Lịch thi học viên Tháng 11/2010

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
537 01/11 09:00   HV C0905QG Sem 2 Test T1: Java Theory
538 01/11 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
539 02/11 07:30   HV C0903QG Sem 2 Test T2: Java Practical
541 02/11 09:45   HV C0904QH Sem 2 Test T2: Java Practical
542 03/11 07:30 08:15 Lab A0909G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
528A 03/11 07:30 08:15 Class T1008G Sem 1 Test T2: C Theory
543 03/11 07:30 08:15 Lab C0906G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
540A 03/11 08:30   HV C0905QG Sem 2 Test T2: Java Practical
544 03/11 08:30   Class Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
545 03/11 15:45 17:45 Lab C0909K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
546 04/11 09:30 10:15 Class T1009H Sem 1 Test T2: C Theory
529A 05/11 07:30 09:30 Lab T1008G Sem 1 Test T3: C Practical
547 05/11 08:30   Class Entry   Entry Exam
548 05/11 09:30 11:30 Lab T1009H Sem 1 Test T3: C Practical
547 05/11 17:30   Class Entry   Entry Exam
550 06/11 07:30 09:30 Lab A0909G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
551 06/11 07:30 09:30 Lab C0906G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
552 06/11     HV HVKTQS   C Practical
597 06/11       Retake   Project Evaluation
553 08/11 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
554 09/11 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
549 09/11 17:45 18:30 Lab C0801L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
555 10/11 10:00 10:45 Lab C0912H Sem 2 Test T3: XML Theory
512C 11/11 14:00 14:45 Class T1005I Sem 1 Test E1: English
556 11/11 17:45 18:30 Lab A0803L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
559 12/11 10:00 10:45 Lab A0811H Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
571 12/11 14:00 14:45 Lab C0904I Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
561 12/11 15:45 16:30 Lab C0909K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
599 13/11 07:30   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical
600 13/11 09:45   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical
575 13/11 13:30 15:30 Lab C0904I Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
601 13/11 14:00   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical
563 13/11 15:45 17:45 Lab C0909K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
564 13/11 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 1 Test T2: C Theory
557A 15/11 10:00 10:45 Lab C0810H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
567 16/11 10:00 12:00 Lab A0811H Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
568 16/11 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
569 17/11 14:00 14:45 Class T1005I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
570 17/11 17:45 19:45 Lab C1008L Sem 1 Test T3: C Practical
566A 18/11 10:00 12:00 Lab C0810H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
560 18/11 14:00 14:45 Lab C0904I Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
598 19/11 13:30     HVKTQS Sem 1 Project Evaluation
602 19/11 15:45 17:45 Lab T1008I – Retake   C Practical
572 19/11 17:45 18:30 Lab A0810L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
573 20/11 10:00 10:45 Lab A0809H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
562 20/11 13:30 15:30 Lab C0904I Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
574 20/11 13:30 15:30 Lab T1005I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
579 22/11 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
580 23/11 08:30   Class Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
581 23/11 17:45 19:45 Lab A0810L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
582 23/11 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
583 24/11 10:00 12:00 Lab A0809H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
584 24/11 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
585 25/11 08:30   Class Entry   Entry Exam
586 25/11 19:45 21:45 Lab C0811M Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
588 26/11 14:00   HV C0901QI Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
589 26/11 15:00   HV C0902QK Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
587 26/11 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T1: Java Theory
576A & 578A 27/11 08:00   Class A0902M + C0811G   eProject Evaluation
590 27/11 08:00 08:45 Lab A0909G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
591 27/11 08:00   Class A0805L Sem 3 eProject Evaluation
592 27/11 13:00   Class C0808L Sem 3 eProject Evaluation
577A 27/11 13:30   Class C0903L Sem 2 eProject Evaluation
603 27/11 13:30   Class Retake Sem 1 Project Evaluation
593 29/11 13:15   HV C0901QI Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
594 29/11 15:15   HV C0902QK Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
595 30/11 08:00 08:45 Lab A0910G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
596 30/11 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T2: Java Practical
19 Nguyễn Trãi 
286A 03/11 07:30 08:15 Lab 1 A1005G Sem 1 Test T2: C Theory
299 05/11 17:45 18:30 Lab 1 A0905L sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
300 05/11 19:45 20:30 Lab 3 C0905M sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
301 05/11 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T3: XML Theory
302 06/11 13:30 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
304 09/11 19:45 21:45 Lab 3 C0905M sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
332 09/11 08:00 08:45 Class 3 N0912G ACNA Test 1: Linux Theory
333 12/11 07:30 10:00 Lab ACNA N0912G ACNA Test 2: Linux Practical
303A 13/11 17:45 19:45 Lab 1 A0905L sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
305 13/11 08:00 08:45 Class 3 T1006G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
306 13/11 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
334 15/11 08:30 10:30 Class 1 Entry   Entry Exam
307 15/11 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
309 16/11 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
310 17/11 08:00 10:00 Lab 3 T1006G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
311 17/11 15:45 16:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1
312 18/11 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T3: XML Theory
308A 19/11 15:45 16:30 Class 2 T1009K Sem 1 Test T2: C Theory
314 19/11 15:45 16:30 Class 3 N1005K ACNA Test T6: E2K3M Theory
313 A 20/11 15:45 17:45 Lab 1 T1009K Sem 1 Test T3: C Practical
331 20/11 13:30 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
297 22/11 19:45 20:30 Lab1 C1007M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
317 22/11 13:30   Lab ACNA N1005K ACNA Test T7: E2K3M Practical
318 22/11 15:45 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net (ACCPi 7.1)
319 23/11 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
323 25/11 19:45 21:45 Lab1 C1007M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
325 26/11 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
326 26/11 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
316A 27/11 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T6: E2K3M Theory
315 B 27/11 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
327 27/11 13:30 15:30 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
329 27/11 17:45 18:30 Class 1 Retake ACCP ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory
324 A 30/11 10:00 10:45 ACNA 2 N1007H ACNA Test T4: W2K3I Theory
320A 30/11 13:30   Lab ACNA N1005M ACNA Test T7: E2K3M Practical
330 30/11 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005