00 15:45 Lab K3CDA02 HV WEB1 Theory
302 30-May-2013 2013/5 8:30 11:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
321 30-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV PWSN Practical ( lần 4)
323 30-May-2013 2013/5 10:00 10:45 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV PWSN Theory ( lần 4)
300 31-May-2013 2013/5 13:00 15:00 Lab K3CDA02 HV WEB1 Practical
301 31-May-2013 2013/5 15:00 17:00 Lab K3CDA01 HV WEB1 Practical
303 31-May-2013 2013/5 17:45 18:30 Lab A1109L sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
341 17-May-2013 2013/5 8:00 8:45 Lab K4CDA01 HV C Theory
342 20-May-2013 2013/5 8:00 10:00 Lab K4CDA01 HV C Practical