Lịch thi học viên Tháng 2/2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
50A 11/02 17:45 18:30 Lab C0810L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
47B 11/02 17:45 18:30 Lab A0803L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
55A 12/02 17:45 19:45 Lab A0803L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
53A 14/02 08:00 09:00 Class T1008G Sem 1 Test E1: English
37A 14/02 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
13B 15/02 08:00 08:45 Class T1010G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
66 15/02 17:45 19:45 Lab C0810L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
67 15/02 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
68 16/02 17:45     Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
70 17/02 08:00 10:00 Lab T1010G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
42A 17/02 19:45 21:45 Lab C0811M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
71 18/02 10:00 10:45 Lab A0811H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
69A 19/02 08:00 08:45 Class T1008G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
52A 19/02 08:00   Great Hall C0810H Sem 3 eProject Evaluation
64A 19/02 08:00     C0906G Sem 2 eProject Evaluation
76 21/02 17:45     Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
77 22/02 08:00 08:45 Lab A0910G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
78 22/02 10:00 12:00 Lab A0811H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
74A 23/02 08:00 10:00 Lab T1008G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
72A 23/02 10:00 10:45 Class T1009H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
73A 23/02 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
79 23/02     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
80 24/02 14:00     Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
81 25/02 08:00 10:00 Lab A0910G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
82 25/02     Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
75A 26/02 10:00 12:00 Lab T1009H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
85 26/02 17:45 18:30 Lab C0808L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
86 26/02 17:45 18:30 Lab A0805L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
88 26/02     HV HVKTQS Sem 2 SSDO Theory
89 26/02     HV HVKTQS Sem 2 SSDO Practical
87 28/02 15:45 16:30 Class T1011K Sem 1 Test T2: C Theory
19 Nguyễn Trãi 
17B 12/02 08:00 08:45 Class 3 N1007G ACNA Test T4: W2K3I Theory
25A 12/02 15:45 17:15 Class 2 T1009K Sem 1 Test E1: English Test
27A 14/02 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T3: C Practical
37 14/02 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
21B 15/02 07:30 10:00 Lab ACNA N1007G ACNA Test T5: W2K3I Practical
38 15/02 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
55 15/02 17h00 19:15 Class 1 Entry   Entry Exam
39 18/02 17:45 19:45 Lab 1 Retake_Đề xuất ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
41 22/02 10:00 10:45 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
42 23/02 10:00 10:45 Lab 3 C0909H sem 2 Test T6: DCJ Theory
43 23/02 19:45 20:30 Class 3 N1008M ACNA Test T4: W2K3I Theory
44 23/02 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
45 23/02 15:45 16:30 Lab 1 Retake_Đề xuất ACCP Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1
40A 24/02 17:45 18:30 Lab3 A1005L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
46A 25/02 17:45 19:45 Lab3 A1005L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
47 25/02 13:30 16:00 Lab ACNA N1008M ACNA Test T5: W2K3I Practical
48 25/02 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
49 25/02 15:45 17:45 Lab 1 Retake_Đề xuất ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
50 26/02 10:00 12:00 Lab 3 C0909H sem 2 Test T7: DCJ Practical
52 26/02 13:00 15:30 Lab ACNA Retake_Đề xuất ACNA ACNA Practical
53 26/02 17:45 18:30 Class 1 Retake_Đề xuất ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
57 26/02 13:00   Class 1 A0905L sem 2 Project Evaluation
58 26/02 13:00   Class 1 C0905M sem 2 Project Evaluation
54 28/02 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory