• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 3/2015. 

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
28A A1205M 13-Mar 19:30 Lab Sem4 WAJS Theory
46 A1205M 17-Mar 19:30 Lab Sem4 WAJS Practical
41 A1307L 13-Mar 17:30 Lab Sem3 WF 2 Theory
47 A1307L 17-Mar 17:30 Lab Sem3 WF 2 Practical
59 A1403M 27-Mar 19:30 Lab Sem2 Java II Theory
64 A1403M 31-Mar 19:30 Lab Sem2 Java II Practical
30B AD13L 7-Mar 13:30 Class Mobi Project Android
22 C1301QI 7-Mar 8:00 Class Sem2 eProject Sem II
48 C1301QI 19-Mar   Lab HV Sem3 WF I Theory
51 C1301QI 20-Mar   Lab HV Sem3 WF I Practical
53 C1309H 23-Mar 10:00 Lab Sem3 WAD Theory
54 C1309H 25-Mar 10:00 Lab Sem3 WAD Practical
25A C1404I 4-Mar 13:30 Lab Sem2 Java II Theory
26A C1404I 7-Mar 13:30 Lab Sem2 Java II Practical
32A N1410L 9-Mar 18:00 Lab ACNA 2K8E Theory
37A N1410L 11-Mar 13:30 Lab ACNA 2K8E Practical
36 Retake 5-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
39 Retake 10-Mar 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
44 Retake 14-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
52 Retake 20-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
62 Retake 28-Mar 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
63 Retake 30-Mar 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACNA
34 Retake-K4 5-Mar 7h30 Lab HV Sem3 WCF Practical (lần 4)
35 Retake-K4 5-Mar 9h30 Lab HV Sem3 WCF Theory (lần 4)
40 Retake-K4 12-Mar 9h30 Lab HV Sem4 WAJS Theory (lần 2)
49 Retake-K4 19-Mar 7h30 Lab HV Sem4 XMJ Practical  (lần 1)
50 Retake-K4 19-Mar 9h30 Lab HV Sem4 XMJ  Thoery  (lần 1)
57 Retake-K4 26-Mar 7h30 Lab HV Sem4 WPSJ Practical (lần 3)
58 Retake-K4 26-Mar 9h30 Lab HV Sem4 WPSJ Theory (lần 3)
38 Retake-K5 6-Mar 09h00 Lab HV Sem2 XML Theory (Lần 3)
42 Retake-K5 13-Mar 7h30 Lab HV Sem2 JAVA Theory (lần 2)
43 Retake-K5 13-Mar 9h30 Lab HV Sem2 JAVA Practical (lần 2)
60 Retake-K5 27-Mar 7h30 Lab HV Sem2 DCJ Theory (lần 1)
61 Retake-K5 27-Mar 9h30 Lab HV Sem2 DCJ Practical  (lần 1)
21A T1410G 2-Mar 8:00 Lab Sem1 HDJ Theory
24A T1410G 4-Mar 8:00 Lab Sem1 HDJ Practical
56 T1410G 26-Mar 8:00 Lab Sem1 English