• Post category:Lịch thi
1 13/02 Class C1204I Sem3 Deadline eProject sem 3
2 13/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP XML Theory (lần 4)
3 13/02 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP WPSJ Practical (lần 2)
4 13/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WPSJ Theory (lần 2)
5 14/02 17:30 18:15 Lab C1203L Sem3 Test T3: WF II Theory
6 15/02 8:00 10:00 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
7 15/02 8:30 10:40 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
10 18/02 19:30 20:15 Lab A1103M Sem4 Test T5: EJB Theory
8 18/02 17:30 19:30 Lab C1203L Sem3 Test T4: WF II Practical
9 18/02 8:00 10:00 Lab Retake ACCP & ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
11 19/02 15:30 16:15 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
12 20/02 Class C1201QG Sem2 Deadline eProject sem 2
13 20/02 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP DCJ Practical (lần 1)
14 20/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP DCJ Theory (lần 1)
15 20/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WAJS Theory (lần 2)
16 20/02 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP DCJ Practical (lần 1)
17 20/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP DCJ Theory (lần 1)
18 20/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP WAJS Theory (lần 2)
19 21/02 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
20 22/02 19:30 21:30 Lab A1103M Sem4 Test T6: EJB Practical
21 22/02 HV Retake HV ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 3
22 22/02 8:00 12:00 Class 1 Retake HV ACCP Bảo vệ lại ĐA Sem 2
31 22/02 8:00 12:00 Class 2 Project Sem 1 ACCP Project Sem 1
23 25/02 8:00 10:00 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
24 25/02 8:30 10:40 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
29 26/02 10:00 10:45 Class R1306H ACNA Linux Theory
25 27/02 13:30 15:30 HV Retake HV ACCP Java Practical (lần 2)
26 27/02 15:30 16:15 HV Retake HV ACCP Java Theory (lần 2)
27 27/02 8:00 10:00 HV Retake HV ACCP WCF Practical (lần 3)
28 27/02 10:00 10:45 HV Retake HV ACCP WCF Theory (lần 3)
30 28/02 8:00 12:00 Lab ACNA R1306H ACNA Linux Practical