Lịch thi học viên Tháng 5/2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
244 25/05 17:45 18:30 Lab A0805L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
249 28/05 17:45 19:45 Lab A0805L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
235A 25/05 09:30 10:15 Lab A0809H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
232A 24/05 19:45 20:30 Lab A0902M Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
240A 27/05 19:45 21:45 Lab A0902M Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
222 11/05 17:45 18:30 Lab C0808L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
226 14/05 17:45 19:45 Lab C0808L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
229 17/05 07:30 08:15 Lab C0810H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
234 21/05 07:30 09:30 Lab C0810H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
173B 04/05 07:30 09:30 Lab C0906G Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
243 25/05 15:45 16:30 Lab C0909K Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
248 28/05 15:45 17:45 Lab C0909K Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
218 07/05 09:30 10:15 Lab C1003H Sem 2 Test T1: Java Theory
221 10/05 09:30 11:30 Lab C1003H Sem 2 Test T2: Java Practical
239A 20/05 09:30 10:15 Lab C1003H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
242A 27/05 09:30 11:30 Lab C1003H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
208A 04/05 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T1: Java Theory
216 06/05 13:30 15:30 Lab C1005I Sem 2 Test T2: Java Practical
231 19/05 13:30 14:15 Lab C1008I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
236 21/05 13:30 15:30 Lab C1008I Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
187A 07/05     Class C1008L Sem 1 Project Evaluation
213 05/05 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
241 25/05 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
219 07/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 XML Theory
253 07/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 XML Theory
227 14/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2  PCS Theory
228 14/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2  PCS Practical
255 19/05 08:00   HV HVKTQS-K1 Sem 1 RDBMS Practical
256 19/05 08:00   HV HVKTQS-K1 Sem 1 RDBMS Practical
237 21/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 DCJ & DSJ  Theory
238 21/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 DCJ & DSJ  Practical
250 28/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 SSDO Theory
251 28/05     HV HVKTQS-K1 Sem 2 SSDO  Practical
217 06/05     HV HVKTQS-K2 Sem 1 CF Theory
224 13/05     HV HVKTQS-K2 Sem 1 C Theory
225 13/05     HV HVKTQS-K2 Sem 1 C Practical
254 13/05     HV HVKTQS-K2 Sem 1 C Practical
214 05/05 08:30   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
215 05/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)
220 09/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net (Sem 2 & Sem 3)
223 13/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành C, HDJ (Sem 1)
230 18/05 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
245 25/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)
246 26/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành C, HDJ (Sem 1)
247 27/05 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net (Sem 2 & Sem 3)
171A 07/05 07:30   Class T1008G   Project Evaluation
233 21/05 07:30   Class T1010G Sem 1 Project Evaluation
181B 12/05 15:45 16:30 Class T1011K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
186B 14/05 15:45 17:45 Lab T1011K Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
19 Nguyễn Trãi 
133 05/05 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T6: DCJ Theory
136 06/05 17:45 19:45 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T7: DCJ Practical
172 06/05 17:45 19:45 Class 3 N1006L ACNA Test: Linux Theory
137 07/05 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 1 Test T1: CF Theory
138 07/05 07:30 08:15 Class 3 N1007H ACNA Test : Linux Theory
132A 09/05 15:45 16:30 Class 3 N1011K ACNA Test T4: W2K3I Theory
141 09/05 19:45 21:45 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
142 09/05 15:45 16:30 Class 2 T1102K Sem 1 Test T1: CF Theory
173 09/05 13:30 16:00 Lab ACNA N1006L ACNA Test : Linux Practical
124C 10/05 09:30 10:15 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
143 10/05 07:30 10:00 Lab ACNA N1007H ACNA Test : Linux Practical
135A 11/05 13:30 16:00 Lab ACNA N1011K ACNA Test T5: W2K3I Practical
126C 11/05 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
139B 13/05 17:45 18:30 Class 3 N1101L ACNA Test T1: CIT Theory
140B 13/05 09:30 10:15 Class 3 N1102H ACNA Test T1: CIT Theory
147 13/05 09:30 11:30 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
148 13/05 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
149 13/05 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
150 14/05 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
151 14/05 09:30 11:30 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
153 14/05 13:00   Lab3 A1005L Sem 1 Project Evaluation
154 16/05 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T6: DCJ Theory
155 16/05 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
156 16/05 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
180 16/05 17:00 20:00 Class 1 Entry   Entry Exam
157 17/05 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết ACCPi7.1
159 18/05 17:45 18:30 Lab 1 C0808L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
145B 19/05 17:45 18:30 Class 3 N1010L ACNA Test T4: W2K3I Theory
160 19/05 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T7: DCJ Practical
161 19/05 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
144A 20/05 09:30 10:15 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
158A 21/05 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T4: SQL server Database Theory
152B 21/05 13:30 16:00 Lab ACNA N1010L ACNA Test T5: W2K3I Practical
164 23/05 17:45 19:45 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
134B 24/05 19:45 20:30 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T4: SQL server Database Theory
165 24/05 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
175A 24/05 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
162A 25/05 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
176A 25/05 19:45 20:30 Lab ACNA N1008M ACNA Test : Linux Theory
178A 26/05 07:30 08:15 Lab ACNA N1007G ACNA Test T6: E2K3M Theory
146A 27/05 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
177A 27/05 13:30 16:00 Lab ACNA N1008M ACNA Test : Linux Practical
166A 27/05 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
168 27/05 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 4 Test T4: EJB Theory
169 27/05 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
163A 27/05 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 của India
174B 28/05 07:30 08:15 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T4: SQL server Database Theory
179A 28/05 07:30 10:00 Lab ACNA N1007G ACNA Test T7: E2K3M Practical
170 28/05 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Practical
167A 31/05 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
171 31/05 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
181 31/05 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 4 Test T5: EJB Practical