• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học viên tháng 2 có bổ sung.

7 A1205M 6-Feb 19:30 Lab Sem4 WPSJ Theory
13 A1205M 10-Feb 19:30 Lab Sem4 WPSJ Practical
20A A1307L 10-Feb 17:30 Lab Sem3 WF 1 Theory
23A A1307L 11-Feb 17:30 Lab Sem3 WF 1 Practical
6 A1403M 6-Feb 19:30 Lab Sem2 Java I Theory
12A A1403M 9-Feb 19:30 Lab Sem2 Java I Practical
30A AD13L 28-Feb 13:30 Class Mobi Project Android
14 C1301QI 11-Feb   Lab HV Sem2 PCS Theory
19 C1301QI 12-Feb   Lab HV Sem2 PCS Practical
11 C1309H 10-Feb 10:00 Lab Sem3 AWSAD2 Theory
17A C1309H 11-Feb 10:00 Lab Sem3 AWSAD2 Practical
3 Retake 5-Feb 10:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
10 Retake 7-Feb 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACNA
18A Retake 11-Feb 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
4 Retake-K4 5-Feb 7h30 Lab HV Sem3 WCF Practical (lần 3)
5 Retake-K4 5-Feb 9h30 Lab HV Sem3 WCF Theory (lần 3)
15 Retake-K4 11-Feb 7h30 Lab HV Sem4 EJB  Practical (lần 2)
16 Retake-K4 11-Feb 9h30 Lab HV Sem4 EJB Theory (lần 2)
31 Retake-K5 2-Feb 7:30 Lab HV Sem1 C Practical (Extra)
8 Retake-K5 6-Feb 7h30 Lab HV Sem1 RDBMS Theory (lần 4)
9 Retake-K5 6-Feb 9h30 Lab HV Sem1 RDBMS Practical  (lần 4)

 

Chúc các bạn có kì nghỉ tết vui vẻ!