• Post category:Lịch thi
707
3-Dec-13 2013/12 15:45 16:30 Lab C1106K sem 4 TEST T7: XMJ Theory
744 3-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WPSJ Practical (lần 1)
745 3-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WPSJ Theory (lần 1)
746 3-Dec-13 2013/12 13:30 14:15 Lab Khóa 4 HV XML Theory (lần 2)
767 3-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WPSJ Practical (lần 1)
708 4-Dec-13 2013/12 19:45 20:15 Lab A1103M sem 4 TEST T1: WPSJ Theory
735 4-Dec-13 2013/12 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
643B 5-Dec-13 2013/12 9:30 10:15 Class R1306H ACNA TEST T4: W2K8I Theory
709 5-Dec-13 2013/12 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
710 5-Dec-13 2013/12 15:45 16:30 Lab C1106K sem 4     TEST T8: DWSJ Theory
736 5-Dec-13 2013/12 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
642A 6-Dec-13 2013/12 19:45 20:30 Lab C1207M sem 2 TEST T5: Distributed Computing in Java Theory
712 7-Dec-13 2013/12 13:30 14:15 Lab C1211I sem 2 TEST T3: Java 2 Theory
714 7-Dec-13 2013/12 15:45 17:45 Lab C1106K sem 4 TEST T9: DWSJ Practical
715 7-Dec-13 2013/12 19:45 21:45 Lab A1103M sem 4 TEST T2: WPSJ Practical
737 7-Dec-13 2013/12 8:00 8:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
645B 9-Dec-13 2013/12 13:30 16:00 Lab ACNA R1306H ACNA TEST T5: W2K8I Practical
713A 10-Dec-13 2013/12 17:30 18:15 Class N1302L ACNA Test T6: ISA Theory
716 10-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab C1211I sem 2 TEST T4: Java Practical
747 10-Dec-13 2013/12 8:00 8:45 Lab Khóa 3 HV WAJS Theory (lần 1)
748 10-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV RDB Practical (lần 3)
749 10-Dec-13 2013/12 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV RDB Theory (lần 3)
718 11-Dec-13 2013/12 13:30 14:15 Class T1304I sem 1 TEST T4: HDJ&DWMX Theory
644A 11-Dec-13 2013/12 19:30 20:15 Lab C1207M sem 2 TEST T6: Database and security in Java Theory
738 11-Dec-13 2013/12 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
711 13-Dec-13 2013/12 17:30 18:15 Lab C1109L sem 3 TEST T9: Enterprise Application Development Theory
720 13-Dec-13 2013/12 19:30 21:30 Lab C1207M sem 2 TEST T7: Distributed Computing in Java Practical
719A 14-Dec-13 2013/12 13:30 16:00 Lab ACNA N1302L ACNA Test T7: ISA Practical
721 16-Dec-13 2013/12 17:30 18:15 Class N1305L ACNA TEST T4: W2K3I Theory
722 16-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab T1304I sem 1 TEST T5: HDJ & DW8 Practical
723 16-Dec-13 2013/12 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
717 17-Dec-13 2013/12 17:30 19:30 Lab C1109L sem 3 TEST T10: Enterprise Application Development Practical
724 17-Dec-13 2013/12 13:30 14:15 Lab C1204I sem 3 TEST T9: Enterprise Application Development Theory
750 17-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WCF Practical (lần 2)
751 17-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WCF Theory (lần 2)
752 17-Dec-13 2013/12 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV C Practical (lần 4)
753 17-Dec-13 2013/12 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV C Theory (lần 4)
725 18-Dec-13 2013/12 13:30 16:00 Lab ACNA N1305L ACNA TEST T5: W2K3I Practical
726 19-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab C1204I sem 3 TEST T10: Enterprise Application Development Practical
739 19-Dec-13 2013/12 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
768A 19-Dec-13 2013/12 13:30 14:15 Lab K3CDA01 HV XMJ Theory
769A 19-Dec-13 2013/12 15:30 16:15 Lab K3CDA02 HV XMJ Theory
740 20-Dec-13 2013/12 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
780 20-Dec-13 2013/12 13:00 15:00 Lab K3CDA02 HV XMJ Practical
781 20-Dec-13 2013/12 15:00 17:00 Lab K3CDA01 HV XMJ Practical
741 23-Dec-13 2013/12 15:45 16:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
754 24-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Practical (lần 4)
755 24-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Theory (lần 4)
756 24-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV Java Practical (lần 1)
757 24-Dec-13 2013/12 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV Java Theory (lần 1)
727 25-Dec-13 2013/12 17:30 18:15 Lab A1109L sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
729 25-Dec-13 2013/12 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
730 25-Dec-13 2013/12 19:30 20:15 Lab A1103M sem 4 TEST T3: WAJS Theory
742 26-Dec-13 2013/12 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
758 26-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab K4CDA01 HV DCJ Practical
759 26-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab K4CDA01 HV DCJ Theory
765A 27-Dec-13 2013/12 13:30 13:45 Lab K3CDA02 HV WCC Theory
766A 27-Dec-13 2013/12 15:30 15:45 Lab K3CDA01 HV WCC Theory
782 27-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WCF Practical (lần 2)
783 27-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WCF Theory (lần 2)
728 28-Dec-13 2013/12 17:30 19:30 Lab A1109L sem 3 TEST T8: Web Programming 2  Practical
731 28-Dec-13 2013/12 19:30 21:30 Lab A1103M sem 4 TEST T4: WAJS Practical
732 28-Dec-13 2013/12 13:30 14:30 Class T1304I sem 1 TEST E1: English Test
760 28-Dec-13 2013/12 Khóa 3 HNA Bảo vệ lại ĐA Sem 3 (lần 1)
743 31-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
761 31-Dec-13 2013/12 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Practical (lần cuối)
762 31-Dec-13 2013/12 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Theory (lần cuối)
763A 31-Dec-13 2013/12 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV HDJ Practical (lần cuối)
764A 31-Dec-13 2013/12 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV HDJ Theory (lần cuối)