Phòng Đào tạo Trường Hanoi – Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 3/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

100

A1408M

24-Mar

19:45

Lab

Sem4

WEBENT Theory

109

A1408M

28-Mar

19:45

Lab

Sem4

WEBENT Practical

112

A1410L

30-Mar

17:45

Lab

Sem2

Java2 Theory

84

C1401QG

10-Mar

 

Lab-HV

Sem3

WSAD2 Theory

86

C1401QG

11-Mar

 

Lab-HV

Sem3

WSAD2 Practical

108

C1401QG

28-Mar

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD1 Theory

111

C1401QG

29-Mar

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD1 Practical

79

C1410G

9-Mar

8:00

Lab

Sem4

WEBENT Theory

88

C1410G

12-Mar

8:00

Lab

Sem4

WEBENT Practical

107

C1501QK

25-Mar

?

Lab-HV

Sem1

C Theory

110

C1501QK

28-Mar

?

Lab-HV

Sem1

C Practical

90

C1505G

14-Mar

8:00

Lab

Sem2

XML Theory

78

N1511L

9-Mar

17:45

Lab

ACNA

2K3I Theory

89

N1511L

12-Mar

13:30

Lab ACNA

ACNA

2K3I Practical

76

Retake

7-Mar

17:45

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

87

Retake

11-Mar

17:45

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

92

Retake

15-Mar

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

93

Retake

17-Mar

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

98

Retake

19-Mar

13:30

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACNA

99

Retake

21-Mar

15:30

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

69

Retake-K5

3-Mar

10:00

Lab HV

Sem3

WCF Theory (lần 5)

70

Retake-K5

3-Mar

8:00

Lab HV

Sem3

WCF Practical (lần 5)

71

Retake-K5

3-Mar

10:00

Lab HV

Sem4

WAJS Theory (lần 4)

80

Retake-K5

9-Mar

10:00

Lab HV

Sem4

WPSJ Theory (lần 5)

81

Retake-K5

9-Mar

8:00

Lab HV

Sem4

WPSJ Practical (lần 5)

94

Retake-K5

17-Mar

10:00

Lab HV

Sem4

EJB Theory (lần 2)

95

Retake-K5

17-Mar

8:00

Lab HV

Sem4

EJB Practical (lần 2)

101

Retake-K5

24-Mar

10:00

Lab HV

Sem4

XMJ Theory (lần 1)

102

Retake-K5

24-Mar

8:00

Lab HV

Sem4

XMJ Practical (lần 1)

103

Retake-K5

24-Mar

10:00

Lab HV

Sem4

WCC Theory (lần 1)

72

Retake-K6

4-Mar

15:30

Lab HV

Sem2

XML Theory (lần 5)

73

Retake-K6

4-Mar

15:30

Lab HV

Sem2

JAVA1 Theory (lần 5)

74

Retake-K6

4-Mar

13:30

Lab HV

Sem2

JAVA1 Practical (lần 5)

82

Retake-K6

9-Mar

15:30

Lab HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 4)

83

Retake-K6

9-Mar

13:30

Lab HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 4)

96

Retake-K6

18-Mar

15:30

Lab HV

Sem2

DCJ Theory (lần 3)

97

Retake-K6

18-Mar

13:30

Lab HV

Sem2

DCJ Practical (lần 3)

104

Retake-K6

24-Mar

15:30

Lab HV

Sem2

PCS Theory (lần 2)

105

Retake-K6

24-Mar

13:30

Lab HV

Sem2

PCS Practical (lần 2)

77

T1509I

9-Mar

14:00

Lab

Sem1

HDJ Theory

85

T1509I

10-Mar

14:00

Lab

Sem1

HDJ Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!