• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 4/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

136

A1307L

16-Apr

13:30

Class

Sem4

Project J2EE

112A

A1410L

2-Apr

17:45

Lab

Sem2

Java2 Theory

114

A1410L

4-Apr

17:45

Lab

Sem2

Java2 Practical

118

A1510M

6-Apr

19:30

Lab

Sem1

SQL Theory

121

A1510M

8-Apr

19:30

Lab

Sem1

SQL Practical

129

AD14L

9-Apr

17:45

Class

Mobi

Project Android

113

C1401QG

2-Apr

 

Class

Sem2

Project Java

132

C1401QG

14-Apr

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD2 Theory

133

C1401QG

15-Apr

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD2 Practical

119

C1410G

6-Apr

8:00

Lab

Sem4

WPSJ Theory

122

C1410G

8-Apr

8:00

Lab

Sem4

WPSJ Practical

138

C1410G

20-Apr

8:00

Lab

Sem4

WAJS Theory

144

C1410G

22-Apr

8:00

Lab

Sem4

WAJS Practical

131

C1505G

13-Apr

8:00

Lab

Sem2

Java1 Theory

134

C1505G

15-Apr

8:00

Lab

Sem2

Java1 Practical

115

Retake

4-Apr

17:45

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

123

Retake

8-Apr

17:45

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

130

Retake

12-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

137

Retake

19-Apr

13:30

Lab ACNA

ACNA

Các môn thực hành ACNA

139

Retake

21-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

145

Retake

25-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

124

Retake-K5

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WAJS Theory (lần 4)

125

Retake-K5

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Theory (lần 5)

126

Retake-K5

8-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Practical (lần 5)

140

Retake-K5

21-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

EJB Theory (lần 2)

141

Retake-K5

21-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

EJB Practical (lần 2)

149

Retake-K5

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Theory (lần 1)

150

Retake-K5

28-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Practical (lần 1)

151

Retake-K5

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WCC Theory (lần 1)

127

Retake-K6

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 5)

128

Retake-K6

8-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 5)

142

Retake-K6

21-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Theory (lần 4)

143

Retake-K6

21-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Practical (lần 4)

146

Retake-K6

25-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

PCS Theory (lần 3)

147

Retake-K6

25-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

PCS Practical (lần 3)

152

Retake-K6

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Theory (lần 1)

153

Retake-K6

28-Apr

13:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Practical (lần 1)

117

T1509I

6-Apr

14:00

Lab

Sem1

SQL Theory

120

T1509I

8-Apr

14:00

Lab

Sem1

SQL Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!