Lịch thi học viên tháng 2/2016

Phòng Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 2/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

47

A1307L

18-Feb

17:45

Lab

Sem4

XMJ Theory

56

A1307L

22-Feb

17:45

Lab

Sem4

DWSJ Theory

59

A1307L

25-Feb

17:45

Lab

Sem4

XMJ & DWSJ Practical

45

A1408M

15-Feb

19:45

Lab

Sem4

INSE Theory

55

A1410L

22-Feb

17:45

Lab

Sem2

Java1 Theory

63

A1410L

26-Feb

17:45

Lab

Sem2

Java1 Practical

64

A1510M

26-Feb

17:30

Lab

Sem1

HDJ Theory

68

A1510M

29-Feb

17:30

Lab

Sem1

HDJ Practical

57

C1401QG

22-Feb

 

Lab-HV

Sem3

WSAD1 Theory

58

C1401QG

23-Feb

 

Lab-HV

Sem3

WSAD1 Practical

43A

C1404I

17-Feb

13:30

Lab

Sem4

INSE Theory

42A

C1410G

18-Feb

8:00

Lab

Sem4

INSE Theory

54

Retake

20-Feb

15:30

Lab

ACCP

ACCP Practical

67

Retake

27-Feb

15:30

Lab

ACCP

ACCP Theory

48

Retake-K5

18-Feb

9:30

Lab-HV

Sem3

WCF Theory (lần 4)

49

Retake-K5

18-Feb

7:30

Lab-HV

Sem3

WCF Practical (lần 4)

50

Retake-K5

18-Feb

9:30

Lab-HV

Sem4

WAJS Theory (lần 3)

61

Retake-K5

25-Feb

9:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Theory (lần 4)

62

Retake-K5

25-Feb

7:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Practical (lần 4)

51

Retake-K6

19-Feb

15:30

Lab-HV

Sem2

XML Theory (lần 5)

52

Retake-K6

19-Feb

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA1 Theory (lần 4)

53

Retake-K6

19-Feb

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA1 Practical (lần 4)

65

Retake-K6

26-Feb

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 3)

66

Retake-K6

26-Feb

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 3)

Chúc các bạn nghỉ tết Âm lịch vui vẻ và thi đạt kết quả tốt!

PHÒNG ĐÀO TẠO