Bộ phận đào tạo thông báo lịch học viên tháng 3 có bổ sung mới. Các bạn chú ý cập nhật 

28AA1205M13-Mar19:30LabSem4WAJS Theory
46A1205M17-Mar19:30LabSem4WAJS Practical
41AA1307L17-Mar17:30LabSem3WF 2 Theory
47AA1307L20-Mar17:30LabSem3WF 2 Practical
59A1403M27-Mar19:30LabSem2Java II Theory
64A1403M31-Mar19:30LabSem2Java II Practical
64A1403M31-Mar19:30LabSem2Java II Practical
30BAD13L7-Mar13:30ClassMobiProject Android
22C1301QI7-Mar8:00ClassSem2eProject Sem II
53C1309H23-Mar10:00LabSem3WAD Theory
54C1309H25-Mar10:00LabSem3WAD Practical
25AC1404I4-Mar13:30LabSem2Java II Theory
26AC1404I7-Mar13:30LabSem2Java II Practical
32AN1410L9-Mar18:00LabACNA2K8E Theory
37AN1410L11-Mar13:30LabACNA2K8E Practical
36Retake5-Mar15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
39Retake10-Mar10:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
44Retake14-Mar15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
52Retake20-Mar15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
62Retake28-Mar17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
63Retake30-Mar13:30LabACCPCác môn thực hành ACNA
34Retake-K45-Mar7h30Lab HVSem3WCF Practical (lần 4)
35Retake-K45-Mar9h30Lab HVSem3WCF Theory (lần 4)
40Retake-K412-Mar9h30Lab HVSem4WAJS Theory (lần 2)
49Retake-K419-Mar7h30Lab HVSem4XMJ Practical  (lần 1)
50Retake-K419-Mar9h30Lab HVSem4XMJ  Thoery  (lần 1)
57Retake-K426-Mar7h30Lab HVSem4WPSJ Practical (lần 3)
58Retake-K426-Mar9h30Lab HVSem4WPSJ Theory (lần 3)
38Retake-K56-Mar09h00Lab HVSem2XML Theory (Lần 3)
42Retake-K513-Mar7h30Lab HVSem2JAVA Theory (lần 2)
43Retake-K513-Mar9h30Lab HVSem2JAVA Practical (lần 2)
60Retake-K527-Mar7h30Lab HVSem2DCJ Theory (lần 1)
61Retake-K527-Mar9h30Lab HVSem2DCJ Practical  (lần 1)
21AT1410G2-Mar8:00LabSem1HDJ Theory
24AT1410G4-Mar8:00LabSem1HDJ Practical
56T1410G26-Mar8:00LabSem1English