• Post category:Lịch thi

Bộ phận đào tạo nhà trường thông báo lịch thi tháng 10/2015 của học viên đã có update, các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
325 A1307L 27-Oct 17:45 Lab Sem4 WPSJ Theory
330 A1307L 30-Oct 17:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
270A A1408M 1-Oct 19:45 Lab Sem2 Adv Java I Theory
292 A1408M 2-Oct 19:45 Lab Sem2 Adv Java II Theory
294 A1408M 5-Oct 19:45 Lab Sem2 Adv Java II Practical
303 C1301QI 9-Oct   Lab HV Sem4 WPSJ Theory
305 C1301QI 12-Oct   Lab HV Sem4 WPSJ Practical
323 C1301QI 26-Oct   Lab HV Sem4 WAJS Theory
317 C1401QG 22-Oct   Lab HV Sem2 Java 1 Theory
319 C1401QG 23-Oct   Lab HV Sem2 Java 1 Practical
271B C1404I 7-Oct 13:30 Lab Sem3 AWSAD2 Theory
301 C1404I 9-Oct 13:30 Lab Sem3 AWSAD2 Practical
302A C1410G 13-Oct 8:00 Lab Sem2 Advanced Java 1 Theory
306A C1410G 15-Oct 8:00 Lab Sem2 Advanced Java 2 Theory
307A C1410G 17-Oct 7:30 Lab Sem2 Advanced Java Practical
304 IP12L 10-Oct 13:30 Class iOS iOS Project Evaluation
293 N1506L 3-Oct ??? Lab ACNA ACNA 2K3I Practical
331 N1506L 28-Oct 17:45 Lab ACNA 2K3M Theory
332 N1506L 31-Oct 13:30 Lab ACNA ACNA 2K3M Practical
298 Retake 8-Oct 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
308 Retake 15-Oct 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
314 Retake 17-Oct 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
318 Retake 22-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
324 Retake 27-Oct 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
327 Retake 30-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
296 Retake-K5 7-Oct 7:30 Lab Sem3 WF1 Theory (lần 3)
297 Retake-K5 7-Oct 9:30 Lab Sem3 WF1 Practical (lần 3)
309 Retake-K5 15-Oct 7:30 Lab Sem3 WF2 Theory (lần 2)
310 Retake-K5 15-Oct 9:30 Lab Sem3 WF2 Practical (lần 2)
315 Retake-K5 19-Oct 7:30 Lab Sem3 Web 1 Theory (lần 2)
316 Retake-K5 19-Oct 9:30 Lab Sem3 Web 1 Practical (lần 2)
320 Retake-K5 23-Oct 13:30 Lab Sem3 WF2 Theory (lần 3)
321 Retake-K5 23-Oct 15:30 Lab Sem3 WF2 Practical (lần 3)
328 Retake-K5 30-Oct 7:30 Lab Sem3 Web 2 Theory (lần 2)
329 Retake-K5 30-Oct 9:30 Lab Sem3 Web 2 Practical (lần 2)
299 Retake-K6 8-Oct 13:30 Lab Sem1 SQLTheory (lần 2)
300 Retake-K6 8-Oct 15:30 Lab Sem1 SQL Practical (lần 2)
311 Retake-K6 15-Oct 13:30 Lab Sem1 HDJ Theory (lần 2)
312 Retake-K6 15-Oct 15:30 Lab Sem1 HDJ Practical (lần 2)
326 Retake-K6 29-Oct 13:30 Lab Sem2 XML Theory (lần 1)
267A T1505G 30-Oct 7:30 Class Sem1 ePIT