Lịch thi học viên Tháng 12/2010

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
604 01/12 08:00 10:00 Lab A0909G Test T11: Advanced Programming in C# Practical
606 01/12 08:00   HV C0903QG Test T4: SQL Server Database Theory
607 01/12 09:00   HV C0904QH Test T4: SQL Server Database Theory
605 01/12 19:45 20:30 Lab A0909M Test T1: Java Theory
609 02/12 07:30   HV C0903QG Test T5: SQL Server Database Practical
611 02/12 08:00   HV C0905QG Test T4: SQL Server Database Theory
610 02/12 09:30   HV C0904QH Test T5: SQL Server Database Practical
608 02/12 17:45 19:45 Lab Retake Các môn thực hành Sem 1, Java
612 03/12 08:00 10:00 Lab A0910G Test T9: Programming in C# Practical
613 03/12 08:30   HV C0905QG Test T5: SQL Server Database Practical
656 04/12 08:00   Class Retake Project Evaluation
615 04/12 08:30   Class Entry Hướng dẫn thi đầu vào
616 04/12 19:45 21:45 Lab A0909M Test T2: Java Practical
614A 07/12 08:00 08:45 Class T1010G Test T2: C Theory
617A 07/12 08:30   Class Entry Entry Exam
619 07/12 13:30 14:30 Lab C0910I Test T6: Distributed Computing in Java Theory
618 07/12 17:45 19:45 Lab Retake Các môn thực hành SQL, .Net
620 07/12 17:45 18:30 Lab C0801L Test T4: EJB Theory
621 08/12 08:00 10:00 Lab T1010G Test T3: C Practical
622 08/12 14:00   Lab Retake Các môn lý thuyết ACCP i7.1
660 09/12 14:00     FC's Giảng thử
623 10/12 10:00 10:45 Lab C0912H Test T4: SQL Server Database Theory
624 10/12 13:30 15:30 Lab C0910I Test T7: Distributed Computing in Java Practical
657 10/12 14:30   HV HVKTQS Java & GAJ Theory
658 10/12 15:30   HV HVKTQS Java & GAJ Theory
625 10/12 17:45 19:45 Lab C0801L Test T5: EJB Practical
626 11/12 08:00 12:00 Class T1003H Project Evaluation
659 11/12 09:30   HV HVKTQS Java & GAJ Practical
627 11/12 10:00 12:00 Lab C0912H Test T5: SQL Server Database Practical
558 13/12 17:45 18:30 Lab A0803L Test T4: EJB Theory
628A 14/12 13:30 14:15 Class T1008I Test T4: HDJ & DWMX Theory
629 14/12 17:45 19:45 Lab Retake Các môn thực hành Sem 1, Java
630 14/12 17:45 18:30 Lab C0810L Test T1: Windows Forms with C# Theory
631 15/12 08:00 09:00 Lab C0906G Test T6: Distributed Computing in Java Theory
632 15/12       A0809H eProject Evaluation
633 16/12 10:00 10:45 Lab C0810H Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
634 16/12 13:30 15:30 Lab T1008I Test T5: HDJ & DW8 Practical
565 16/12 17:45 19:45 Lab A0803L Test T5: EJB Practical
635 17/12 10:00 10:45 Lab C0912H Test T1: Java Theory
637 17/12 17:45 19:45 Lab C0810L Test T2: Windows Forms with C# Practical
638 18/12 08:00 10:00 Lab C0906G Test T7: Distributed Computing in Java Practical
639 18/12 08:00   Class C0909K eProject Evaluation
640 18/12 10:00 12:00 Lab C0912H Test T2: Java Practical
641 20/12 10:00 12:00 Lab C0810H Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
642 20/12 19:45 20:30 Lab C0811M Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
643 21/12 14:00   Lab Retake Các môn lý thuyết ACCP i7.1
636A 21/12 17:45 18:30 Lab A0810L Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
645 22/12 17:45 19:45 Lab Retake Các môn thực hành SQL, .Net
646 23/12 08:30   Class Entry Hướng dẫn thi đầu vào
647 23/12 13:30 14:15 Class T1008I Test E1: English
648 23/12 19:45 21:45 Lab C0811M Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
644A 24/12 17:45 19:45 Lab A0810L Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
654 25/12 08:00     HVKTQS Project Evaluation
650 25/12 08:30   Class Entry Entry Exam
651 25/12     Great Hall C1004M Project Evaluation
649A 28/12 08:00 08:45 Lab A0910G Test T10: Advanced Programming in C# Theory
653 31/12 08:00 08:45 Class T1008G Test T4: HDJ & DWMX Theory
655 31/12       C0904I eProject Evaluation
19 Nguyễn Trãi 
321 B 01/12 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
335 01/12 10:00 10:45 Lab 3 C0909H Test T8: Programming C# Theory
336 01/12 17:45 18:30 Class 3 N1006L Test T4: W2K3I Theory
320B 02/12 13:30   Lab ACNA N1005M Test T7: E2K3M Practical
328 A 02/12 07:30 10:00 ACNA 2 N1007H Test T5: W2K3I Practical
337 02/12 08:00 08:45 Class 3 N1007G Test T2: W2K3E Theory
338 03/12 13:30 15:30 Lab ACNA N1006L Test T5: W2K3I Practical
339 04/12 10:00 12:00 Lab 3 C0909H Test T9: Programming in C# Practical
340 04/12 07:30 10:00 Lab ACNA N1007G Test T3: W2K3E Practical
342A 07/12 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Test T4: SQL server Database Theory
341A 07/12 17:45 18:30 Lab3 A1005L Test T2: C Theory
322A 09/12 08:00 09:30 Class 1 T1006G Test E1: English Test
343 09/12 17:45 19:45 Lab3 A1005L Test T3: C Practical
344 09/12 17:45 19:45 Lab 3 C0912L Test T5: SQL server Database Practical
348 13/12 08:30 10:30 Class 1 Entry Hướng dẫn thi đầu vào
349 13/12 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Test T1: CF Theory
345B 15/12 19:45 20:30 Class 3 N1008M Test T2: W2K3E Theory
350 15/12 08:30 11:30 Class 1 Entry Entry Exam
352 16/12 17:45 19:45 Lab 1 Retake Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
351A 17/12 08:00 08:45 Class 3 T1006G Test T6: RDBMS Theory
347B 17/12 13:30 15:30 Lab ACNA N1008M Test T3: W2K3E Practical
353 A 18/12 15:45 16:30 Class 3 N1005K Test T8: ISA Theory
346A 18/12 13:30 15:30 Lab ACNA Retake ACNA Practical
354 18/12 08:00 10:00 Lab 3 T1006G Test T7: RDBMS Practical
355 18/12 15:45 16:30 Lab 1 Retake Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1
378 18/12 10:00 11:00 Class 1 A1009H Test E1: English Test
379A 20/12 15:45 16:30 Class 3 N1011K Test T1: CIT Theory
357 20/12 15:45 17:45 Lab 1 Retake Java &.Net (ACCPi 7.1)
356 A 21/12 13:30   Lab ACNA N1005K Test T9: ISA Practical
361A 22/12 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Test T10: Advanced Programming in C# Theory
379A 23/12 17:45 18:30 Class3 N1010L Test T1: CIT Theory
368A 23/12 13:30 15:30 Lab 1 C0911I Test T11: Advanced Programming in C# Practical
358A 24/12 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Test T6: DCJ Theory
359A 24/12 19:45 20:30 Lab 3 C0905M Test T6: DCJ Theory
364 24/12 08:00 08:45 Lab 1 A1005G Test T4: HDJ & DWMX Theory
360A 25/12 19:45 20:30 Lab1 C1007M Test T6: RDBMS Theory
365 25/12 19:45 20:30 Class 3 N1005M Test T8: ISA Theory
367 25/12 13:00   Class 1 A0911M Project Evaluation
369 25/12 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
371 27/12 19:45 21:45 Lab1 C1007M Test T7: RDBMS Practical
366A 28/12 10:00 10:45 Lab 3 C0909H Test T10: Advanced Programming in C# Theory
362A 28/12 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Test T7: DCJ Practical
363A 28/12 19:45 21:45 Lab 3 C0905M Test T7: DCJ Practical
373 28/12 13:30   Lab ACNA N1005M Test T9: ISA Practical
374 28/12 08:00 10:00 Lab 1 A1005G Test T5: HDJ & DWMX Practical
375 29/12 10:00 12:00 Lab 3 C0909H Test T11: Advanced Programming in C# Practical
376 30/12 17:45 19:45 Lab 1 Retake Practical ghép ACCP 2003&2005