Lịch thi học viên Tháng 12/2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
127 Nguyễn Chí Thanh 
580A 02/12 17:45 18:30 19NT C0810L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
612 02/12 18:30   19NT A1005Li- Retake   RDBMS Theory
659 02/12 08:00   HV C1002QG Sem 2 SSDO  Theory
660 02/12 09:00   HV C1003QH Sem 2 SSDO  Theory
661 02/12 10:00   HV C1001QG Sem 2 SSDO  Theory
626 03/12 07:30   HV HVKTQS – K1 Sem 2 ACS Theory (lần 4)
627 03/12 09:00   HV HVKTQS – K1 Sem 2 ACS   Practical (lần 4)
628 06/12 17:45 19:45 19NT C0810L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
655 06/12 19:45 20:30 19NT A0902M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
662 06/12 07:30   HV C1002QG Sem 2 SSDO Practical
663 06/12 10:00   HV C1003QH Sem 2 SSDO Practical
664 06/12 14:00   HV C1001QG Sem 2 SSDO Practical
629 09/12 18:30   19NT A1005Li- Retake   HDJ Theory
656 09/12 19:45 21:45 19NT A0902M Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
630 10/12 07:30   HV HVKTQS-K1 Sem 3 ASPN Theory
631 10/12 08:30   HV HVKTQS-K1 Sem 3 ASPN Practical
556A 10/12 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
657 10/12       C0909K Sem 3 eProject Evaluation
632 14/12 13:00   HV HVKTQS-K2 Sem 1 HDJ Theory
633 14/12 14:00   HV HVKTQS-K2 Sem 1 HDJ Practical
559A 14/12 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
634 15/12       Entry   Thi đầu vào
635 16/12 18:30   19NT A1005Li- Retake   C Theory
636 17/12 07:30   HV HVKTQS-K1 Sem 3 WF Theory
637 17/12 08:30   HV HVKTQS-K1 Sem 3 WF Practical
638A 19/12 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T1: Java & GAJ Theory
639 19/12 10:00 10:45 19NT C0912H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
640 19/12 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
641 20/12 15:45 17:45 19NT C1011K Sem 2 Test T2: Java & GAJ Practical
642 21/12 13:00   HV HVKTQS-K2 Sem 1 RDBMS Theory
643 21/12 14:00   HV HVKTQS-K2 Sem 1 RDBMS Practical
644 22/12 10:00 12:00 19NT C0912H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
645 22/12 19:45 21:45 19NT A1103M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
665 23/12 08:00   HV C0905QG Sem 4 EJB Theory
666 23/12 09:00   HV C0904QH Sem 4 EJB Theory
667 23/12 14:00   HV C0902QK Sem 4 EJB Theory
668 23/12 15:00   HV C0901QI & C0903QG Sem 4 EJB Theory
658 27/12 19:45 20:30 19NT A0902M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
669 27/12 07:30   HV C0905QG Sem 4 EJB  Practical
670 27/12 09:30   HV C0904QH Sem 4 EJB  Practical
671 27/12 13:30   HV C0902QK Sem 4 EJB  Practical
672 27/12 15:30   HV C0901QI & C0903QG Sem 4 EJB  Practical
646 28/12 13:00   HV HVKTQS-K2 Sem 2 Java Theory
647 28/12 14:00   HV HVKTQS-K2 Sem 2 Java Practical
648 28/12 19:45 20:30 127NCT C1004M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
649 30/12 08:00 08:45 127NCT T1109G Sem 1 Test T2: C Theory
650 30/12 15:00   HV HVKTQS-K1 Sem 3 AASP Theory
651 30/12 15:45   HV HVKTQS-K1 Sem 3 AASP Practical
652 31/12 08:00 10:00 127NCT T1109G Sem 1 Test T3: C Practical
653 31/12 10:00 10:45 19NT C0908M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
654 31/12 19:45 21:45 127NCT C1004M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
19 Nguyễn Trãi 
399 01/12 19:45 20:30 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T3: XML Theory
385B 02/12 17:45 18:30 Class 2 R1107L ACNA Test 4: W2K3I Theory
400 03/12 15:45 16:30 Lab 2 A0910K Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
401 03/12 9:30 11:30 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T1: Java Practical
387B 03/12 13:30 15:30 ACNA 1 R1107L ACNA Test 5: W2K3I Practical
402 05/12 17:45 18:30 Lab 1 A1005L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
403 05/12 15:45 17:45 Lab 2 A0910K Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
404 05/12 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
405 08/12 17:45 19:45 Lab 1 A1005L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
406 08/12 19:45 20:30 Class 3 N1106M ACNA Test T2: W2K3E Theory
407 10/12 13:00   Class 2 C1101L Sem 1 Project Evaluation
408 10/12 13:00   Class 2 T1102K Sem 1 Project Evaluation
409 10/12 13:30 15:30 Lab ACNA N1106M ACNA Test T3: W2K3E Practical
410 14/12 17:45 18:30 Class 3 N1101L ACNA Test T6: E2K3M Theory
411 16/12 07:30 08:40 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
412 16/12 13:30 15:30 Lab ACNA N1101L ACNA Test T7: E2K3M Practical
413 16/12 9:30 10:15 Class 3 N1102H ACNA Test T6: E2K3M Theory
419 16/12 17:45 18:30 Class 3 Retake ACNA ACNA Theory
414 19/12 7:30 10:00 Lab ACNA N1102H ACNA Test T7: E2K3M Practical
415 20/12 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
420 24/12 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
416 26/12 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
417 28/12 9:30 10:15 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T3: XML Theory
421 30/12 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
418 31/12 13:00   Class 2 A0911M Sem 2 Project Evaluation