• Post category:Lịch thi
Exam code Date Start
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
367 3-Nov-2012 Class A1109L Project Evaluation
368 5-Nov-2012 14:00 HV K3CDA01 JAV&GAJ Theory
369 5-Nov-2012 15:00 HV K3CDA02 JAV&GAJ Theory
370 6-Nov-2012 14:00 HV K3CDA02 JAV&GAJ Practical
371 6-Nov-2012 16:00 HV K3CDA01 JAV&GAJ Practical
373 5-Nov-2012 8:30 Class Entry Thi đầu vào
378 7-Nov-2012 19:45 C1207M sem 1 TEST T1: Win 7
379 8-Nov-2012 17:45 Lab C1203L Sem 1 Test T6: DDSQL Theory
382 9-Nov-2012 15:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 ACS Theory (lần 5)
383 10-Nov-2012 19:45 Lab C1010M sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
385 12-Nov-2012 17:45 Lab C1203L Sem 1 Test T7: DDSQL Practical
388 17-Nov-2012 9:30 Lab A1009H sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
389 14-Nov-2012 19:45 Lab C1010M sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
390 14-Nov-2012 08:00 HV K2CDA01 PWSN&AFSS Theory
391 9-Nov-2012 13:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 ACS Practical (lần 5)
392 14-Nov-2012 09:00 HV K2CDA02 PWSN&AFSS Theory
393 14-Nov-2012 10:00 HV K2CDA03 PWSN&AFSS Theory
394 15-Nov-2012 08:00 HV K2CDA03 PWSN&AFSSPractical
395 15-Nov-2012 10:00 HV K2CDA01 PWSN&AFSSPractical
396 15-Nov-2012 14:00 HV K2CDA02 PWSN&AFSSPractical
397 15-Nov-2012 13:30 Lab 1 T1204I Sem 1 TEST T6: DDSQL Theory
398 16-Nov-2012 08:00 HV Khóa 3 XML Theory (lần 2)
399 22-Nov-2012 13:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 WF Practical (lần 5)
400 22-Nov-2012 15:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 WF Theory (lần 5)
401 24-Nov-2012 HV K1 học lại và K2 Bảo vệ lại ĐA sem 1,2,3,4
402 15-Nov-2012 8:30 Class2 Entry Thi đầu vào
403 29-Nov-2012 08:00 HV Khóa 3 ACCP HDJ&DW Practical (lần 3)
404 29-Nov-2012 10:00 HV Khóa 3 ACCP HDJ&DW Theory (lần 3)
405 29-Nov-2012 13:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 ACCP ASPN Practical (lần 4)
406 29-Nov-2012 15:30 HV KHÓA 2 + KHÓA 1 ACCP ASPN Theory (lần 4)
407 27-Nov-2012 C1109G ACCP TEST T8: Programming in C# Theory
408 29-Nov-2012 C1109G ACCP TEST T9: Programming in C# Practical
409 19-Nov-2012 9:30 Lab 1 A1009H sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
411 17-Nov-2012 19:45 Lab 1 C1004M sem 3 Test T7: Programming Web services in .Net Theory
412 24-Nov-2012 Class 1 C0908M sem 4 Project Evaluation
413 21-Nov-2012 19:45 Lab 1 C1004M sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net Practical
414 21-Nov-2012 C1010G sem 4 TEST T1: WPSJ Theory
420 24-Nov-2012 C1010G sem 4 TEST T2: WPSJ Practical
422 26-Nov-2012 8:30 Class2 Entry Thi đầu vào
425 27-Nov-2012 9:30 Lab 1 T1208H sem 1 Test T3: EPC Practical
426 27-Nov-2012 C1109L ACCP TEST T2: Java Theory
429 3-Nov-2012 19:45 Class N1112M ACNA Test T8: Linux Theory
429 5-Nov-2012 13:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
430 6-Nov-2012 08:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
431 9-Nov-2012 13:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
432 12-Nov-2012 13:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành Java
433 15-Nov-2012 15:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành SQL
434 19-Nov-2012 13:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành .Net
435 20-Nov-2012 08:00 Lab Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
436 22-Nov-2012 17:45 Lab Retake ACCP Java &.Net Practical
437 27-Nov-2012 15:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
438 26-Nov-2012 13:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
439 28-Nov-2012 08:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
440 30-Nov-2012 08:00 Lab Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
441 10-Nov-2012 HV K3CDA02 + K3CDA01 Project Evaluation sem 1
326A 1-Nov-2012 17:45 Lab C1101L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
330A 3-Nov-2012 17:45 Lab C1101L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
342A 3-Nov-2012 13:00 Class 1 A0909M sem 4 eProject sem 4
349B 21-Nov-2012 13:30 Class 2 T1204I sem 1 TEST E1: English Test
380A 7-Nov-2012 07:30 Lab C1109G sem 2 Test T5: Distributed Computing in Java Theory
387A 12-Nov-2012 07:30 Lab C1109G sem 2 Test T6: Database and Security in Java Theory
387A 17-Nov-2012 13:30 Class 2 T1204I Sem 1 Test T7: DDSQL Practical
399A 14-Nov-2012 07:30 Lab 1 C1109G sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
410A 24-Nov-2012 T1112H Project Evaluation
416A 22-Nov-2012 19:45 A0911M sem 4 TEST T1: WPSJ Theory
417A 26-Nov-2012 9:30 Class 1 T1208H sem 1 Test T2: EPC Theory
418A 24-Nov-2012 19:45 A0911M sem 4 TEST T2: WPSJ Practical
423A 28-Nov-2012 15:45 ACNA R1208K ACNA Test T2: W2K3E Theory
427A 6-Nov-2012 13:30 Lab ACNA N1112M ACNA Test T9: Linux Practical
428A 29-Nov-2012 13:30 R1208K ACNA Test T3: W2K3E Practical
19-Nov-2012 Class 1 C0908M sem 4 eProject sem 4 (deadline)
442 30-Nov-2012 19:45 Lab ACNA N1112M ACNA Test T10: E2K3M Theory
443 28-Nov-2012 08:30 Lab ACNA R1207L ACNA Test T6: ISA Theory
444 30-Nov-2012 08:30 Lab ACNA R1207L ACNA Test T7: ISA Practical