Lịch thi học viên tháng 11/2012

Exam codeDateStart
Time
LocationLớpKỳ họcKỳ thi
3673-Nov-2012ClassA1109LProject Evaluation
3685-Nov-201214:00HVK3CDA01JAV&GAJ Theory
3695-Nov-201215:00HVK3CDA02JAV&GAJ Theory
3706-Nov-201214:00HVK3CDA02JAV&GAJ Practical
3716-Nov-201216:00HVK3CDA01JAV&GAJ Practical
3735-Nov-20128:30ClassEntryThi đầu vào
3787-Nov-201219:45C1207Msem 1TEST T1: Win 7
3798-Nov-201217:45LabC1203LSem 1Test T6: DDSQL Theory
3829-Nov-201215:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1ACS Theory (lần 5)
38310-Nov-201219:45LabC1010Msem 3Test T3: ASP.NET Theory
38512-Nov-201217:45LabC1203LSem 1Test T7: DDSQL Practical
38817-Nov-20129:30LabA1009Hsem 3Test T3: ASP.NET Theory
38914-Nov-201219:45LabC1010Msem 3Test T4: ASP.NET Practical
39014-Nov-201208:00HVK2CDA01PWSN&AFSS Theory
3919-Nov-201213:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1ACS Practical (lần 5)
39214-Nov-201209:00HVK2CDA02PWSN&AFSS Theory
39314-Nov-201210:00HVK2CDA03PWSN&AFSS Theory
39415-Nov-201208:00HVK2CDA03PWSN&AFSSPractical
39515-Nov-201210:00HVK2CDA01PWSN&AFSSPractical
39615-Nov-201214:00HVK2CDA02PWSN&AFSSPractical
39715-Nov-201213:30Lab 1T1204ISem 1TEST T6: DDSQL Theory
39816-Nov-201208:00HVKhóa 3XML Theory (lần 2)
39922-Nov-201213:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1WF Practical (lần 5)
40022-Nov-201215:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1WF Theory (lần 5)
40124-Nov-2012HVK1 học lại và K2Bảo vệ lại ĐA sem 1,2,3,4
40215-Nov-20128:30Class2EntryThi đầu vào
40329-Nov-201208:00HVKhóa 3ACCPHDJ&DW Practical (lần 3)
40429-Nov-201210:00HVKhóa 3ACCPHDJ&DW Theory (lần 3)
40529-Nov-201213:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1ACCPASPN Practical (lần 4)
40629-Nov-201215:30HVKHÓA 2 + KHÓA 1ACCPASPN Theory (lần 4)
40727-Nov-2012C1109GACCPTEST T8: Programming in C# Theory
40829-Nov-2012C1109GACCPTEST T9: Programming in C# Practical
40919-Nov-20129:30Lab 1A1009Hsem 3Test T4: ASP.NET Practical
41117-Nov-201219:45Lab 1C1004Msem 3Test T7: Programming Web services in .Net Theory
41224-Nov-2012Class 1C0908Msem 4Project Evaluation
41321-Nov-201219:45Lab 1C1004Msem 3Test T8: Programming Web Services in .Net Practical
41421-Nov-2012C1010Gsem 4TEST T1: WPSJ Theory
42024-Nov-2012C1010Gsem 4TEST T2: WPSJ Practical
42226-Nov-20128:30Class2EntryThi đầu vào
42527-Nov-20129:30Lab 1T1208Hsem 1Test T3: EPC Practical
42627-Nov-2012C1109LACCPTEST T2: Java Theory
4293-Nov-201219:45ClassN1112MACNATest T8: Linux Theory
4295-Nov-201213:30LabRetakeACCPCác môn thực hành C, HDJ
4306-Nov-201208:30Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
4319-Nov-201213:30LabRetakeACCPLý thuyết HNA, ACNA Theory
43212-Nov-201213:30LabRetakeACCPCác môn thực hành Java
43315-Nov-201215:45LabRetakeACCPCác môn thực hành SQL
43419-Nov-201213:30LabRetakeACCPCác môn thực hành .Net
43520-Nov-201208:00LabRetakeACCPLý thuyết India i7.1
43622-Nov-201217:45LabRetakeACCPJava &.Net Practical
43727-Nov-201215:45LabRetakeACCPCác môn thực hành C, HDJ, SQL
43826-Nov-201213:30LabRetakeACCPLý thuyết HNA, ACNA Theory
43928-Nov-201208:30Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
44030-Nov-201208:00LabRetakeACCPLý thuyết India i7.1
44110-Nov-2012HVK3CDA02 + K3CDA01Project Evaluation sem 1
326A1-Nov-201217:45LabC1101LSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
330A3-Nov-201217:45LabC1101LSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
342A3-Nov-201213:00Class 1A0909Msem 4eProject sem 4
349B21-Nov-201213:30Class 2T1204Isem 1TEST E1: English Test
380A7-Nov-201207:30LabC1109Gsem 2Test T5: Distributed Computing in Java Theory
387A12-Nov-201207:30LabC1109Gsem 2Test T6: Database and Security in Java Theory
387A17-Nov-201213:30Class 2T1204ISem 1Test T7: DDSQL Practical
399A14-Nov-201207:30Lab 1C1109Gsem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
410A24-Nov-2012T1112HProject Evaluation
416A22-Nov-201219:45A0911Msem 4TEST T1: WPSJ Theory
417A26-Nov-20129:30Class 1T1208Hsem 1Test T2: EPC Theory
418A24-Nov-201219:45A0911Msem 4TEST T2: WPSJ Practical
423A28-Nov-201215:45ACNAR1208KACNATest T2: W2K3E Theory
427A6-Nov-201213:30Lab ACNAN1112MACNATest T9: Linux Practical
428A29-Nov-201213:30R1208KACNATest T3: W2K3E Practical
19-Nov-2012Class 1C0908Msem 4eProject sem 4 (deadline)
44230-Nov-201219:45Lab ACNAN1112MACNATest T10: E2K3M Theory
44328-Nov-201208:30Lab ACNAR1207LACNATest T6: ISA Theory
44430-Nov-201208:30Lab ACNAR1207LACNATest T7: ISA Practical