• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi tháng 4, các bạn chú ý cập nhật

89 A1205M 21-Apr 19:30 Lab Sem4 EJB Theory
96 A1205M 24-Apr 19:30 Lab Sem4 EJB Practical
102 A1307L 28-Apr 17:30 Lab Sem3 WebForm 1 Theory
99 A1408M 25-Apr 13:30 Class Sem1 Project Sem 1
70 A1410L 7-Apr 17:30 Class Sem1 ePIT
48A C1301QI 7-Apr   Lab HV Sem3 WF I Theory
51A C1301QI 8-Apr   Lab HV Sem3 WF I Practical
88 C1301QI 21-Apr   Lab HV Sem3 WF II Theory
91 C1301QI 22-Apr   Lab HV Sem3 WF II Practical
98 C1309H 25-Apr 10:00 Lab Sem3 EAD Theory
101 C1309H 28-Apr 10:00 Lab Sem3 EAD Practical
95 C1401QG 23-Apr   Lab HV Sem1 C Theory
97 C1401QG 24-Apr   Lab HV Sem1 C Practical
66 C1404I 2-Apr 13:30 Lab Sem2 Adv Java I Theory
67 C1404I 4-Apr 13:30 Lab Sem2 Adv Java II Theory
69 C1404I 6-Apr 13:30 Lab Sem2 Adv Java II Practical
83 N1410L 17-Apr 18:00 Lab ACNA 2K3I Theory
87 N1410L 19-Apr 13:30 Lab ACNA 2K3I Practical
71 Retake 7-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
79 Retake 11-Apr 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
80 Retake 14-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
86 Retake 18-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
90 Retake 21-Apr 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
100 Retake 25-Apr 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACNA
73 Retake K4 8-Apr 7:30 Lab HV ACCP WPSJ Practical (lần 4)
74 Retake K4 8-Apr 9:30 Lab HV ACCP WPSJ Theory (lần 4)
81 Retake K4 15-Apr 7:30 Lab HV ACCP EJB  Practical (lần 3 )
82 Retake K4 15-Apr 9:30 Lab HV ACCP EJB Theory (lần 3)
92 Retake K4 22-Apr 10:30 Lab HV ACCP WAJS Theory (lần 3)
93 Retake K4 22-Apr 7:30 Lab HV ACCP XMJ Practical  (lần 2)
94 Retake K4 22-Apr 9:30 Lab HV ACCP XMJ  Thoery  (lần 2)
75 Retake K5 10-Apr 10:03 Lab HV ACCP XML Theory (Lần 4)
76 Retake K5 10-Apr 7:30 Lab HV ACCP JAVA Theory (lần 3)
77 Retake K5 10-Apr 9:30 Lab HV ACCP JAVA Practical (lần 3)
84 Retake K5 17-Apr 7:30 Lab HV ACCP DCJ Theory (lần 2)
85 Retake K5 17-Apr 9:30 Lab HV ACCP DCJ Practical  (lần 2)
68 T1408G 4-Apr 8:00 Class Sem1 Project Sem 1
72 T1410G 8-Apr 8:00 Lab Sem1 SQL Theory
78 T1410G 11-Apr 8:00 Lab Sem1 SQL Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO