Lịch thi học viên Tháng 11/2011

Mã kỳ thi  Ngày Bắt đầu  Kết thúc  Địa điểm  Lớp Kỳ học Kỳ thi
19 Nguyễn Trãi 
372 01/11 19:45 20:30 Lab 1 C1106M Sem 1 Test T2: C Theory
356 01/11 17:45 18:30 Class 3 R1107L ACNA Test T2: W2K3E Theory
373 02/11 15:45 17:45 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
371A 03/11 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 3 Test T3: ASP.Net Theory
374 03/11 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Sem 2 TEST T4: SQL Server Database Theory
358A 03/11 13:30 16:00 ACNA2 R1107L ACNA Test T3: W2K3E Practical
375 04/11 19:45 21:45 Lab 1 C1106M Sem 1 Test T3: C Practical
391 05/11 8:30 10:50 Class2 Entry   Thi đầu vào
396 05/11 14:00 16:10 Class2 Entry   Thi đầu vào
366B 07/11 07:30 8:15 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
376 07/11 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 3 Test T4: ASP.Net Practical
377 07/11 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
393 07/11 13:30 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
370B 08/11 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
378 10/11 17:45 18:30 Lab1 A1005L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
379 14/11 17:45 19:45 Lab 1 A1005L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
566 15/11 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào(chuyển 127 sang)
380 16/11 17:45 18:30 Class 2 N1101L ACNA Test 8: ISA Theory
381 18/11 13:30 15:30 ACNA 1 N1101L ACNA Test 9: ISA Practical
383 21/11 9:30 10:15 Class 2 N1102H ACNA Test 1: Linux Theory
394 22/11 15:45   Class 3 Retake ACNA ACNA Theory
384 23/11 9:30 11:30 ACNA 1 N1102H ACNA Test 2: Linux Practical
386 24/11 19:45 20:30 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T6: DCJ Theory
392 25/11 8:30 10:50 Class2 Entry   Thi đầu vào
391 26/11 8:30   Class 1 A0905M Sem 3 Project Evaluation
385A 28/11 17:45 18:30 Class 2 R1107L ACNA Test 4: W2K3I Theory
389 28/11 19:45 21:45 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T7: DCJ Practical
387A 29/11 13:30 15:30 ACNA 1 R1107L ACNA Test 5: W2K3I Practical
395 29/11 13:30 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
388A 30/11 9:30 10:15 Lab 1 A1009H Sem 2 Test 1: Java Theory
127 Nguyễn Chí Thanh 
516B 01/11 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
520A 01/11 17:45 19:45 19NT C0810L Sem 4 Test T5: EJB Practical
518A 02/11 09:30 10:15 19NT C1009H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
519B 04/11 07:30 09:30 19NT C1008G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
594 04/11 08:00   HV C0905QG Sem 4 WAJS Theory
595 04/11 09:15   HV C0904QH Sem 4 WAJS Theory
596 04/11 14:00   HV C0901QI & C0903QG Sem 4 WAJS Theory
597 04/11 15:15   HV C0902QK Sem 4 WAJS Theory
581 05/11 07:30   HV HVKTQS – K1 Sem 2 PCS Theory (lần 4)
582 05/11 09:00   HV HVKTQS – K1 Sem 2 PCS Practical (lần 4 )
521A 05/11 09:30 11:30 19NT C1009H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
583 05/11 13:30   HV HVKTQS – K2 Sem 1 HDJTheory (lần 3)
584 05/11 15:00   HV HVKTQS – K2 Sem 1 HDJ Practical  (lần 3)
598 08/11 15:45   19NT Retake   Các môn thực hành C, HDJ
558 09/11 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
560 10/11 07:30 08:15 19NT A0909G Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
599 10/11 13:30   19NT Retake   Lý thuyết India i7.1 (C, HDJ)
522C 10/11 15:45 16:30 19NT T1106K Sem 1 Test T2: C Theory
561 11/11 07:30 08:15 19NT A0910G Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
600 11/11 15:45   19NT Retake   Các môn thực hành Java
601 11/11 18:30   19NT A1005Li- Retake   XML Theory
511B 11/11 19:45 20:30 19NT C1004M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
562 12/11 07:30 09:30 19NT C1008G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
602 12/11 07:30 08:15 127NCT T1109G Sem 1 Test T1: CF Theory
585 12/11 08:00   HV HVKTQS – K1 Sem 2 XML ( lần 4)
616 12/11 08:00   19NT C0906G Sem 3 eProject Evaluation
586 12/11 13:30   HV HVKTQS – K2 Sem 1 C Theory (lần 5)
587 12/11 15:00   HV HVKTQS – K2 Sem 1 C  Practical (lần 5)
557A 12/11 15:45 17:45 19NT T1106K Sem 1 Test T3: C Practical
563 14/11 07:30 09:30 19NT A0909G Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
603 14/11 13:30   19NT Retake   Các môn thực hành .Net
564 15/11 07:30 09:30 19NT A0910G Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
604 15/11 15:45   19NT Retake   Lý thuyết HNA
566 15/11       Entry   Thi đầu vào
567 16/11 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
568 16/11 09:30 10:15 19NT C0908M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
605 16/11 17:45   19NT Retake   Các môn thực hành SQL
515C 16/11 19:45 21:45 19NT C1004M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
606 17/11 13:30   19NT Retake   Các môn thực hành C, HDJ
565A 18/11 09:30 10:15 19NT A0811H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
607 18/11 15:45   19NT Retake   Các môn thực hành Java
588 19/11 07:30   HV HVKTQS – K1 Sem 2 DCJ &DBSJ Theory (lần 4)
589 19/11 09:00   HV HVKTQS – K1 Sem 2 DCJ &DBSJ Practical  (lần 4)
590 19/11 13:30   HV HVKTQS – K2 Sem 1 RDBMS Theory (lần 2)
591 19/11 15:00   HV HVKTQS – K2 Sem 1 RDBMS Practical  (lần 2)
608A 21/11 18:30   19NT A1005Li- Retake   SSDO Theory
569A 22/11 09:30 11:30 19NT A0811H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
614 22/11 13:30   19NT Retake   Lý thuyết India i7.1 (XML, PCS, ACS)
570A 22/11 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T3: XML Theory
609 23/11 17:45   19NT Retake   Các môn thực hành .Net
571A 24/11 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
572A 24/11 09:30 11:30 19NT C0908M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
574A 24/11 09:30 10:15 19NT C0912H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
610 24/11 13:30   19NT Retake   Lý thuyết India i7.1 (RDBMS, SSDO)
577A 25/11 09:30 11:30 19NT C0912H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
611 25/11 15:45   19NT Retake   Các môn thực hành SQL
612 25/11 18:30   19NT A1005Li- Retake   RDBMS Theory
576A 26/11 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
592 26/11 13:30   HV HVKTQS – K2 Sem 2 JAVA Theory (lần 1)
593 26/11 15:00   HV HVKTQS – K2 Sem 2 JAVA Practical (lần 1)
573A 26/11 17:45 18:30 19NT C1008L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
578 26/11       C1008I   eProject Evaluation
617 26/11       HVKTQS   Project Evaluation
579 28/11 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
613 28/11 13:30   19NT Retake   Lý thuyết HNA
615 29/11 13:30   19NT Retake   Lý thuyết India i10 (C, HDJ)
575A 30/11 17:45 19:45 19NT C1008L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical