Lịch thi học viên Tháng 1/2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh 
1 03/01 14:00   Lab Retake    Các môn lý thuyết ACCP i7.1
58 03/01     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
2 05/01 08:00 10:00 Lab T1008G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
59 05/01     Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
3 06/01 10:00 10:45 Class T1009H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
5 07/01 10:00 10:45 Lab A0811H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
6 07/01 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
7 07/01     HV HVKTQS Sem 2 Java & GAJ Theory
8 07/01     HV HVKTQS Sem 2 Java & GAJ Theory
11 08/01 08:00   Great Hall A0809H Sem 3 eProject Evaluation
4A 08/01 10:00 12:00 Lab T1009H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
10 08/01 13:30   Great Hall C0904I Sem 2 eProject Evaluation
9 08/01 17:45 19:45 Lab Retake    Các môn thực hành Sem 1, Java
12 08/01     HV HVKTQS Sem 2 Java & GAJ Practical
14 10/01 17:45 19:45 Lab Retake    Các môn thực hành SQL, .Net
15 11/01 10:00 12:00 Lab A0811H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
16 11/01 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
17 12/01 13:30 14:15 Class T1008I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
19 13/01 17:45 18:30 Lab C0801L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
20 14/01 14:00   Lab Retake    Các môn lý thuyết ACCP i7.1
21 14/01 17:45 19:45 Lab C0801L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
62 15/01 08:00     HVKTQS Sem 1 Project Evaluation
63 15/01 08:00     HVKTQS Sem 1 Project Evaluation
23 15/01 13:30 15:30 Lab T1008I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
18A 15/01 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
26 17/01 14:00   HV C0901QI Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
27 17/01 15:15   HV C0902QK Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
29 18/01 17:45 19:45 Lab Retake    Các môn thực hành Sem 1, Java
22A 19/01 08:00 09:00 Lab A0909G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
34 19/01 08:00   HV C1001QG Sem 1 Test T1: CF Theory
35 19/01 09:00   HV C1002QG Sem 1 Test T1: CF Theory
36 19/01 10:00   HV C1003QH Sem 1 Test T1: CF Theory
32 19/01 13:15   HV C0901QI Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
33 19/01 15:30   HV C0902QK Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
24A 19/01 17:45 19:45 Lab C1008L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
56 19/01 17:45 18:30 Lab C0808L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
38 20/01 08:30   HV C0903QG Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
39 20/01 09:45   HV C0904QH Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
40 21/01 09:30   HV C0905QG Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
30A 22/01 08:00 10:00 Lab A0909G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
41 22/01 17:45 19:45 Lab Retake    Các môn thực hành SQL, .Net
57 22/01 17:45 19:45 Lab C0808L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
25B 22/01 19:45 20:30 Lab A0909M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
65 22/01       C0910I Sem 2 eProject Evaluation
43 24/01 07:30   HV C0903QG Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
44 24/01 09:30   HV C0904QH Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
60 24/01     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
48A 25/01 10:00 10:45 Lab C0912H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
45 25/01 17:45 18:30 Lab A0810L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
61 25/01     Great Hall Entry   Tuyển sinh đầu vào
28B 26/01 08:00   Great Hall T1005I Sem 1 Project Evaluation
46 26/01 08:30   HV C0905QG Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
51A 26/01 10:00 12:00 Lab C0912H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
54B 26/01 10:00 10:45 Class T1009H Sem 1 Test E1: English
49A 26/01 17:45 19:45 Lab A0810L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
31B 26/01 19:45 21:45 Lab A0909M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
19 Nguyễn Trãi 
372A 03/01 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T1: Java Theory
1 03/01 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 2 Test T3: XML Theory
2 03/01 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T1: Java Theory
365B 04/01 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T8: ISA Theory
377A 04/01 17:45 19:45 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T2: Java Practical
3 05/01 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
373B 06/01 13:30   Lab ACNA N1005M ACNA Test T9: ISA Practical
4 06/01 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 1 Test T1: CF Theory
5 06/01 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T2: Java Practical
30 07/01 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T1: Java Theory
370A 08/01 13:00   Class 1 A0808M Sem 3 Project Evaluation
6 08/01 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
7 10/01 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T6: DCJ Theory
35 10/01 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T10: Linux Theory
8 12/01 13:30 15:30 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T7: DCJ Practical
9 12/01 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
36 12/01 08:00 10:30 Lab ACNA N0910M ACNA Test T11: Linux Practical
28 13/01 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
10 14/01 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1
11 15/01 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
29 15/01 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
12 18/01 10:00 10:45 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
13 19/01 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
14 20/01 15:45 16:30 Class 2 T1009K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
15 20/01 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
31 20/01 10:00 10:45 Class 3  N1007H ACNA Test T6: E2K3M Theory
16 21/01 10:00 12:00 Lab 1 C0805H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
32 21/01 17:45 18:30 Class 3 N1006L ACNA Test T6: E2K3M Theory
18 22/01 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
19 22/01 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
33 22/01 08:00 10:30 Lab ACNA N1007H ACNA Test T7: E2K3M Practical
34 24/01 13:30 16:00 Lab ACNA N1006L ACNA Test T7: E2K3M Practical
17A 25/01 08:00 08:45 Class 3 N1007G ACNA Test T4: W2K3I Theory
20 25/01 08:00 08:45 Lab 1 A1005G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
21A 27/01 07:30 10:00 Lab ACNA N1007G ACNA Test T5: W2K3I Practical
22 27/01 15:45 17:15 Lab 1 T1009K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
23 27/01 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T2: C Theory
24 28/01 08:00 10:00 Lab 1 A1005G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
25 29/01 15:45 17:15 Class 2 T1009K Sem 1 Test E1: English Test
26 29/01 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005
27 31/01 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 1 Test T3: C Practical