Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi tháng 4, các bạn chú ý cập nhật

89A1205M21-Apr19:30LabSem4EJB Theory
96A1205M24-Apr19:30LabSem4EJB Practical
102A1307L28-Apr17:30LabSem3WebForm 1 Theory
99A1408M25-Apr13:30ClassSem1Project Sem 1
70A1410L7-Apr17:30ClassSem1ePIT
48AC1301QI7-Apr Lab HVSem3WF I Theory
51AC1301QI8-Apr Lab HVSem3WF I Practical
88C1301QI21-Apr Lab HVSem3WF II Theory
91C1301QI22-Apr Lab HVSem3WF II Practical
98C1309H25-Apr10:00LabSem3EAD Theory
101C1309H28-Apr10:00LabSem3EAD Practical
95C1401QG23-Apr Lab HVSem1C Theory
97C1401QG24-Apr Lab HVSem1C Practical
66C1404I2-Apr13:30LabSem2Adv Java I Theory
67C1404I4-Apr13:30LabSem2Adv Java II Theory
69C1404I6-Apr13:30LabSem2Adv Java II Practical
83N1410L17-Apr18:00LabACNA2K3I Theory
87N1410L19-Apr13:30LabACNA2K3I Practical
71Retake7-Apr15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
79Retake11-Apr10:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
80Retake14-Apr15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
86Retake18-Apr15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
90Retake21-Apr17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
100Retake25-Apr13:30LabACCPCác môn thực hành ACNA
73Retake K48-Apr7:30Lab HVACCPWPSJ Practical (lần 4)
74Retake K48-Apr9:30Lab HVACCPWPSJ Theory (lần 4)
81Retake K415-Apr7:30Lab HVACCPEJB  Practical (lần 3 )
82Retake K415-Apr9:30Lab HVACCPEJB Theory (lần 3)
92Retake K422-Apr10:30Lab HVACCPWAJS Theory (lần 3)
93Retake K422-Apr7:30Lab HVACCPXMJ Practical  (lần 2)
94Retake K422-Apr9:30Lab HVACCPXMJ  Thoery  (lần 2)
75Retake K510-Apr10:03Lab HVACCPXML Theory (Lần 4)
76Retake K510-Apr7:30Lab HVACCPJAVA Theory (lần 3)
77Retake K510-Apr9:30Lab HVACCPJAVA Practical (lần 3)
84Retake K517-Apr7:30Lab HVACCPDCJ Theory (lần 2)
85Retake K517-Apr9:30Lab HVACCPDCJ Practical  (lần 2)
68T1408G4-Apr8:00ClassSem1Project Sem 1
72T1410G8-Apr8:00LabSem1SQL Theory
78T1410G11-Apr8:00LabSem1SQL Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO