• Post category:Lịch thi
33 03/03 15:30 16:15 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
34 04/03 13:30 14:15 Lab C1211I Sem2 Test T5: Advanced Java I Theory
35 05/03 15:30 17:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
36 05/03 8:30 11:00 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
37 06/03 13:30 14:15 Lab C1211I Sem2 Test T6: Advanced Java II Theory
38 06/03 10:00 10:45 Lab C1208H Sem3 Test T5: Web I Theory
39 06/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP XMJ Practical  (lần 1)
40 06/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP XMJ Theory (lần 1)
41 06/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP RDBMS Practical (lần 5)
42 06/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP RDBMS Theory (lần 5)
43 07/03 8:15 9:00 Lab Retake ACCP & ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
44 08/03 13:30 15:30 Lab C1211I Sem2 Test T7: Advanced Java I, II Practical
45 08/03 10:00 12:00 Lab C1208H Sem3 Test T6: Web I Practical
46 10/03 7:15 8:00 HV C1201QG Sem2 Test T8: PCS Theory
47 11/03 13:30 14:15 Lab C1211I Sem2 Test T8: PCS Theory
48 11/03 7:15 9:15 HV C1201QG Sem2 Tets T9: PCS Practical
49 12/03 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
50 13/03 13:30 15:30 Lab C1211I Sem2 Test T9: PCS Practical
51 13/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP EJB Practical  (lần 1)
52 13/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP EJB Theory (lần 1)
53 13/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP XML Theory (lần 5)
54 15/03 8:00 12:00 Class Retake HV ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 1 + Sem 2
55 15/03 15:30 17:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
56 15/03 8:30 11:00 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
57 17/03 10:00 10:45 Class T1309H Sem1 Test T6: DDSQL Theory
58 17/03 10:00 10:45 Class R1306H ACNA ISA Theory
59 19/03 10:00 12:00 Lab T1309H Sem1 Test T7: DDSQL Practical
60 19/03 8:00 12:00 Lab ACNA R1306H ACNA ISA Practical
61 20/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP WPSJ Practical (lần 3)
62 20/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WPSJ Theory (lần 3)
63 20/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WAJS Theory (lần 3)
64 20/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WCC Theory (lần 1)
65 20/03 8:00 8:45 HV Retake HV ACCP CF Theory (lần 1)
66 20/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP DCJ Practical (lần 2)
67 20/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP DCJ Theory (lần 2)
68 20/03 15:30 16:15 Lab Retake ACCP & ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
69 22/03 8:00 12:00 Class Retake HV ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 3
70 22/03 8:15 9:00 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
71 25/03 15:30 17:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
72 25/03 8:30 11:00 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
73 26/03 19:30 20:15 Lab A1103M Sem4 Test T7: XMJ Theory
74 26/03 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
75 27/03 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP Java Practical (lần 3)
76 27/03 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP Java Theory (lần 3)
77 28/03 17:30 18:15 Lab C1203L Sem3 Test T5: Web I Theory
78 29/03 17:30 17:30 Class C1212L Sem1 Project Sem 1
79 29/03 19:30 20:15 Lab A1103M Sem4 Test T8: DWSJ Theory
80 29/03 10:00 10:45 Lab C1208H Sem3 Test T7: Web II Theory