Lịch thi học viên Tháng 4 / 2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
152 01/04 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
153 02/04 13:30 17:30 Class T1008I Sem 1 Project Evaluation
207 02/04 13:30 17:30 Class Retake Sem 1 Project Evaluation
154 02/04     HV HVKTQS Sem 1 DCJ Theory
155 02/04     HV HVKTQS Sem 1 DCJ Practical
192 04/04 08:30   Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
156 04/04 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
193 05/04 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
111B 05/04 10:00 10:45 Lab C0912H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
193 05/04 17:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
157 05/04 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
114B 06/04 17:45 18:30 Lab C0808L Sem 4 Test T4: EJB Theory
158 06/04 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
196 08/04 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical (2)
113C 09/04 10:00 12:00 Lab C0912H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
120B 09/04 17:45 19:45 Lab C0808L Sem 4 Test T5: EJB Practical
209 11/04 14:00   Class FC's   Giảng thử
197 14/04 08:30   HV C0904QH Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
198 14/04 09:45   HV C0903QG Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
199 14/04 13:30   HV C0905QG Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
210 14/04 14:00   Class FC's   Giảng thử
200 14/04 14:45   HV C0902QK Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
201 14/04 16:00   HV C0901QI Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
202 15/04 07:30   HV C0904QH Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
203 15/04 09:45   HV C0903QG Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
204 15/04 13:00   HV C0905QG Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
205 15/04 15:15   HV C0902QK Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
206 15/04 17:30   HV C0901QI Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
161 16/04     Class HVKTQS & T1003H Sem 1 Project Evaluation
162 18/04 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
163 19/04 17:45 18:30 Lab C0810L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
164 19/04 19:45 20:30 Lab A0902M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
167 20/04 17:45 18:30 Lab A0805L Sem 4 Test T4: EJB Theory
159A 20/04 19:45 20:30 Lab A0909M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
168 21/04 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
169 22/04 17:45 19:45 Lab C0810L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
170 22/04 19:45 21:45 Lab A0902M Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
165A 23/04 08:00 08:45 Lab C0906G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
172 23/04 08:00 12:00 Class T1009H Sem 1 Project Evaluation
176 23/04 08:00   Great Hall C0801L   eProject Evaluation
189A 23/04 08:00     A0909G   eProject Evaluation
190A 23/04 13:00     C0811M   eProject Evaluation
191A 23/04 13:00     A0810L   eProject Evaluation
179 23/04 13:30     A0803L   eProject Evaluation
188A 23/04 13:30     A0910G   eProject Evaluation
175 23/04 17:45 19:45 Lab A0805L Sem 4 Test T5: EJB Practical
160A 23/04 19:45 21:45 Lab A0909M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
177 23/04     HV HVKTQS Sem 1 Java Theory
178 23/04     HV HVKTQS Sem 1 Java Practical
195 25/04 08:30   Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
180 25/04 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
173A 27/04 08:00 10:00 Lab C0906G Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
166A 27/04 10:00 10:45 Lab A0809H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
183 27/04 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T3: XML Theory
184 27/04     HV HVKTQS Sem 1 SSDO Theory
185 27/04     HV HVKTQS Sem 1 SSDO Practical
174A 29/04 10:00 12:00 Lab A0809H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
208 29/04 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T1: Java Theory
19 Nguyễn Trãi 
94A 01/04 10:00 12:00 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T5: EJB Practical
93A 02/04 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
95B 05/04 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T5: EJB Practical
101 05/04 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
102 08/04 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
103 09/04 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
104 11/04 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
105 13/04 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
106 13/04 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
107 13/04 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T1: Java Theory
108 14/04 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
109 15/04 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết ACCPi7.1
110 15/04 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
129 15/04 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
111 16/04 08:00   Lab 1 A1005G Sem 1 Project Evaluation
112 16/04 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T2: Java Practical
113 21/04 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
130 21/04 08:00 08:45 Class 2 N1007G ACNA Test T1: Linux Theory
114 22/04 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 của India
115 23/04 13:00   Class 1 T1009K Sem 1 Project Evaluation
116 23/04 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
117 23/04 08:00 08:45 Lab 2 C1006G Sem 2 Test T3: XML Theory
128 23/04 13:00   Class 1 C0909H sem 2 Project Evaluation
131 23/04 08:00 10:30 Lab ACNA N1007G ACNA Test T2: Linux Practical
118 25/04 17:45 19:45 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
119 26/04 08:00 08:45 Lab 2 C1006G Sem 2 Test T4: SQL server Database Theory
120 26/04 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
121 27/04 17:45 18:30 Lab 1 C0808L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
123A 27/04 08:00 10:00 Lab 2 C1006G Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
122 28/04 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
125 29/04 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Practical
127A 29/04 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical