• Post category:Lịch thi
Mã kỳ Ngày Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
181A 1-Apr-2013 2013/4 15:45 17:45 Lab C1106K sem 3 TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
199 3-Apr-2013 2013/4 8:30 10:30 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
200 3-Apr-2013 2013/4 19:45 20:30 Lab A1103M sem 3 TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
201 4-Apr-2013 2013/4 10:00 11:00 Class T1208H sem 1 Test E1: English
202 4-Apr-2013 2013/4 13:30 14:15 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA Theory
248 4-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV PWSN Practical ( lần 3)
249 4-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV PWSN Theory ( lần 3)
250 4-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV CF  ( lần 2)
180B 5-Apr-2013 2013/4 17:45 18:15 Lab C1203L sem 2 TEST T2: Java I Theory
203 5-Apr-2013 2013/4 8:30 10:40 Entry Gmat + English
204 5-Apr-2013 2013/4 13:30 14:15 Lab C1204I sem 2 TEST T3: Java II Theory
259 5-Apr-2013 2013/4 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV DCJ&DSJ Practical (lần 3)
260 5-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV DCJ&DSJ Theory (lần 3)
261 5-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab Khóa 2 +1 HV C Theory (Học lại)
262 5-Apr-2013 2013/4 8:00 10:00 Lab Khóa 2 +1 HV C Practical (Học lại)
205 6-Apr-2013 2013/4 19:45 21:45 Lab A1103M sem 3 TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
206 6-Apr-2013 2013/4 8:30 10:30 Lab Retake ACCP Java & . NET Practical
207 8-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab C1204I sem 2 TEST T4: Java Practical
208 8-Apr-2013 2013/4 14:00 14:45 Lab K3CDA01 HV WFC#1 Theory
209 8-Apr-2013 2013/4 15:00 15:45 Lab K3CDA02 HV WFC#1 Theory
210 9-Apr-2013 2013/4 13:00 15:00 Lab K3CDA02 HV WFC#1 Practical
211 9-Apr-2013 2013/4 15:00 17:00 Lab K3CDA01 HV WFC#1  Practical
212 10-Apr-2013 2013/4 8:30 9:15 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
263A 10-Apr-2013 2013/4 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV JAVA&GAJ Practical (lần 5)
264A 10-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV JAVA&GAJ Theory (lần 5)
265A 10-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV XML Theory (lần 5)
214 11-Apr-2013 2013/4 8:30 11:30 Lab Retake ACNA ACNA Practical
215 11-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Class T1208H sem 1 Test T6: DDSQL Theory
251 11-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV EJB Practical ( lần 3)
252 11-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV EJB Theory ( lần 3)
216 12-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
228A 12-Apr-2013 2013/4 17:45 18:30 Lab A1109L TEST T5: Advanced Java I Theory
213A 13-Apr-2013 2013/4 17:45 18:30 Lab A1005L sem 2 TEST T4: EJB Theory
217 13-Apr-2013 2013/4 10:00 12:00 Lab T1208H sem 1 Test T7: DDSQL Practical
219 15-Apr-2013 2013/4 8:30 10:40 Entry Gmat + English
220 15-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab C1112H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
221 16-Apr-2013 2013/4 19:45 20:30 Lab C1004M TEST T4: EJB Theory
222 16-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Retake ACCP Java & . NET Practical
230A 16-Apr-2013 2013/4 17:45 18:30 Lab A1109L  TEST T6: Advanced Java II  Theory
218A 17-Apr-2013 2013/4 17:45 19:45 Lab A1005L sem 2 TEST T5: EJB Practical
223 17-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab C1112H sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
266A 17-Apr-2013 2013/4 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV PCS Practical (lần 2)
267A 17-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV PCS Theory (lần 2)
224 18-Apr-2013 2013/4 8:30 9:15 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
253 18-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV AASP Practical ( lần 5)
254 18-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV AASP Theory ( lần 5)
225A 18-Apr-2013 2013/4 19:45 21:45 Lab C1004M TEST T5: EJB Practical
237B 18-Apr-2013 2013/4 17:45 19:45 Lab A1109L ACCP  TEST T7: Advanced Java Practical
269 18-Apr-2013 2013/4 17:45 18:30 Class N1302L ACNA TEST T1: CIT
227 20-Apr-2013 2013/4 10:00 12:00 Lab C1112H sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
229 23-Apr-2013 2013/4 10:00 10:45 Lab C1112H sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
234 23-Apr-2013 2013/4 8:30 10:40 Class Entry Gmat + English
226A 24-Apr-2013 2013/4 8:30 9:15 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
232 24-Apr-2013 2013/4 14:00 14:45 Lab K3CDA01 HV WFC#2 Theory
233 24-Apr-2013 2013/4 15:00 15:45 Lab K3CDA02 HV WFC#2 Theory
235 25-Apr-2013 2013/4 10:00 12:00 Lab C1112H sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
255 25-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WPSJ Practical ( lần 4)
256 25-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WPSJ Theory ( lần 4)
257 25-Apr-2013 2013/4 15:30 16:15 Lab Khóa 2 + Khóa 1 HV WAJS Theory ( lần 4)
270 25-Apr-2013 2013/4 8:00 Class K3CDA01 HV Bảo vệ ĐA sem 2
271 25-Apr-2013 2013/4 13:30 Class K3CDA02 HV Bảo vệ ĐA sem 2
236 26-Apr-2013 2013/4 13:30 14:15 Class T1211I ACCP TEST T2: C Theory
238 26-Apr-2013 2013/4 17:45 18:30 Lab C1109L sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
240 26-Apr-2013 2013/4 13:00 15:00 Lab K3CDA02 HV WFC#2 Practical
241 26-Apr-2013 2013/4 15:00 17:00 Lab K3CDA01 HV WFC#2 Practical
231A 27-Apr-2013 2013/4 19:45 20:30 Lab A1103M sem 3 TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
243 27-Apr-2013 2013/4 8:30 11:30 Lab Retake ACNA ACNA Practical
258 27-Apr-2013 2013/4 Khóa 1 (HL) + Khóa 2&3 HV Bảo vệ lại ĐA sem 1,2
268 27-Apr-2013 2013/4 Khóa 3 HV Bảo vệ lại ĐA Sem 1
244A 27-Apr-2013 2013/4 13:30 15:30 Lab Retake ACCP Java & . NET Practical