Lịch thi học viên Tháng 3 / 2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
83 01/03 15:45 17:45 Lab T1011K Sem 1 Test T3: C Practical
85 02/03 17:45 19:45 Lab A0805L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
86 02/03 19:45 20:30 Lab A0909M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
124 03/03 08:30   HV C0904QH Khóa 1 XML Theory
125 03/03 09:30   HV C0905QG Khóa 1 XML Theory
126 03/03 14:00   HV C0902QK Khóa 1 XML Theory
130 03/03 14:00   Class 2 FC's Sem 1 Giảng thử
127 03/03 15:00   HV C0901QI Khóa 1 XML Theory
87 03/03     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
128 04/03 08:30   HV C0903QG Khóa 1 XML Theory
129 04/03 14:00   HV HVKTQS Khóa 2 CF Theory
84A 04/03 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
88 04/03 19:45 20:30 Lab A0902M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
95A 05/03 10:00 10:45 Lab C0912H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
89 05/03 17:45 19:45 Lab C1008L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
90 05/03 19:45 21:45 Lab A0909M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
91 05/03     Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
97A 08/03 10:00 12:00 Lab C0912H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
92 08/03 19:45 21:45 Lab A0902M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
93 09/03 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
94 10/03 17:45   Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
98 11/03 07:30   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical
99 11/03 09:30   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical & RDBMS Theory
100 14/03 17:45   Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
96A 15/03 17:45 18:30 Lab C0810L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
102 16/03 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
103 17/03 08:00 08:45 Class T1010G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
104 18/03 08:00 10:00 Lab T1010G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
101A 18/03 17:45 19:45 Lab C0810L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
151 19/03 08:00     Retake   Project Evaluation
135 21/03 08:30   HV C0903QG Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
136 21/03 09:45   HV C0904QH Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
137 21/03 13:30   HV C0901QI Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
138 21/03 14:30   HV C0902QK Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
139 21/03 15:30   HV C0905QG Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
106 21/03 17:45   Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
140 22/03 07:30   HV C0903QG Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
141 22/03 09:45   HV C0904QH Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
131 22/03 10:00 10:45 Lab C1003H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
142 22/03 13:00   HV C0901QI Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
132 22/03 13:30 14:15 Lab C1005I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
143 22/03 15:15   HV C0902QK Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
107 22/03 17:45   Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
108 23/03 08:00 09:00 Class T1010G Sem 1 Test E1: English
144 23/03 13:00   HV C0905QG Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
105A 23/03 17:45 18:30 Lab A0805L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
109 23/03     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
133 24/03 10:00 12:00 Lab C1003H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
134 24/03 13:30 15:30 Lab C1005I Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
110 25/03 10:00 10:45 Lab A0811H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
112 25/03     Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
115 28/03 08:00   HV C1001QG Sem 1 Test T2: C Theory
116 28/03 09:00   HV C1002QG Sem 1 Test T2: C Theory
117 28/03 10:00   HV C1003QH Sem 1 Test T2: C Theory
118 29/03 10:00 12:00 Lab A0811H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
119 29/03 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
121 30/03 07:30   HV C1001QG Sem 1 Test T3: C Practical
122 30/03 09:45   HV C1002QG Sem 1 Test T3: C Practical
123 30/03 14:00   HV C1003QH Sem 1 Test T3: C Practical
19 Nguyễn Trãi 
59 01/03 17:45 19:45 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
60 02/03 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T2: C Theory
61 03/03 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
62 03/03 15:45 16:30 Class 2 T1009K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
64 05/03 10:00 10:45 Class 3  N1007H ACNA Test T8: ISA Theory
65 05/03 08:00   Class 1 T1006G Sem 1 Project Evaluation
66 05/03 15:45 17:45 Lab 1 T1009K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
67 05/03 10:00 12:00 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T3: C Practical
68 05/03 13:00   Class 1 C0808L Sem 3 Project Evaluation
70 08/03 08:00 10:30 Lab ACNA N1007H ACNA Test T9: ISA Practical
63A 09/03 17:45 18:30 Class 3  N1006L ACNA Test T8: ISA Theory
72 10/03 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T1: Java Theory
73 10/03 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
69A 11/03 08:00 10:30 Lab ACNA N1006L ACNA Test T9: ISA Practical
56A 12/03 13:00   Class 1 C0911I Sem 2 Project Evaluation
51A 12/03 13:00   Class 1 C1007M Sem 1 Project Evaluation
75A 14/03 08:00 10:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
71A 14/03 15:45 16:30 Class 3 N1011K ACNA Test T2: W2K3E Theory
76 14/03 17:45 19:45 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T2: Java Practical
77 14/03 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
78 15/03 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
74A 16/03 13:30 16:00 Lab ACNA N1011K ACNA Test T3: W2K3E Practical
80 17/03 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 của India
81 18/03 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết ACCPi7.1
79B 19/03 17:45 18:30 Class 3 N1010L ACNA Test T2: W2K3E Theory
83 21/03 17:45 18:30 Lab3 A1005L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
84 22/03 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
82B 22/03 13:30 16:00 Lab ACNA N1010L ACNA Test T3: W2K3E Practical
85 23/03 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
86 24/03 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
87 24/03 17:45 19:45 Lab3 A1005L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
96 24/03 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T10: Linux Theory
88 25/03 17:45 19:45 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
90 25/03 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
98 25/03 15:45 16:30 Class 3 N1005K ACNA Test T10: Linux Theory
92 26/03 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Practical
97 26/03 13:30 16:00 Lab ACNA N1005M ACNA Test T11: Linux Practical
93 28/03 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
99 28/03 13:30 16:00 Lab ACNA N1005K ACNA Test T11: Linux Practical
89A 29/03 10:00 10:45 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T4: EJB Theory
91A 30/03 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T4: EJB Theory